بررسی هویت و عزت نفس

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

بررسی هویت و عزت نفس

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2-موضوع تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-4-اهمیت موضوع

1-5-دلایل انتخاب موضوع

1-6-سوالات تحقیق

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

2-1-موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس

2-1-1-تعریف هویت وعزت نفس

2-1-2-شکل گیری هویت

2-1-3-نظریه های هویت

2-1-4-نظریه های عزت نفس

2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع

نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش تحقیق

3-2- جامعه و نمونه آماری

3-3- روش جمع آوری اطلاعات

3-4- ابزار اندازه گیری هویت

3-4- ابزاراندازه گیری عزت نفس

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

1-4- بررسی جمعیت شناختی

2-4- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری

5-2- نتیجه گیری نهایی

محدودیتها

پیشنهادات

منابع

ضمائم

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2-موضوع تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-4-اهمیت موضوع

1-5-دلایل انتخاب موضوع

1-6-سوالات تحقیق

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها

1-1-مقدمه

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات، مفاهم حقیقت، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.

بسیاری ازنوجوانان همان طورکه ((آدلوم)) بیان می کند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می کنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می کنند که درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند (احمدی، 1377)

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی که خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی که درروندرشدوتکامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.

براین اساس مسئله پذیرش نوجوان، حمایت، راهنمایی ومساعدت به نوجوان درکسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست. نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هوقمنداست. انسانهابه حفظ یکتایی وحدت ومرکزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداکنندیاخلق کنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

طبق نظریه اریکسون، دراین دوران است که فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی کند ویک من [1] که وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایک گروه، شغل، جنس، فرهنگ ومذهب است دراوشکل می گیرد.

دراین راستا، عزت نفس یاارزش گذاشتن به ویژگیهای خودکه یکی ازموضوعات مهم وقابل بحث درباره رشدخودمحسوب می شودمی تواندبه شکل گیری یکی دیگرازجنبه های مهم رشدخودکه همان شکل گیری وتکوین هویت فردی است بیانجامد (براهنی، 1378)

ورودبه نوجوانی رااغلب تولددوباره می نامندچراکه فردباپشت سرگذاشتن دنیای کودکی خودوجست وجوی فرمنهاوباورهای جدیدبه دنبال تغییرانتظارات خودوهماهنگی باانتظارات والدین واجتماع برمی آیندوسرانجام به سوال «من کیستم؟ » درزندگی خودپاسخ می دهند. (اکبرزاده، 1375)

احساس عزت نفس درنوجوان ازنگرش والدین ومعلمین وهمسالانشان نسبت به آنهانشات می گیرد. عزت نفس نتیجه ارزشیابی خودانگاره است. بیشترنوجوانان به طورفراینده ای یک خودایده ال راکه درمقایسه دایمی باخودواقعی انسان است درخویشتن رشدمی دهند. نتیجه این ارزشیابی، احساس خوب بودن یاخوب نبودن است.

همزمان بافاصله گرفتن ازبزرگسالان ومبارزه برای استقلال دراوایل نوجوانی خودآگاهی وانتقادازخوددرنوجوان زیادمی شود. خیال پردازی وآزمایشهای واقعی ورقابت پیشگی اواسط نوجوانی بتدریج به رشدعزت نفس منجرمی شود.

تجاربی که نوجوان درجریان ایفای نقشهابه دست می آورندورفتارهای مناسب وموردپذیرش وتقویت دیگران، موجبات تلفیق وهماهنگی عناصرتشکیل دهنده «خود» رادراواخردوره نوجوانی فراهم می آورد. (لطف آبادی، 1378)

درنهایت نوجوان می کوشدباتلفیق این ارزشهاوارزیابی هابه تصویریک پارچه ای ازخوددست می یابد. درصورتی هم که نظرهاوارزشهای والدین وهمسالان متفاوت ازهم باشنداحتمال پیدایش تعارض درنوجوان افزایش می یابدودچارحالت «سردرگمی هویت [2]» می شود. واین زمانی است که درنوجوان بحران هویت حل نشده باشدوفردمفهوم یک پارچه ای ازخودیاسلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش درزمینه های عمده زندگی نداشته باشد. (براهنی، 1378)

همان طورکه گفته شد، تثبیت هویت درسنین جوانی رخ می دهد. دراین دوره معمولااستقلال کامل ازوالدین وتصمیم گیری شخصی برای قبول مسیولیت زندگی حاصل می شود. توانایی جوانان برای درنظرگرفتن تمام جوانب مسایل ویافتن دانش نسبتاوسیع درباره هنجارهای اخلاقی واجتماعی وآگاهی ازضرورت یکپارچه بودن شخصیت بزرگسالی، زمینه های لازم رابرای آنان فراهم آورده، تابه تثبیت هویت وانجام خودبرسند.

