پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 1400 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 31

دانلود کنید!

 • ساختار و مدیریت
 • سلسله مراتب نیازها
 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
 • فرد و سازمان
 • پاورپوینت مدیریت آموزشی
 • نظریه های X وY
 • نظریه های جدید
 • مدل نظام های مدیریت
 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
 • اصطلاح علم رفتاری
 • نظریه تعادل یا موازنه
 • مبانی اولیه نظریه پردازی در سازمان و مدیریت
 • نظریه همسازی
 • نظریه های رفتاری
 • نظریه انگیزش بهداشت

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

نخستین بار در وصف پژوهشهای برلسون درباره رفتار فرد و روابط انسانی بکار برده شد.

نظریه ها و پژوهشهای رفتاری که غالبا از دهه 1950 شکل گرفته اند در سه سطح طبقه بندی می شوند

1- رفتار فردی با موضوعاتی نظیر شخصیت تغییر یادگیری انگیزش و سبک رهبری

2- رفتار گروهی با موضوعاتی مثل هنجارها الگوهای تعامل، تعارض گروهی

3- پویایی های سازمانی در کلیت آن با موضوعاتی نظیر: ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، محیط و رهبری

سر فصلهای پاورپوینت

نظریه های رفتاری

مبانی اولیه نظریه پردازی در سازمان و مدیریت

نظریه های جدید

اصطلاح علم رفتاری

فرد و سازمان

نظریه تعادل یا موازنه

نظریه همسازی

سلسله مراتب نیازها

نظریه های X وY

نظریه انگیزش بهداشت

ساختار و مدیریت

مدل نظام های مدیریت

سیستم1و4

سیستم2و3

متغیرهای علّی

متغیرهای میانجی

متغیرهای بازده

رفتار اجتماعی و فرایند مدیریت

تصمیم گیری در سازمان

گروه ها و سازمان

رهبری در سازمان

رهبری اقتضایی

رهبری تحولی

جو و فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

دانلود کنید!