مقاله مقاله مهندسی نفت

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و با قیمت عالیفهرست1 کلیات2 بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان3 منطق فازی4 استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان5 نتیجه گیری و پیشنهادات

دسته: مهندسی پلیمر

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 5508 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 129

مقاله کامل مهندسی نفت برای ارایه به دانشگاه ها و … با قیمت عالی

فهرست

1- کلیات

2- بررسی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی و مخزنی سازند های کنگان و دالان

3- منطق فازی

4- استفاده از منطق فازی در پیش بینی گونه های سنگی و خصوصیات فیزیکی سازندهای کنگان و دالان

5- نتیجه گیری و پیشنهادات

تحقیق جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار

دسته بندی: مهندسی» مهندسی نفت و گاز

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 137

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار، در قالب doc و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل، 1- روابط حرکت در محیط متخلخل، 1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن …

دانلود تحقیق در مورد جابجایی امتزاجی نفت در مخازن ترک دار،

در قالب word و در 137 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل

1- روابط حرکت در محیط متخلخل

1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن

1-1-1 معادله ناویر- استوک

1-1-2 معادله استوک

1-1-3 معادله دارسی

1-1-4 معادله جریان های غیر دارسی

1-2 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-2-1 معادله جریان همگن از میان یک ترک

1-2-2 قانون توام سوم

1-2-3 معادله ناویر- استوک در جریان سیال از میان ترک ها

1-3 مدل سازی جریان آرام در یک ترک با سطح صاف

1-4 معادله جریان ناآرام در یک ترک با سطوح صاف

1-4-1 تاثیر ناصافی دیواره های ترک در حرکت سیال

1-5 مدل سازی جریان ناآرام

1-6-1 مدل کاظمی

1-6-2 مدل وارن- روت

1-7 عدد رینولد در سیستم ترک

1-8 مدل سازی حرکت هم زمان سیال در محیط ماتریس و ترک

1-9 عوامل مؤثر در حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار

1-9-1 تأثیر بازشدگی ترک

1-9-2 تأثیر سطح تماس ویژه ماتریس و ترک (s)

1-9-3 تأثیر تخلخل و تراوایی ماتریس

فصل دوم: جابجایی امتزاجی

مقدمه

2-1 اختلاط در محیط متخلخل

2-1-1 مکانیزم های اختلاط در محیط های غیر همگن (دیسپرژن)

2-2 دیسپرژن طولی و عرضی

2-2-1 دیسپرژن طولی

2-2-2 دیسپرژن عرضی

2-3 بحث پیرامون امکان انجام مکانیزم های مختلف با توجه به عدد پکلت

2-4 معادلات موجود جهت تعیین غلظت در ناحیه اختلاط

2-5 جابجایی امتزاجی در محیط های همگن

2-6 مدل سازی جابجایی امتزاجی در محیط های غیر همگن

2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس- اسمیت

2-6-2 عوامل موثر بر جابجایی امتزاجی

2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار

2-7-1 مدل کاردناس و همکاران

فصل سوم: آزمایشات

3-1 طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی مناسب

3-2 آماده سازی نمونه ها

3-3 سیال های مورد استفاده

3-4 چگونگی انجام آزمایشات

3-4-1 چگونگی انجام آزمایش آنالیز ردیاب

3-4-2 نحوه انجام آزمایشات جابجایی امتزاجی

3-5 نحوه انجام محاسبات

3-5-1 محاسبات مربوط به آنالیز ردیاب

3-5-2 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط همگن

3-5-3 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

3-6 نتایج حاصل از آزمایشات

3-6-1 نتایج آزمایشات آنالیز ردیاب

فصل چهارم: مدل جابجایی امتزاجی

4-1 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ماتریس

4-2 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1 نتایج

5-2 پیشنهادات

مراجع

چکیده تحقیق:

پارمترهای مؤثر در جابجایی امتزاجی در مخازن همگن عبارت اند از ضریب دیسپرژن، ضریب دیفیوژن و نسبت حجمی فضای خالی در جریان به کل حجم منافذ سنگ، روش های تجربی و مدل های ریاضی بسیاری جهت به دست آوردن این پارمترها ارائه گردیده است. مدل سازی جابجایی امتزاجی در مخازن ترک دار مورد مطالعه کمی قرار گرفته و مدل های معدودی برای این گونه مخازن ارائه گردیده است. در مدل های موجود، همانند مدل های مخازن همگن، پارامترهای تعیین کننده چگونگی رفتار سیال در جابجایی امتزاجی به عنوان پارامترهای تطابق به کار رفته و با تغییر این پارامترها، تطابق مناسب بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل حاصل گردیده است.