دراین دوره هویت شخصی آنان به صورت باورهای عملی وارزشهاوطرح وبرنامه مشخص زندگی جلوه گرمی شود (لطف آبادی، 1378)

به طورکلی، هویت نه تنهادارای بعدشخصی وفردی است بلکه دارای بعداجتماعی وجمعی نیزمی باشد. (هور، 1991، به نقل ازرایس، 2001)

اریکسون معتقداست درسنین نوجوانی، فردنسبت به هویت خود، آگاهی به دست می آوردوخودباوحدت بزرگتری ازگذشته درارتباط باگروه، شغل، جنس، فرهنگ ومذهب درنوجوانی شکل می گیرد. تعارض روانی این دوره مربوط به شکل گیری احساس هویت وپراگندگی اجزای مختلف آن است. وظیفه حیاتی دوره نوجوانی آن است که این تعارض راحل کندویک هویت واحد ومنسجم رابرای خویشتن ایجادنمایدواین کاروقتی مقدوراست که اوبرجوانب منفی این تعارض وبحران غالب شودوهماهنگی درونی ومداوم درایفای وظایف مختلف خودبدست آورد- رشدهویت جوانب مختلفی دارد- جنبه روانی آن – خوددرونی نوجوان راشکل می دهد. اوبایدبتواندزندگی گذشته وهویت دوره های قبلی زندگی خویش راباوضع حال جدیدش پیوندمناسبی بزند.

نوجوان دراین تلاشهای خود، همچنین بایدبتواندبه پرسشهای مهم (جای من درهستی کجاست؟ ! اززندگی خودچه می خواهم؟ !) پاسخ گوید- برخلاف دوره های قبلی که کودک این پرسش راازبزرگترهاداشت – اینک اوازخودمی پرسدوخوداونیزبایدپاسخ مناسبی برای پرسش های خویش پیداکند- دراین سالهای نوجوانی. شکل گیری خودروانی وخود- امری جالب توجه وشوق آفرین است. اوخودراانسانی مخصوص خویش می یابدوطبیعی است که ازاین بابت نوعی احساس تنهایی نیزدرخودداشته باشدوهمین امرموجب می شودکه اوباخودبگویدهیچکس فکرواحساس مرانداردونتیجه چنین احساسی ازخود راضی بودن نوجوان است – درابتدای نبوغ، نوجوان به درستی نمی داندکه کیست؟ واززندگی چه می خواهد؟

برای اینکه اوبتواندبه وحدت هویت خویش برسد، زمان لازم است. این زمان، فاصله ای میان آغازنبوغ تاشروع زندگی شخصی وپایان تحصیلات ویازمان ازدواج وآغاززندگی خانوادگی است.

این زمان درگروههای مختلف اجتماعی وفرهنگ های مختلف، کم وزیادمی شود. دراین دوره نسبتا طولانی است که نوجوان، خودرامتعلق به سرزمین های بی نام ونشان می داند- گاه حالت کودکان وگاه حالت بزرگسالان رابه خودمی گیرد. درهمین زمان است که اوخودوزندگی ووظایف مختلف راتجربه می کند- درجریان این تجربه هاست که اوخودراباقهرمانمان مختلفی همانندمی کند. گاهی همانندباقهرمانان افسانه هاست، گاهی ورزشکاران بزرگ راالگوقرارمی دهدوگاهی ممکن است دوست یامعلم خودرانمونه مطلوب بداند- این همانندسازی هادیگرجنبه سمبولیک ندارد، یعنی برخلاف بازیهای نمایشی دوره کودکی، تجارب نوجوانی وکارهای اوحالت جدی دارد.

اودیگرنقش های مختلف رابابازی ایفانمی کندبلکه عملاً نقشهای مختلف رابه تجربه شخصی درمی آورد، بیشتراین نقشهاحالت افراطی دارد دراجرای همین نقشهای مختلف نوجوان به تدریج هویت فعلی خودراباگذشته هایش پیوندمی زند- درجریان تشکیل هویت، ، بویژه درآغازآن، نوجوان به نفی ارزشهای والدین نیزمی پردازد، اگروالدین صبروتحمل خودراازکف بدهندواورازیرفشارشدیدنظرهاومعتقدات خودبگذرانند- ممکن است مشکلات بیشتری بروزکند. این اختلاف بین نوجوان ووالدین رابرخی ازنویسندگان به تعارض نسلها (شکاف نسل ها) نیزتعبیر کرده اند- اماواقعیت این است که چنین دشمنی موهومی، بین نسلهاوجودنداردواین تعارض هادرصورتی که واکنش عاقلانه وصبورانه درمقابل آنهانتشان داده شودبه سودرشدنوجوان وشکل گیری درست هویت است.

بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 16000

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد، همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی، موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید. …

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات

تعریف نظری

ضرورت و اهمیت تحقیق

کلید واژه

فصل دوم

نگاهی به تاریخچه متغییرهای پژوهش

مقدمه

پیشینه نظری

مفهوم عزت نفس

چگونگی پیدایش عزت نفس در افراد

عزت نفس از دیدگاه قرآن، احادیث و دانشمندان اسلامی

معانی نفس در قرآن کریم

عزت نفس در احادیث اسلامی

نظریه دانشمندان اسلامی درمورد نفس

تفکر غیر منطقی

دیدگاه های روان شناختی درباره عزت نفس و افکار غیر منطقی

دیدگاه ادلر

دیدگاه اسمیت

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

جمعیت هدف

ابزار اندازه گیری

ویژگی تست افکار غیر منطقی

روش آماری

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف نتایج

یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها

فصل پنجم

نتیجه گیری

بحث

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع و ماخذ

ضمائم

قسمتی از متن:

هر انسانی بر اساس ملاک ها و معیارهائی که در اختیار دارد، همواره خود را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد و میزان کا رائی، موفقیت و ارزشمندی خویش را تعیین می نماید. مفاهیمی که در شکل گیری عزت نفس مهم به نظر می رسد عبارتند از: خود، ادراک هر فرد از خود (شکل گیری تصویر بدن در ذهن)، مفهوم هر فرد از خود (رشد گرایش عاطفی و ارزشی نسبت به بدن و روان خود، ارزشیابی خود. به موازات تغییر و تحولاتی که در جسم انسان صورت می گیرد روان او هم دستخوش تغییراتی می گردد در این مسیر خود که در مرکز ساختارروانی انسان قرار دارد و به عنوان منبع و مرجع فعالیت های فکری، عاطفی و رفتاری انسان ایفای نقش می کند، شکل می گیرد، جسم و روان انسان هر کدام از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. تشخیص به موقع نیتزهای کودک و پاسخ به موقع و متعادل به انها در رشد اعتماد به نفس او بسیلر موثر است، البته این نکته بسیار مهم است که نیازهای انسان در دورانهای مختلف دستخوش تنوع و تغییر می گردد (دکتر اسدالهی، موسوی 1376) در رابطه با افکار غیر منطقی ایس معتقد است که ریشه رفتار غیر انطباقی فرد را باید در ان جستجو کرد، اضطراب و اختلالات عاطفی نتیجه طرز تفکر غیر منطقی و غیر عقلانی است انسان به وسیله اشیای خارجی مضطرب و اشفته نمی شود بلکه دیدگاه و تصویری که او از اشیا دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند به نظرایس که از نظریه پردازان اختلالات می باشد افکار و عواطف کنشهای جداگانه ای نیستند از این رو تا زمانیکه تفکر فرد غیر منطقی و غیر عقلانی باشد عواطف فرد نیز مختل خواهد شد و انسان افکار غیر منطقی را به طور مدام برای خود تکرار میکند بنابراین جنبهای از صفات پایدار شخصیت را این باور ها تشکیل می دهند و همواره در رفتار و عواطف او متجلی می شوند. ابرت ایس بنیانگذار نظریه عقلانی –عاطفی معتقد است که اختلالات عاطفی ناشی از باورها واعتقادات غیر منطقی است. بتسون 1972، باور بخشی از تصورات همیشگی یاقضایای تلویحی در ارتبات بین انسان و محیط می دانند که ممکن است این قضایا درست یا نادرست باشد. (شفیع ابادی، 1371)


پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 79

پایان نامه بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

1-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

2-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش

می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373، ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر [1] 1930، آلپورت [2] 1937، راجرز [3] 1959، سالیوان [4] 1953، طارن هورنی [5] 1937، جیمز [6] 1890، مازلو [7]، 1970) از میان افراد طارن هورنی 1937 روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

فرنچ [8] (1968) و ارگو [9] (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت (1967) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

3

1- فصل اول 11-8

1-1- بیان مسئله 9

1-2- اهمیت پژوهش 9

1-3- هدف پژوهش 9

1-4-سوالات پژوهش 10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10

1-5-1- منبع کنترل 10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11

1-5-2-عزت نفس 11

2- فصل دوم 63-12

پیشینه نظری 13

2-1- نظریه روانشناسان و جامعه شناسان در باره عزت نفس 13

2-1-1- نظریه جیمز 13

2-1-2- نظریه مید 14

2-1-3- نظریه کولی 15

2-1-4- نظریه روزنبرگ 17

2-1-5- نظریه سالیوان 18

2-1-6- نظریه هورنای 20

2-1-7- نظریه آدلر 21

2-1-8- نظریه راجرز 23

2-1-9- نظریه مزلو 26

2-1-10-نظریه آلپورت 27

2-1-11-نظریه دیگر روانشناسان 28

2-1-12-عزت نفس و غرور 30

2-1-13-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس 38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41

