شبیه سازی و پیاده سازی نرم افزاری دی مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال باینری های (دمدولاتور رادیو نرم افزاری)

دسته: برق، الکترونیک، مخابرات

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3186 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 125

دانلود کنید!

 • رادیـوی نـرم افـزاری
 • آنالوگ
 • دیجیتال
 • خرید پایان نامه کارشناسی مهندسی برق
 • پردازش دیجیتال
 • FPGA
 • دی مدولا سـیون
 • مؤلفه همفاز و مؤلفه عمود
 • شبیه سازی و پیاده سازی نرم افزاری دی مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال باینری های (دمدولاتور رادیو نرم افزاری)
 • طیف فرکانسی
 • مدولاسیون
 • شبیه سازی و پیاده سازی نرم افزاری دی مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال
 • پروسسور

پایان نامه کارشناسی مهندسی برق با عنوان

شبیه سازی و پیاده سازی نرم افزاری دی مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال باینری های (دمدولاتور رادیو نرم افزاری)

چکیده:

مدت زیادی از بکارگیری روشهای دیجیتال مانند پردازش صـوت، تصـویر، دسترسـی بـهسیستمهای با تقسیم زمانی، سیگنال ژنراتورهای دیجیتال و … در مسـائل مختلـف الکترونیـک ومخابرات نمی گذرد. استفاده از روشهای دیجیتال، امکان بکار بردن نرم افزار را مهیـا مـی کنـد . از طرفی، نرم افزار، پیاده سازی سیستمهای برنامه پذیر را بسیار آسانتر می سازد. بنابراین طراحـی و پیاده سازی سیستم های دیجیتال و بکار بردن نرم افزار، باعثآسانتر شدن طراحی و بیشتر شدن حوزه مانور در کار سیستم ها می شود.

از عمر ایده بکارگیری نرم افزار در فرستنده ها و گیرنده های مخابراتی بیشتر از چند دهه نمی گذرد. این ایده با به وجود آمدن رادیوهای نرم افزاری جامه عمل پوشید. بن ا بر این ا یده، یا انتقال سیگنال به باند پایه از، (IF) عملیات مدولا سیون سیگنال، فرستادن آن به باند میانی باند میانی و دی مدولاسیون، به صورت مدارات دیجیتالِ قابل برنامه ریزی، پیاده سازی می شود.

هدف این پروژه پیاده سازی نرم افزاری روشهای دی مدولاسیون در یک رادیوی نرم IF آنالوگ به فرکانس IF به RF با یک طبقه مبدل RF افزاری می باشد. در این رادیو، سیگنال دیجیتال، از سیگنال نمونه برداری کرده، آن IF به RF اول منتقل شده است. سپس طبقه مبدل را به باند پایه منتقل می کند. این طبقه، خروجی خود را به صورت مؤلفه های متعامد به طبقه بعد می دهد. بعد از این بخش، عملیات دی مدولاسیون مبتنی بر پردازش دیجیتال، با کمک دو مؤلفه متعامد، انجام می گیرد. حاصل این عملیات، برای استفاده، به کمک ک مبدل دی جیتال به آنالوگ، به سیگنال آنالوگ تبدیل می شود.

کلمات کلیدی:

FPGA

آنالوگ

دیجیتال

پروسسور

مدولاسیون

طیف فرکانسی

پردازش دیجیتال

دی مدولا سـیون

رادیـوی نـرم افـزاری

مؤلفه همفاز و مؤلفه عمود

مقدمه

مدت زیادی از ب ه کارگیری روشهای دیجیتال مانند پردازش صوت، تصویر، دسترسی به سیستمهای با تقسیم زمانی، سیگنال ژنراتورهای دیجیتال و … در مسائل مختلف الکترونیک و مخابرات نمی گذرد. به کارگیری روشهای دیجیتال امکان پیاده سازی الگوریتمهای آشکارسازی و یا تصحیح خ طای انتقال اطلاعات در مقصد و همچنین بهبود کیفیت نسبی را مهیا می سازد. در مقابل این مزایا، سیستم های دیجیتال، نیاز به پهنای باند بیشتر و مبدل های آنالوگ به دیجیتال با نرخ نمونه برداری بالا و همچنین در نظر گرفتن نویز چندی کردن 1 دارند.

یکی از مزایای است فاده از روشهای دیجیتال، امکان به کار بردن نرم افزار در یک سیستم دیجیتال است. از طرفی، نرم افزار، پیاده سازی سیستمهای برنامه پذیر را بسیار آسان تر می سازد. بنابراین، طراحی و پیاده سازی دیجیتالِ سیستم و به کار بردن نرم افزار، باعث آسانتر شدن طراحی و بیشتر شدن حوزه مانور در کار سیستم ها می شود؛ به عنوان مثال در سیستم مخابرات دیجیتال، صوت، تصویر و داده را می توان به کمک یک کانال ارتباطی یکسان، ارسال کرد. در حالیکه در سیستم آنالوگ، برای ارسال انواع اطلاعات، به طراحی ه ای مجزا برای فرستنده و گیرنده احتیاج است.