در طی تحقیق حاضر ضمن مطالعه پیرامون عوامل و پارامترهای مؤثر بر حرکت سیال در محیط های متخلخل و نیز جایجایی امتزاجی، دستگاه مناسب طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از نمونه سنگ رخنمون از جنس کربناته، آزمایشات دقیق آنالیز ردیاب و جابجایی امتزاجی بر روی آن ها انجام پذیرفت. با استفاده از تکنیک آنالیز ردیاب، ضمن شناخت درصدی از حجم فضای خالی سنگ که در مکانیزم جابجایی امتزاجی شرکت می نمایند، ضرایب دیسپرژن و دیفیوژن مولکولی در محیط را اندازه گیری نموده و سپس با استفاده از اندازه و قطر بازشدگی ترک، سرعت حرکت سیال از میان ترک شناسایی و با استفاده از روابط تجربی و منحنی های ارائه شده پارامترهای مربوط به ترک که در مکانیزم جابجایی امتزاجی مؤثر می باشد، اندازه گیری می شود. در پایان با استفاده از پارامترهای به دست آمده و به کارگیری مدل های پیشنهادی مناسب، مدل جابجایی امتزاجی برای نمونه مورد آزمایش ارائه می گردد. با مقایسه بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی، می توان به دقت مدل که همانا دقت پارامترهای تعیین شده می باشد، پی برد.

مقاله تعیین گروههای سنگی پتروفیزیکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه ای

. هر واحد جریانی هیدرولیکی با نشانگر زون جریانی مرتبط می­باشد. بنابراین زون­بندی یک مخزن با استفاده از نشانگرهای زون جریانی و شناسایی واحدهای جریانی می­تواند برای ارزیابی کیفیت مخزنی بر اساس روابط نفوذپذیری- تخلخل استفاده شود.

دسته: زمین شناسی و نفت

بازدید: 12 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1622 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

نویسنده مقاله: ناصر آقازاده

ت عیین گروههای سنگی پتروفیزیکی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی و روش تحلیل خوشه­ ای

مطالعه موردی از سازند داریان، میدان پارس جنوبی، خلیج فارس.

چکیده:

سازند داریان به سن آپتین، به عنوان یکی از مخازن حاوی نفت در میدان گازی پارس جنوبی به شمار می­رود. وقوع ناپیوستگی بزرگ جهانی در انتهای آپتین، موجب رخنمون تحت الجوی این سازند، تاثیر فرآیندهای دیاژنژ جوی و گسترش شدید حفرات انحلالی شده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی­های مخزنی، مشخص کردن توزیع فضایی شاخص­های پتروفیزیکی مانند تخلخل، تراوایی و اشباع شدگی است. روابط تخلخل- تراوایی را می­توان در چارچوب واحدهای جریانی هیدرولیکی به منظور تعیین سنگهای مخزنی ناهمگن به کار گرفت. یک واحد جریانی، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته و قابل پیش­بینی بوده و خصوصیات زمین شناسی و پتروفیزیکی تاثیرگذار بر روی جریان سیال در درون آن ثابت است و به طور مشخص از سایر حجم های سنگی متمایز است. هر واحد جریانی هیدرولیکی با نشانگر زون جریانی مرتبط می­باشد. بنابراین زون­بندی یک مخزن با استفاده از نشانگرهای زون جریانی و شناسایی واحدهای جریانی می­تواند برای ارزیابی کیفیت مخزنی بر اساس روابط نفوذپذیری- تخلخل استفاده شود. در مطالعه حاضر، سازند داریان به پنج واحد جریانی هیدرولیکی براساس نشانگر زون جریانی تقسیم شده است. به منظور شناسایی رخساره­های با بهترین و بدترین وضعیت مخزنی، درصد هر یک از واحدهای جریانی در رخساره­های شناسایی شده تعیین شد. هدف آنالیز خوشه­ای قرار دادن یک مجموعه از داده­ها در گروههایی (که خوشه نامیده می­شود) می­باشد، به طوریکه داده­های درون هر یک از گروهها اختلاف چندانی با یکدیگر نداشته و همگن باشند و نسبت به داده­های سایر خوشه­ها ناهمگن باشند. خوشه­سازی سلسله­ای، روشی برای گروه­بندی داده­ها به طور همزمان در مقیاس­های مختلف با استفاده از درخت خوشه­ای است، که در آن بهترین مقیاس به منظور گروه­بندی داده­ها استفاده می­شود.، در مطالعه حاضر و با استفاده از این روش و به منظور گروه­بندی داده­های تخلخل- تراوایی با ویژگیهای مشابه در خوشه­های جداگانه، تعداد پنج خوشه تعیین و به منظور ایجاد ارتباط با فابریک­های سنگی، درصد هر یک از رخساره­ها در خوشه­ها تعیین شد. هر دو روش نتایج رضایت بخشی را در مطالعه سازند داریان در این میدان ارائه داده است. بر این اساس می­توان تکنیک­های مورد استفاده را به طور کاربردی برای مطالعات زمین­شناسی سایر مخازن ناهمگون بکار برد.

