مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 437 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

دانلود کنید!

 • پیمانکاری
 • پروژه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
 • تحقیق مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
 • پژو
 • هزینه
 • مقاله مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
 • حسابداری
 • پروژه
 • مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
 • برآورد
 • مالی
 • پایان نامه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری
 • دانلود پایان نامه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

§ ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

§ کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

§ پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.

§ قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری محسوب شود. در قراردادهایی که طی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد که عدم شناسایی درآمد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش کند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینکه در طول دوره های مالی مختلف رویه یکنواختی در اجرا بکار گرفته شود.

§ انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است:

§ مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود که هر یک از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

· مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

1. مطالعات شناسایی طرح

2. تهیه طرح مقدماتی

· مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

1. تهیه نقشه های تفصیلی

2. تهیه اسناد و مدارک مناقصه

· مرحله سوم: اجرای طرح:

1. ارجاع کار به پیمانکار

2. انعقاد قرارداد پیمانکاری

3. عملیات اجرایی

4. تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها

5. تحویل موقت

6. تحویل قطعی

· برآورد کل سود ناخالص پیمان

· اندازه گیری میزان پیشرفت کار

· محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

§ برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

1. مبلغ اولیه پیمان

2. مبلغ کارهای جدید

3. تغییر مقادیر کار (هرگاه مقادیر هر یک از اقلام پیمان کم یا زیاد شود درآمد پیمان افزایش یا کاهش خواهد یافت).

4. مبلغ مورد مطالبه پیمانکار در نتیجه تغییرات مفاد قرارداد و تعدیل آحاد بهای کار (مبلغ مورد مطالبه پیمانکار هنگامی به عنوان درآمد در برآورد پیمان منظور می شود که مبلغ مورد مطالبه بطور منطقی قابل اندازه گیری باشد و پیمانکار مدارک و شواهدی بر قبول مبلغ مورد مطالبه ارائه کند).

5. جریمه تأخیر (خسارت یا جریمه ناشی از تأخیر در تکمیل پیمان یا سایر علل، موجب کاهش درآمد پیمان خواهد شد).

§ برآورد کل هزینه پیمان

کل هزینه برآوردی پیمان به ترتیب زیر از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شده و برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بدست می آید:

برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان+هزینه های واقعی= کل هزینه های برآوردی پیمان

در صورتی که برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بین دو مبلغ محدود باشد مبلغی که به سود کمتری می انجامد باید انتخاب شود.

§ برآورد کل سود ناخالص پیمان

پس از آنکه کل درآمد و هزینه برآوردی پیمان محاسبه شد، کل سود ناخالص برآورد پیمان از رابطه زیر بدست می آید:

کل هزینه های برآورد پیمان- کل درآمد یا مبلغ پیمان= کل سود ناخالص برآوری پیمان

برآورد درآمد و هزینه و در نتیجه سود ناخالص پیمان تحت تأثیر ابهامات گوناگونی نظیر موارد زیر است که اغلب به آثار رویدادهای آینده بستگی دارد:

· احتمال بروز حوادث قهری و غیرمترقبه

· تغییر سطح عمومی قیمتها

· تغییرات احتمالی در مقررات دولتی و دستگاه کارفرما

· تعلیق کار از طرف کارفرما

بنابراین اقلام برآوردی پیمان باید در پی وقوع رویدادها و رفع ابهامات در هر دوره مالی بازنگری شود. بدین ترتیب، کل سود ناخالص برآوردی پیمان در دوره های مختلف ممکن است تغییر کند.

§ اندازه گیری میزان پیشرفت کار

مشکل اساسی در بکارگیری روش درصد پیشرفت کار تعیین معیار یا ضابطه برای اندازه گیری میزان پیشرفت کار و برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان است. میزان پیشرفت کار را می توان به مقدار مواد مصرفی و یا بر اساس خروجیهای پیمان برحسب کیلومتر، تن، تعداد واحدهای تولید شده یا ارزش افزوده تعیین کرد. در هر حال هدف از بکارگیری این معیارها تعیین میزان دقیق کار انجام شده است. بنابراین، برای انتخاب مناسبترین معیار به منظور تعیین درجه تکمیل کار باید ویژگیهای هر پیمان بدقت بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

تعیین میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان هنگامی مناسب است که مخارج لازم برای تکمیل هر بخش از کار تقریباً ثابت باشد. برای مثال، اگر در قرارداد احداث 20 کیلومتر بزرگراه، هزینه ساختن هر کیلومتر راه مبلغ 500.000 ریال برآورد شده باشد میزان پیشرفت کار را می توان بر اساس کار انجام شده نسبت به کل کار تعیین کرد. یعنی اگر 10 کیلومتر از بزرگراه ساخته شده باشد می توان نتیجه گیری کرد که حدود 50% کار انجام گرفته است.

دانلود کنید!