2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس 42

2-2-منبع کنترل 44

2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل 45

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی 48

2-2-3-تفاوت های فردی 53

2-2-4-کنترل 53

2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل 54

2-2-6-منبع کنترل 56

2-2-6-1-منبع کنترل درونی 57

2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی 58

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی 60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63

3- فصل سوم 73-66

3-1 – طرح پژوهش 67

3-2- جامعه مورد پژوهش 67

3-3- نمونه روش نمونه گیری 67

3-4-ابزارتحقیق 67

3-4-1-آزمون منبع کنترل 67

3-4-2-آزمون عزت نفس 69

3-5-روش اجرای پژوهش 72

3-5-1-اجرای اصلی 72

3-6-1-روش آمار 72

4- فصل چهارم 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

فصل پنجم 81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری 81

5-2-پیشنهادات 82

منابع 83

ضمائم 100-86

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

دسته: plan پلان

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 93 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 49

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دسته: حمل و نقل

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 87 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25

دانلود مقاله رشته روان شناسی

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام شده است. بدین منظور از میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان یزد در سال تحصیل 1389ـ1390، 305 نفر به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسش نامه های استاندارد توکل و عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل نموده اند. معدل دانش آموزان نیز شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شده است.

طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. داده ها با شاخص های آماری، چون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که بین تمام مؤلفه های عزت نفس (خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و عمومی) و توکل بر خدا ارتباط معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین رابطه مثبت معناداری بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به دست آمده (01/0>p)، اما هیچ گونه رابطه معناداری بین پیشرفت تحصیلی و توکل بر خدا دیده نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت معناداری را بین میانگین نمره های توکل بر خدا و عزت­نفس در دانش آموزان رشته های مختلف نشان نمی دهد.

کلید واژه ها:

توکل بر خدا

عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان مقطع متوسطه

مقدمه

امروزه جدیدترین علم، یعنی روان پزشکی همان چیزهایی را تعلیم می دهد که پیامبران تعلیم می دادند، زیرا پزشکان روحی دریافته اند که دعا و نماز و ایمان محکم، نگرانی، تشویش، هیجان و ترس را که موجب بسیاری از ناخوشی هاست، برطرف می سازد. 1 مطالعات تاریخی گواه آن است که نیایش و دعا به عنوان یک واقعیت موجود در جهان هستی، از بدو خلقت انسان مطرح بوده و مردم برای نیل به کمال از آن استفاده می کرده اند. 2 ایمان در ارتباط مستمر با تنها منبع و مبدأ قدرت عالم هستی شکل می گیرد که این در مرحله فکر و روح و جان انسان است. البته این افکار، زمانی به انسان عزت و سربلندی می دهد که ریشه ای صحیح، اعمالی صالح و نیتی پاک داشته باشد. 3

اصولاً ایمان تأثیر بسزایی در نفس انسان دارد، چرا که اعتماد نفس و قدرت او را بر صبر و تحمل سختی های زندگی افزایش داده و احساس امنیت و آرامش را در نفس او مستقر ساخته و در درونش آسودگی خاطر به وجود می آورد. 4 ویلیام جیمز5 معتقد است در ایمان به خدا نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی به او کمک می کند. 6 داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق به منبعی والا، امید به کمک خدا در شرایط مشکل زای زندگی و بهره مندی از حمایت های اجتماعی و معنوی، از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با بهره گیری از آنها می توانند در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. 7 قرآن کریم، در سوره طلاق می فرماید:

هر کس پرهیزکاری کند، خداوند راه خروجی برای رهایی وی از مشکلات قرار می دهد و از طریقی که گمان ندارد روزیش را می رساند، و هر کس بر خدا اعتماد کند و کار خود به وی واگذارد، خدا برای اوکفایت است. همانا خدا فرمان خویش را به نتیجه می رساند و آنچه را که بخواهد تخلف ندارد. (طلاق: 2 و 3) توکل بر خدا که منبع فناناپذیر قدرت و توانایی است، موجب افزایش مقاومت انسان در برابر مشکلات و حوادث سخت زندگی می شود. 8 توکل بر خدا، آثار فراوانی دارد، از جمله: 1. آنکه بر خداوند توکل نماید: اولین نتیجه آن، خودکفایی و عدم نیاز به غیر است، 2. آنکه بر خداوند توکل نماید: تنها از او درخواست چیزی می نماید و او نیز جواب مثبت خواهد داد، 3. آنکه بر خداوند توکل نماید: برای برآوردن تقاضای افراد نیازمند، به خدا قرض الحسنه می دهد و او آن را بهتر و بیشتر پس دهد، 4. آنکه بر خداوند توکل نماید: شکرگذار اوست و خدا را یاور خویش می بیند. 9