تحقیق نفت در خاورمیانه

دسته بندی: مهندسی» مهندسی نفت و گاز

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

دانلود تحقیق در مورد نفت در خاورمیانه، در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت، امتیازات نفتی، حوزه های نفتی، لیبی، مصر، عراق، عربستان سعودی، کویت، منطقه بی طرف بین عربستان سعودی و کویت، منطقه …

دانلود تحقیق در مورد نفت در خاورمیانه،

در قالب word و در 50 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

خاورمیانه، منطقه تولید کننده نفت

امتیازات نفتی

حوزه های نفتی

لیبی

مصر

عراق

عربستان سعودی

کویت

منطقه بی طرف بین عربستان سعودی و کویت

کشورهای خلیج فارس

ترکیه

سوریه

اسرائیل

ایران

ذخایر نفتی

حمل و نقل خام و فرآورده های نفتی

عایدات نفتی

آینده نفت

منابع و مأخذ

بخشی از متن تحقیق:

امتیازات نفتی:

در دوره قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای تولید کننده نفت در اطراف خلیج فارس، امتیازات انحصاری کشف و توسعه منابع نفتی خود را به شرکت های نفتی غرب واگذار می کردند. این امتیازات بیشتر کشورهای مربوط یا همه آن ها را شامل می شد. در این زمان، هشت شرکت اصلی که تحت نظارت سهام آمریکا، بریتانیا، هلند و فرانسه قرار داشت، همه محصول نفت منطقه را تولید می کرد.

این شرکت ها عبارت بودند از: استاندارد اویل (نیوجرسی) (NEW Jersy) Oil Standard، استاندارد اویل (کالیفورنیا)، California) Standar Oil)، موبیل اویل، (Mobil Oil)، تگزاکو (Texaco)، گالف اویل (Gulf Oil)، بریتیش پترولیوم (British Petrolouim)، رویال داچ / شل (Royal Dutch / Shell) و شرکت نفت فرانسه (Compagnie Francaise des Petroles). اگر چه از آن زمان تاکنون، این وضع مشخصاً تغییر کرده است، اما حتی در اواخر دهه 1960 همین هشت شرکت بیشتر از 90 درصد از تولید نفت منطقه را در انحصار خود داشتند.

