نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

این مقاله در قالب word کاملا ویرایش شده طبق فرمت دانشگاهی می باشد

دسته: علوم تربیتی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 200 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 39

دانلود کنید!

  • مقاله
  • پروژه
  • Depressed patients with a history of child abuse
  • بیماران افسرده
  • علوم تربیتی
  • کودک آزاری
  • نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

فهرست مطالب

فصل اول (طرح کلی تحقیق)

مقدمه … 1

بیان مسئله … 1

اهمیت و ضرورت تحقیق … 2

اهداف تحقیق … 3

الف) هدف کلی … 3

ب) اهداف جزئی … 3

سوال تحقیق … 3

فرضیه های تحقیق … 3

1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق … 4

1-1) تعاریف مفهومی افسردگی … 4

2-1) تعاریف عملیاتی افسردگی … 4

3-1) تعاریف مفهومی کودک آزاری … 4

4-1) تعاریف عملیاتی کودک آزاری … 4

2- تعریف افسردگی … 4

3- انواع افسردگی … 5

1-3-1) اختلال یک قطبی که شامل … 5

2-3-1) دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن … 5

3-3-1) سیکوتایمی یا افسرده خویی ادواری … 5

4- نظریه های افسردگی … 5

1-4-1) نظریه جان بولبی … 5

2-4 – 1) نظریه اسکینر … 6

5- تعریف کودک آزاری … 6

6- انواع کودک آزاری … 6

1-6-1) کودک آزاری جسمی … 6

2-6 – 1) کودک آزاری جنسی … 7

3 – 6 – 1) کودک آزاری عاطفی … 7

4 – 6 – 1) کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه … 7

7 – عوارض و پیامدهای کودک آزاری … 8

1 – 7-1) عوارض جسمی … 8

2 – 7 – 1) عوارض روحی روانی … 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی … 11

تحقیقات داخلی … 11

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه … 13

1 – 3) روش تحقیق … 13

2-3) جامعه آماری … 13

3 – 3) نمونه و روش نمونه گیری … 13

4 – 3) شیوه اجرایی تحقیق … 14

5 – 3) ابزار تحقیق … 14

1 – 5 – 3) پرسشنامه افسردگی … 14

2 – 5 – 3) پرسشنامه کودک آزاری (Carss) … 15

6-3) روش تجزیه تحلیل داده ها … 16

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه … 18

1 – 4) ویژگیهای جمعیت شناختی … 18

یافته های توصیفی … 21

یافته های استنباطی … 22

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه … 26

1 – 5) بحث و نتیجه گیری … 26

2 – 5) محدودیت های پژوهش … 26

3 – 5) پیشنهادهای پژوهش … 27

منابع

منابع فارسی … 28

منابع خارجی … 29

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-4) توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه … 18

جدول (2 – 4) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه … 19

جدول (3 – 4) توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه … 19

جدول (4 – 4) توزیع فراوانی وضعیت سکونت به تفکیک بومی و غیر بومی در نمونه مورد مطالعه … 20

جدول (5 – 4) توزیع فراوانی وضعیت شغلی به تفکیک شاغل و بیکار … 20

جدول (6 – 4) توزیع فراوانی سابقه مشروطی به تفکیک مشروط و غیرمشروط … 21

جدول (7 – 4) یافته های توصیفی کودک آزاری … 21

جدول (8 – 4) یافته های توصیفی افسردگی … 22

جدول (9 – 4) بررسی همبستگی بین سابقه کودک آزاری با افسردگی … 22

جدول (10 – 4) بررسی رگرسیون برای پیش بینی سهم کودک آزاری در افسردگی … 23

دانلود کنید!