فهرست مطالب

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 1

چکیده 1

کلید واژه ها: 2

مقدمه 2

هدف پژوهش 6

روش 6

جامعه و نمونه آماری 6

ابزار اندازه گیری 7

الف) پرسش نامه استاندارد توکل 7

ب) پرسش نامه عزت نفس 7

ج) پیشرفت تحصیلی 8

یافته های توصیفی 8

توکل بر خدا عزت نفس پیشرفت تحصیلی 11

نتیجه گیری 11

منابع 14

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 187 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

پژوهش حاضر، با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد. طرح پژوهش: این پژوهش به روش همبستگی پیرسون انجام شد.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر بوده و نمونه انتخاب شده نیز 80 نفر از دانشجویان که شامل40 دختر و 40 پسر بوده است و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش همبستگی پیرسون بود. نتیجه گیری: در تجزیه و تحلیل داده ها که از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتیجه حاصل شد که:

1 – بین منبع کنترل و عزت نفس دختران رابطه وجود دارد.

2 – بین منبع کنترل و عزت نفس دختران و پسران دانشجو رابطه معنا داری وجود ندارد.

3 – بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

4 – بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده6

فــصـل اول: کلیات پژوهش … 1

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله: 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4- اهدف پژوهش: 9

1-5- سئوالات پژوهش: 9

1-6- فرضیه های تحقیق: 9

1-7- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها10

فــصـل دوم: ادبیات پژوهش … 11

2-1- مقدمه: 12

2-2- پیشینه نظری12

2-2-1- منبع کنترل12

2-2-2- رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل: 13

2-2-3- تاریخچه، نظریه راتر: 14

2-2-4- مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی: 15

2-2-5- انتظار: 16

2-2-6- تقویت گذشته و تعمیم16

2-2-7- ارزش تقویت17

2-2-8- موقعیت روان شناختی17

2-2-9- آزادی حرکت: 18

2-2-10- کمترین سطح هدف: 19

2-2-11- تفاوتهای فردی: 19

2-2-12- واکنش در برابر از دست دادن کنترل: 20

2-2-13- منبع کنترل: 21

2-2-14- تصور راتر درباره انسان27

2-3- نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس28

2-3-1- نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس41

2-3-2- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس: 50

2-3-3- نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان: 52

2-3-4- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس: 53

2-4- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج54

فــصـل سوم: روش پژوهش … 57

3-1- مقدمه: 58

3-2- طرح پژوهش: 58

3-3- جامعه مورد پژوهش: 58

3-4- نمونه روش نمونه گیری: 58

3-5- ابزار تحقیق58

3-5-1- آزمون منبع کنترل58

3-5-2- آزمون عزت نفس60

3-6- روش اجراء پژوهش62

فــصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها63

4-1- مقدمه64

4-2- یافته های مربوط به سئوال پژوهش64

4-3- بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش66

4-4- آمار گروه ها68

فــصـل پنجم: بحث و نتیجه گیری71

5-1- مقدمه72

5-2- خلاصه72

5-3- نتیجه گیری از فرضیه ها73

5-4- نتیجه یافته ها75

5-5- پیشنهادات75

5-5-1- پیشنهادات پژوهش: 75

5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی76

5-5-3- پیشنهادات کابردی76

5-6- محدودیت های پژوهش77

5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر77

5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر77

منابع و مآخذ.. 78

ضمائــم. 81

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) 82

مقایس عزت نفس کوپر اسمیت88

کلید تست کوپراسمیت «اعتماد به نفس» 92

تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 174 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 95

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

مقدّمه

عزّت نفس یکی از عوامل اساسی در سازندگی هیجانی اجتماعی مطلوب است. اغلب روانشناسان بر تأثیر عزّت نفس در کارکردهای روزمره افراد تأکید کرده اند، به عبارت دیگر، فرد با عزّت نفس بالا، خوشحال تر و موفق تر خواهد بود. تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند. به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و «برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).

عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد.

در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (1880) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است. در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده سطوح حرمت نفس کودک می باشد.

همچنین عزّت نفس را می توان چنین تعریف کرد: عزّت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم، همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (همان منبع)

اریکسون اعتقاد دارد که بهترین اعتماد در سن تولد تا یک سالگی است، زیرا اعتماد اساس و پایه در این سن تولد تا یک سالگی شکل می گیرد و اولین مرحله را اعتماد در برابر عدم اعتماد نامیده است. مراقبت کافی و محبت واقعی باعث می شود که کودک جهان را امن و قابل اعتماد بداند. مراقبت ناکافی و طرد کودک سبب ترس و دو دلی او نسبت به جهان می شود. به نظر اریکسون درک کودک از خویشتن و از فرهنگی که در آن تربیت شده است به اندازه سایقهای مورد تاکید فروید اهمیت دارد (همان منبع). بک معتقد است که نیاز به عزّت نفس فقط از آنِ انسان است و وجود آن بدان دلیل است که انسان دارای استعداد نماد سازی و تفکر است و این نیاز از بدو تولّد تا هنگام مرگ در انسان وجود دارد (همان منبع).

