پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3663 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 142

دانلود کنید!

  • پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
  • پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

چکیده:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست. بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است.

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد. باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم. روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است. شیوه نوین ثبت اسناد (ثبت آنی) سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است.

مقدمه:

الف) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد. انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است. هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست. واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند. علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود. این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه مرورزمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد.

ب) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است. ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد. بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د) پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه) روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست. مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد.

عنوان فهرست مطالب صفحه

چکیده فارسی: ک

مقدمه: 1

الف) بیان موضوع. 1

ب) سؤالات تحقیق. 4

ج) فرضیه های تحقیق. 4

د) پیشینه پژوهش … 5

ه) روش پژوهش … 5

و) ارزش پژوهش … 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول: کلیات.. 13

مبحث اول: تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول: نص قرآن. 13

بنداول: تفسیر المیزان 13

بنددوم: تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم: گفتارمعصومین. 16

بنداول: درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع) 16

فصل دوم: تاریخچه. 17

مبحث اول: مقدمه. 17

مبحث دوم: تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول: قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم: عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم: عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم: پس ازساسانیان. 20

بنداول: دوره اسلامی. 20

بنددوم: عصرمغول. 20

بندسوم: تادوران مشروطه. 21

بندچهارم: بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم: مفاهیم. 26

مبحث اول: تعریف سند. 26

گفتاراول: تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم: تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب) سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم: انواع سند. 27

گفتار اول: سندرسمی. 28

بند اول: ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم: انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم: سندعادی. 30

گفتار سوم: مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم: سندالکترونیکی. 31

بنداول: انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم: نوشته. 32

مبحث چهارم: ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم: داده پیام. 33

مبحث ششم: تمامیت سند ((integrity. 33

مبحث هفتم: دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم: سردفتر 34

مبحث نهم: کاداستر 34

مبحث دهم: امضاءالکترونیک E. Sign. 34

گفتار اول: مفهوم امضاء: 35

بنداول: مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج) امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم: تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم: انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول: امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم: امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم: گواهی امضاءالکترونیکی (مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم: مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم: استعلام. 44

مبحث دوازدهم: املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم: املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم: بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم: اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم: حقوق ثبت.. 45

بخش دوم: 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول: دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول: طرح مطلب.. 48

گفتاراول: ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم: دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم: ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول: تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین: 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی: 54

فصل دوم: نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول: سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول: ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم: تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول: راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف) مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1) معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب): تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم: اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم: دفاتراسنادرسمی .. 65

گفتار اول: طرح مطلب.. 65

گفتار دوم: سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم: اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول: طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم: طرح های حوزه اموراملاک. 70

الف) بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2) دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب) ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم: طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم: طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم: ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم: مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول: مزایا ثبت آ نی .. 77

گفتاراول: ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم: محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم: چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول: چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم: چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم: چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم: چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول: اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف) عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه: 89

ج) عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم: اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم: جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول: تخلفات ثبتی: 93

گفتار اول: ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم: ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم: جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول: جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول: معامله معارض.. 95

بند دوم: دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم: جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول: جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم: جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم: جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول: جعل. 99

بند اول: تعریف جعل. 99

الف) – تعریف لغوی جعل. 99

ب) – تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم: انواع جعل. 100

الف) -جعل مادی. 100

ب) – جعل معنوی یامفادی. 100

ج) -جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم: چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول: جعل عقود ناقله. 103

بند دوم: جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم: هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد: 113

منابع: 114

ضمائم: 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف) طرح موضوع. 119

منابع: 125

دانلود کنید!