پروژه: پروژه حسابداری پیمانکاری

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر، با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 178 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 99

دانلود کنید!

 • ارجاع کار به پیمانکار
 • حسابهای شرکت پیمانکاری
 • روش های متداول حسابداری پیمانکاری
 • حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
 • مراحل انجام عملیات پیمانکاری
 • مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
 • بانک و صندوق
 • پروژه: پروژه حسابداری پیمانکاری
 • صورت مسئله پیمانکاری
 • گزارش های مالی
 • نکات مهم پروژه حسابداری پیمانکاری
 • مالیات پیمانکاری

فصل اول: عملیات پیمانکاری:

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری 4

انواع قرارداد های پیمانکاری 4

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری 6

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح 6

ارجاع کار به پیمانکار 9

انعقاد قرار داد با پیمانکار 12

اجرای کار (شروع عملیات) 16

خاتمه کار 20

سازمان بر اساس وظایف (سازمان کار کردی) 24

فصل دوم: حساب های شرکت پیمانکاری مغان بتون ساز

دارائی های جاری 28

بانک و صندوق 28

تخواه گردان ها 29

حساب های دریافتنی 30

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 30

اسناد دریافتنی 31

پیش پرداخت ها 31

سپرده حسن انجام کار 31

درارئیهای ثابت: 32

دارائیهای ثابت مشهود 32

داراییهای ثابت نا مشهود 32

بدهی های جاری: 33

حسابهای پرداختنی 33

اسناد پرداختنی 33

پیش دریافت ها 34

بدهی های بلند مدت 34

سرمایه 34

در آمدها 35

هزینه ها 35

حساب پیمان 36

حساب کار گواهی شده 36

فصل سوم: روش های متداول حسابداری پیمانکاری

روش کار تکمیل شده 38

روش درصد پیشرفت کار 39

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی 41

دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری 42

تعیین سود پیمان تکمیل شده 42

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده 43

محاسبه سود پیمان نا تمام 45

نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه 51

نحوه محاسبات استحلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات 56

فصل چهارم: مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری 60

مالیات مقطوع 60

مالیات بر در آمد پیمانکاری 61

در آمد مشمول مالیات پیمانکاری 61

مالیات موسسات پیمانکاری 62

شرکت های سهامی 63

نحوه نگهداری حساب های مالیاتی 68

پیش پرداخت مالیات 69

مالیات قطعی پیمان ها 69

ذخیره مالیات بر در آمد 70

فصل پنجم: گزارش های مالی

ترازنامه 73

جدول بهای تمام شده کار در جریان ساخت 76

گزارش های عملیاتی 78

گزارش پیشرفت کار 79

صورت حساب سود و زیان 80

تراز آزمایشی 82

منابع 95

دانلود کنید!