کلمات کلیدی:

عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

مقدّمه 3

بیان مسأله 5

اهمّیّت و ضرورت تحقیق 6

هدف تحقیق: 7

فرضیه تحقیق: 7

طرح سؤال: 7

متغیّرها: 8

تعاریف علمی مفاهیم: 9

تعاریف عملیاتی مفاهیم: 9

مقدّمه 10

الف: مبانی نظری تحقیق 11

(1عزّت نفس 11

تعاریف عزّت نفس 11

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 12

طبقه بندی عزّت نفس: 12

اهمیت عزّت نفس 15

ب) شک و تردید درباره خود: 17

ج) تأیید خود: 18

ابعاد عزّت نفس: 18

بُعد اجتماعی: 19

بُعد جسمانی (تصور بدنی): 19

بُعد کلی: 20

دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 21

دیدگاه کوپر اسمیت: 21

دیدگاه آلیس: 21

دیدگاه آدلر: 21

دیدگاه آلپورت: 22

دیدگاه بک: 22

دیدگاه فروم: 22

دیدگاه راجرز: 23

دیدگاه مازلو: 24

دیدگاه جرج کلی: 24

دیدگاه ویلیام جیمز: 24

دیدگاه ما سن: 25

دیدگاه گرین و پرکلر: 25

دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 27

عزّت نفس از دیدگاه اسلام 28

شرایط عزّت نفس 30

عوامل موثّر بر عزّت نفس: 31

زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 41

پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس: 43

تکامل عزّت نفس 44

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 46

الف- خودپنداره فردی: 46

ب- خودپنداره اجتماعی: 46

ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 46

معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 48

تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 49

تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 49

1ـ برنامه درسی 73

2ـ کتاب های درسی و مواد آموزشی 76

3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 77

5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 80

6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 81

8ـ آموزش از راه دور 84

روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی: 86

3) رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 88

مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 89

منابع 90

عزت نفس و مناعت طبع

دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 10

تحقیق با موضوع عزت نفس و مناعت طبع. در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. از جمله ویژگی های برازنده یک مؤمن معتقد، عزت نفس و اظهار بی نیازی از خلق خداست. این ویژگی سهم مهمی در آبرومندی فرد و تکریم گوهر انسانی او دارد که طبیعتا آثار ژرفی در زندگانی، رفتار و روابط او به جا خواهد گذاشت. این نوشته …

تحقیق با موضوع عزت نفس و مناعت طبع،

در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

فهرست مطالب:

اشاره

ضرورت عزت نفس در احادیث اسلامی

چارچوب بی نیازی از زبان معصومان (علیهم السلام)

برخی دست آوردهای عزت نفس

برخی راهکارهای عملی عزت نفس در سیره معصومان (علیهم السلام)

دعوت دیگران به عزتمندی

پی نوشت ها

اشاره:

از جمله ویژگی های برازنده یک مؤمن معتقد، عزت نفس و اظهار بی نیازی از خلق خداست. این ویژگی سهم مهمی در آبرومندی فرد و تکریم گوهر انسانی او دارد که طبیعتا آثار ژرفی در زندگانی، رفتار و روابط او به جا خواهد گذاشت. این نوشته کوتاه قصد آن دارد تا با بازخوانی و نگاهی دوباره به این فضیلت اخلاقی و رفتاری و ذکر مطالبی در این موضوع در قالب حدیث، سیره و رفتار بزرگانی چون امام به اهمیت و ضرورت آن بپردازد.

بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور پرند

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 103 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور پرند

آپدیت دوم نیز بصورت رایگان اضافه شد:

*1 پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!

*2 پرسشنامه منبع کنترل راتر بصورت رایگان ضمیمه شد!

چکیده:

با توجه به اینکه منبع کنترل و عزت نفس تعیین کننده نگرش فرد نسبت به دنیای پیرامون و خود فرداست و همچنین تمام کارکردها و جوانب زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین منظور در این تحقیق بدنبال یافتن و بررسی ارتباط بین دو مقوله عزت نفس و منبع کنترل با همدیگر بودیم. جامعه تحقیق ما عبارت است از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه و نمونه تحقیق شامل 60 نفر از دانشجویان که 30 پسر و 30 دختر هستند و روش آماری استفاد شده در این پژوهش از روش خی دو استفاده شده است. ابزار تحقیق مورد استفاده در این آزمون منبع کنترل راتر و آزمون کوپر اسمیت می باشد.