اولین امتیاز مهم خاورمیانه، امتیاز نفت ایران بود که در سال 1901 به یک مقاطعه کار انگلیسی به نام «ویلیام ناکس دارسی» واگذار شد. در سال 1909، این امتیاز به «شرکت نفت ایران – انگلیس» تعلق گرفت. این شرکت از همه نقاط کشور بجز پنج استان شمالی می توانست نفت استخراج کند. از سال 1954، پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951، تولید نفت توسط یک کنسرسیوم بین المللی صورت می گیرد (می گرفت). این کنسرسیوم از چهارده عضو شامل هشت شرکت اصلی که قبلاً نام برده شد و نیز چند شرکت دیگر به وجود آمده است. در تواقفی که بین حکومت ایران و شرکت های نفتی حاصل شد، وسعت منطقه مورد بهره برداری به 259000 کیلومتر مربع کاهش یافت. قرار شد که این توافق به مدت 25 سال تا سال 1979 ادامه داشته باشد و هم چنین کنسرسیوم در صورت تمایل بتواند قرارداد را سه بار و هر بار به مدت پنج سال، تحت همان شرایط قبلی تمدید کند …

مقاله نفت

مقاله نفت

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 513 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 97

مقاله نفت

سعی شده است پروژه IPR به عنوان یک مرجع مفید برای استفاده دانشجویان دوره لیسانس مهندسی ارائه گردد. این نوشتار طیف گسترده ای از مسایل Chocke performer,wellbore performance,Inflow performance Ralation ship به هرحال تاکید بیشتر بر روی این سه موضوع بوده است که دراین پروژه به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فصل اول و دوم این پروژه به طور کامل به توضیح IPRچاههای نفتی وگازی پرداخته، که به گزیده ای از این مطالب می پردازیم.

توانایی تولید یک چاه را شاخص تولید می گویند که با PI یا jنمایش داده می شود و به صورت کل دبی تولیدی به اختلاف فشار نمایش داده می شود. بعد از آن چاه با تثبیت فشار ته چاهی با یک دبی ثابت تولید می کند. لازم به ذکر است کهPIاندازه گیری شده تنها پتانسیل توان تولید چاه را وقتی که درحالت شبه پایدار تولید می کند را نشان می دهدو. ازطرفی میزان تولید چاه دبی بستگی به فشار ته چاه دارد. میزان تولید تابعی از فشار جریانی ته چاه q=q (pwf) را TPRمی گویند.

در فصل سوم قابلیت انتقال نفت از ستون چاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دریک ستون چاه، سرعت تولید نفت به پارامترهای نظیر فشار سرچاه، عملکرد جریان تولید بستگی دارد. نفت می تواند از لوله های مغزی ولوله جداری ویا هردو فرایند در یک چاه نفت برحسب آن که کدام یک مسیر بهتر باسد تولید شود.

نهایتا در فصل آخر به کاهنده های سرچاه می رسیم که برای محدود کردن سرعتهای تولید به دلیل تنظیم ومحافظت از تجهیزات سطحی بر روی سطح چاه نصب می شود.

امید است مطالب ارائه شده دراین پروژه برای استفاده دانشجویان و یا علاقمندان به مطالعه در زمینه مهندسی نفت مفید واقع گردد وهمچنین این مطالب بتواند راهنما و زمینه ساز برای کسانی که قصد دارند در این زمینه دراین مسیر را دارند قرار گیرد.

1-1 سیالات مخازن:

1-1-1 سیالات تراکم ناپذیر:

1-1-2 سیالات تقریبا تراکم پذیر:

1-1-3 سیالات تراکم پذبر:

1-2 رژیم های جریانی:

1-2-1 رژیم جریانی پایدار:

1-2-2 رژیم جریانی حالت ناپایدار:

1-2-3 رژیم جریانی شبه پایدار:

1-3 معادله جریان شعاعی یکنواخت سیال غیرقابل تراکم:

1-5 جریان شعاعی گازها در حالت پایا:

1-6 عملکرد جریان در چاههای نفتی:

عملکرد چاههای نفتی (عمودی):

1-7: جریان گذرا در مخازن زیر اشباع:

1-7-2 جریان پایدار:

1-7-3 جریان شبه پایدار:

مخازن غیر اشباع:

ناحیه اول: منطقه غیر اشباع:

فصل دوم

عملکرد جریان در چاههای گازی

ناحیه اول: منطقه ای با فشارکم:

ناحیه سوم: منطقه با فشار بالا:

فصل سوم

عملکرد جریان در ستون چاه

3-3 رژیم های جریان:

سرعت ظاهری فاز مایع (super ficial velocity):

مدل جریان هموژنHomogeneous –flow model)):

براساس واحدهای میادین:

خلاصه: well bore performance:

فصل چهارم

Choke performance

: Reference