تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

دسته: مهندسی نفت و شیمی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 2682 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 110

دانلود کنید!

  • تعیین شبه توابع تراوایی نسبی در مخازن ترکدار
  • شبیه سازهای مخازن نفتی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی
  • مخازن ترکدار
  • تعیین فشار موئینه در مخازن ترکدار
  • تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی
  • تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی
  • تراوایی نسبی
  • فشار موئینه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -مخازن هیدرو کربوری

تعیین شبه توابع تراوایی نسبی و فشار موئینه در مخازن ترکدار با استفاده از شبیه سازهای مخازن نفتی

چکیده:

تراوائی نسبی و فشار موئینگی خواص ماکروسکوپی هستند که عموما جهت بسط قانون دارسی برای جریانهای چند فازی در محیط متخلخل بکار می روند. مقادیر این داده ها مهمترین اطلاعات جهت بسیاری از محاسبات مهندسی مخازن می باشند که نحوه حرکت سیالات در مخازن را مشخص می کنند. توصیف چگونگی حرکت سیالات عامل مهمی در پیش بینی سرعت تولید، محاسبات مربوط به حداکثر بازیافت مواد هیدروکربوری و بهره برداری اقتصادی از مخزن می باشد. اغلب، مقادیر تراوائی نسبی از روش های آزمایشگاهی نظیر جابجائی یکنواخت، جابجائی غیریکنواخت و روش سانتریفیوژ تعیین می شوند. روش های فوق هر کدام محدودیت های خود را داشته و خطاهائی نیز بهمراه دارند. بطور نظری تراوائی نسبی را می توان از اطلاعات فشار موئینگی در موارد بدست آورد.

تراوایی نسبی و فشار موئینگی خواص ماکروسکوپی هستند که عموما جهت بسط قانون دارسی برای جریانهای چند فازی در محیط متخلخل بکار میروند. و مقادیر آنها از مهمترین طلاعات ورودی به مدلهای شبیه ساز جهت پیش بینی عملکرد و ارائه روشهای بهینه در بازیافت مخازن نفتی بکار می رود. با توجه به اختلاف حداقل ابعاد بلوکها در مدلهای شبیه ساز و ابعاد مغزه های مورد آزمایش، بکارگیری مستقیم آنها در مدلهای شبیه ساز مخازن باعث حذف اثرات مهم ناهمگونی لایه های رسوبی و عدم پیش بینی موثر و صحیح جریان سیالات در مخازن می شود.

کلمات کلیدی:

تراوایی

مخزن نفت

شبه توابع

فشار مویینگی

ذخایر شکسته شده

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تئوری و مفاهیم شبه توابع

تراوایی مطلق- موثر-نسبی

فشار مویینگی

انواع مکانیسم فشار مویینگی

مفاهیم شبه توابع

تعادل عمودی

جریانهای دینامیکی

شبه توابع شبیه سازی عددی

فصل سوم: مخازن ترکدار در شبیه سازی

روشهای شبیه سازی در مخازن شکاف دار

مدل تخلخل دوگانه

مدل تراوایی دوگانه

روش اثر متقابل چندگانه پیوسته

ناحیه های مخزن شکاف دار در حالت ایستا

مکانیزم های تولید در مخازن شکاف دار

فصل چهارم: اطلاعات میدان و تعریف مدلهای شبیه ساز

مشخصات نرم افزار IMEX

مشخصات میدان مورد مطالعه

توصیف مدلهای ریز و درشت شبکه

فصل پنجم: تجزیه وتحلیل

نتایج مدلهای ریز شبکه

مدلهای درشت شبکه متفاوت براساس نتایج آزمایشگاهی

دلایل اتخاب روشهای شبه توابع در درشت نمایی

عملکرد روشهای شبه توابع

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

دانلود کنید!