پایان نامه حاضر٬ با نام بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر انجام شد. منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمده ای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور پرند بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است. روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

کلمات کلیدی:

عزت نفس

منبع کنترل

رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل

مقدمه

مسئله در این پژوهش این است که آیا بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه معنا داری وجود دارد و آیا بین عزت نفس دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد و همچنین اینکه آیا بین کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود دارد یا نه. اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373، ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر 1930، آلپورت 1937، راجرز 1959، سالیوان 1953، طارن هورنی 1937، جیمز 1890، مازلو، 1970) از میان افراد طارن هورنی 1937 روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

فرنچ (1968) و ارگو (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت (1967) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند. افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، ، روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

جورج کلی 1955 در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، 1955، ص 3-2)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات موضوع

بیان مسئاله

اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

سوالات مربوط به این پژوهش

متغییر ها و تعاریف نظری و عملیاتی آن ها

منبع کنترل

عزت نفس

فصل دوم: ادبیات تحقیق و پیشینه نظری پژوهش

مبانی نظری تحقیق

(عزّت نفس

تعاریف عزّت نفس

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE):

طبقه بندی عزّت نفس:

اهمیت عزّت نفس

ب) شک و تردید درباره خود:

ج) تأیید خود:

ابعاد عزّت نفس:

دیدگاه کوپر اسمیت:

دیدگاه آلیس:

دیدگاه آدلر:

دیدگاه آلپورت:

دیدگاه بک:

دیدگاه فروم:

دیدگاه راجرز:

دیدگاه مازلو:

دیدگاه جرج کلی:

دیدگاه ویلیام جیمز:

دیدگاه ما سن:

دیدگاه گرین و پرکلر:

دیدگاه شاملو از عزّت نفس:

عزّت نفس از دیدگاه اسلام

شرایط عزّت نفس

عوامل موثّر بر عزّت نفس:

زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس

پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس:

تکامل عزّت نفس

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل:

معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس:

تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس:

تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری:

عزت نفس بالا و عزت نفس پائین

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس

نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان

کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس

منبع کنترل

رویکرد های و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل منبع

واکنش در برابر از دست دادن منبع کنترل

منبع کنترل درونی

منبع کنترل بیرونی

ویژگی های افراد با منبع کنترل منبع درونی

ویژگی های افراد با منبع کنترل منبع بیرونی

فصل سوم: روش انجام تحقیق

طرح پژوهش

جامعه مورد پژوهش

نمونه روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری تحقیق

آزمون منبع کنترل

آزمون عزت نفس

روش اجرای پژوهش

اجرای اصلی

روش آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

یافته های مربوطه به سوالات پرسیده شده پژوهش

تفسیر آزمون

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

خلاصه این پایان نامه

یافته های مربوطه به این پایان نامه

پیشنهادات

منابع و ماخذ

بررسی عزت نفس

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تکامل پیدا می کند برخورداری از حس عزت نفس و اعتماد به نفس قوی به مشابه یک سرمایه ارزشمند و حیاتی برای همه انسان ها، به ویژه نوجوانان از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 142 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87

چکیده

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در طول زندگی ناشی می شود، نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس بتدریج در طول زندگی تکامل پیدا می کند. برخورداری از حس عزت نفس و اعتماد به نفس قوی به مشابه یک سرمایه ارزشمند و حیاتی برای همه انسان ها، به ویژه نوجوانان از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت هاست و در واقع ما برای سلامت روانی خود نیاز به عزت نفس قوی و مثبت داریم. ارضاء نیاز به عزت نفس به نوجوان امکان می دهد تا از توانمندی، ارزش وکفایت خود مطمئن شود از آن پس می تواند در تمامی جنبه های زندگی شایسته تر باشد و زمانی که فاقد عزت نفس است، احساس حقارت و درماندگی و یأس می کند و از توانایی هایش درکنار آمدن و مقابله با مشکلات زندگی اطمینان کمتری دارد. خانواده مهمترین و اساسی ترین محیط در شکل گیری و بنای شخصیت کودک تلقی می شود. عزت نفس نوجوان در خانواده، در حقیقت پژواکی از احساسات و نگرش های او بعنوان اینکه عضو خانواده است، می باشد. همه عوامل در خانواده در ایجاد عزت نفس مثبت کودک مهم و نقش اساسی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش خانواده (والدین) بر عزت نفس دختران مقطع راهنمایی است به همین منظور محقق قصد دارد تا تأثیر خانواده را در بالا بردن این متغیر مورد بررسی قرار دهد، این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت آزمون گردیده است جامعه آماری پژوهش مورد نظر علیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کرج بوده و نمونه مورد نظر طبق جدول مورگان شامل357 نفر از این جامعه است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. نتیجه بدست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد که تربیت تولد، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر برعزت نفس دختران موثر است