فهرست

فهرست … 1

1 مقدمه … 5

2 شبیه سازی سیگنال ورودی به دی مدولاتور … 9

2-1 روش های مدولاسیون آنالوگ … 9

2-1-1 روش مدولاسیون دامنه … 9

9 … AM -2-1-1-1 مدولاسیون

2-1-1-2 روش مدولاسیون دامنه با حذف باند کناری … 14

2-1-1-2-1 روش فیلتر کردن … 16

2-1-1-2-2 روش ویور … 18

2-1-2 روش مدولاسیون فرکانس … 21

2-1-3 روش مدولاسیون فاز … 23

2-2 روش های مدولاسیون دیجیتال … 27

2-2-1 روش مدولاسیون دیجیتال دامنه … 29

2-2-2 روش مدولاسیون دیجیتال فرکانس … 32

2-2-3 روش مدولاسیون دیجیتال فاز … 35

2-2-3-1 مدولاسیون فاز پاسخ کامل … 39

2-2-3-2 مدولاسیون فاز پاسخ جزئی … 40

44 … AGC -3 شبیه سازی دی مدولاسیون های نرم افزاری و کنترل

3-1 دی مدولاسیون های آنالوگ … 44

2

3-1-1 روش دی مدولاسیون دامنه … 44

44 … AM -3-1-1-1 دی مدولاسیون

3-1-1-2 روش مدولاسیون دامنه با حذف باند کناری … 51

3-1-2 روش دی مدولاسیون فرکانس … 52

3-1-2-1 روش مشتق آرک تانژانت … 52

3-1-2-2 روش تخمین درجه اول مشتق و هم ارز آرک تانژانت … 55

3-1-3 آشکارسازی مدولاسیون فاز … 58

3-1-3-1 روش آرک تانژانت … 58

3-1-3-2 روش تخمین درجه اول مشتق و هم ارز آرک تانژانت … 60

3-2 دی مدولاسیون های دیجیتال … 60

3-2-1 روش دی مدولاسیون دیجیتال دامنه … 60

3-2-2 روش دی مدولاسیون دیجیتال فرکانس … 63

3-2-3 روش مدولاسیون دیجیتال فاز … 64

65 … Trellis فاز، نمودار Trellis -3-2-3-1 درخت فاز، نمودار

3-2-3-2 دی مدولاسیون همزمان بهینه به روش انتخاب شبیه ترین رشته بیت … 66

3-2-3-3 دی مدولاسیون غیرهمزمان بهینه به روش انتخاب شبیه ترین رشته بیت … 69

72 … Viterbi -3-2-3-4 دی مدولاتور

3-2-3-5 طراحی گیرنده ای که متریک شاخه را تولید کند … 73

75 … Viterbi -3-2-3-6 الگوریتم

پاسخ کامل … 76 CPM برای دی مدوله کردن سیگنال Viterbi -3-2-3-7 الگوریتم

77 … IF به RF در طبقه اول مبدل AGC -3-3 روشهای کنترل

3

4 بررسی قطعاتی که قابلیت انجام عملیات د یمدولاسیون دیجیتال را دارند … 80

4-1 مقدمه و تاریخچه … 80

82 … DSP -4-2 پردازشگرهای

از شرکتهای مختلف … 83 DSP -4-2-1 خصوصیات چند پردازشگر

84 … Texas Instrument از شرکت DSP -4-2-2 خصوصیات چند پردازشگر

ها … 90 CPLD و FPGA-4-3

4-3-1 انواع قطعات قابل برنامه ریزی … 91

ها … 93 FPGA ها و CPLD -4-3-2 مشخصات برخی از

93 … Altera -4-3-2-1 شرکت

ها … 93 CPLD -4-3-2-1-1

ها … 94 FPGA -4-3-2-1-2

96 … Xilinx -4-3-2-2 شرکت

ها … 96 CPLD -4-3-2-2-1

ها … 97 FPGA -4-3-2-2-2

ها … 99 CPLD، Lattice -4-3-2-3 شرکت

ها … 99 FPGA -4-3-2-3-1

ها … 99 CPLD -4-3-2-3-2

ها … 101 FPGA، Actel -4-3-2-4 شرکت

ها … 102 CPLD، Cypress -4-3-2-5 شرکت

102 … Atmel -4-3-2-6 شرکت

ها … 102 CPLD -4-3-2-6-1

4

ها … 103 FPGA -4-3-2-6-2

ها … 103 FPGA، QuickLogic -4-3-2-7 شرکت

104 … FPGA یا DSP -4-4 انتخاب بین پردازشگر

5 پیشنهادات … 106

ضمیمه 1 تغییر فاز دهنده ها … 107

1 ض 1- محیط آنالوگ … 107

2 ض 1- محیط دیجیتال … 109

ضمیمه 2 سیگنالهای شبه تصادفی و تولید آنها … 113

منابع … 118

5

دانلود کنید!