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه … 2

1-2- بیان مسئله … 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق … 5

1-4- اهداف تحقیق … 6

1-4-1- هدف کلی … 6

1-4-2- اهداف جزئی … 6

1-5- فرضیات تحقیق … 7

1-6- متغیرهای تحقیق … 7

1-7- تعاریف متغیرها … 7

1-7-1- تعاریف نظری … 7

1-7-2- تعاریف عملیاتی … 8

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه … 10

2-2- عزت نفس … 11

2-2-1 چهار شرط عزت نفس … 13

2-2-2- نقش توجه مثبت در ایجاد عزت نفس.. 13

2-2-3- مزایای عزت نفس بالا … 15

2-2-4- عوامل مؤثر در عزت نفس … 16

2-2-5- تأثیر عوامل مهم در تحول عزت نفس. 17

2-3- تعاریف و نظریاتی پیرامون عزت نفس.. 19

2-3-1- عزت نفس خانواده … 23

2-3-2- عزت نفس اجتماعی … 23

2-3-3- عزت نفس آکادمیک … 23

2-3-4- تصور جسمانی … 23

2-3-5- عزت نفس کلی … 24

2-4- تفاوت عزت نفس با خود پنداره … 24

2-5- عزت نفس بعنوان نیاز روانی وضعیت شخصیت 26

2-6- عزت نفس به عنوان صفت شخصیت … 29

2-7- شکل گیری پدیده خود، خودپنداره عزت نفس 30

2-8- تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس 32

2-9- خانواده، بنیان ‘خود’ … 34

2-10- رشد خو پنداری در نوجوانی … 36

2-11- ساخت خانواده … 40

2-12- الگوهای اساسی فرزندپروری … 45

2-12-1- والدین (دموکراتیک) … 46

2-12-2- والدین مستبد یا دیکتاتور … 47

2-12-3- والدین سهل گیر یا آزاد گذارنده.. 49

2-13- جنبه های مختلف تأثیر خانواده بر عزت نفس 49

2-14- روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس 59

2-14-1- الگوی یادگیری اجتماعی … 59

2-15- نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوانان.. 62

2-16- شایستگی برقراری ارتباط و سازگاری اجتماعی 62

2-17- پیشرفت تحصیلی … 63

فصل سوم – روش تحقیق

3-1- نوع و روش تحقیق … 65

3-2- جامعه آماری … 65

3-3- نمونه و روش گیری نمونه گیری … 65

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات … 65

3-5- اعتبار و روایی پرسشنامه … 66

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها … 67

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی … 69

4-2- آمار استنباطی … 71

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1- خلاطه تحقیق … 79

5-2- نتیجه گیری کلی … 80

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات بعدی … 81

5-4- محدودیت ها و مشکلات تحقیق … 81

ضمائم

منابع فارسی … 83

منابع انگلیسی … 86

پرسشنامه … 87

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 334 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 156

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه … 1

بیان مسئله … 4

اهمیت و ضرورت پژوهش … 9

اهداف پژوهش … 12

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها … 13

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی … 17

عزت نفس در قرآن مجید … 19

عزت نفس کلی … 20

عزت نفس اجتماعی … 21

عزت نفس تحصیلی … 21

مولفه های عزت نفس … 21

ماهیت عزت نفس … 22

نظریات مرتبط با عزت نفس … 23

سلامت روان … 28

تعریف سلامت روانی … 29

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف … 31

اصول بهداشت روانی … 33

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی … 35

عوامل موثر درتامین سلامت روانی … 37

نقش خانواده درتامین سلامت روانی … 37

نظریات مرتبط با سلامت روانی … 38

بهزیستی روانشناختی … 44

عقب ماندگی ذهنی … 48

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر … 49

ویژگیهای کودک استثنایی … 49

نیازهای والدین کودکان استثنایی … 50

احساسات والدین کودکان استثنایی … 50

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع … 62

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش … 73

جامعه آماری … 73

نمونه و روش نمونه گیری … 73

ابزار پژوهش … 73

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی … 74

پرسشنامه عزت نفس … 75

پرسشنامه سلامت روانی … 75

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها … 79

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها … 81

بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها … 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت … 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن … 82

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات … 83

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل … 84

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد … 85

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق … 86

فرضیه اول … 91

فرضیه دوم … 92

فرضیه سوم … 93

فرضیه چهارم … 94

فرضیه پنجم … 95

فرضیه ششم … 96

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش … 102

بحث و نتیجه گیری … 103

محدودیت های تحقیق … 107

پیشنهادهای تحقیق … 108

فهرست منابع و ماخذ … 109

ضمائم … 112

مبانی و پیشینه نظری عزت نفس

مبانی و پیشینه نظری عزت نفس

دسته: روانشناسی

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 95 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 34

مبانی و پیشینه نظری عزت نفس

در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع: انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت

از نیازهای اساسی انسان نیاز به ارزشمندی است که گاهی با اصطلاحاتی چون «احترام به خود» و «عزت نفس» نیز از آن یاد می شود. احساس ارزش، بخشی از خود پنداشت فرد بوده و شامل تصویری که او از خودش در ذهن دارد و احساسی که نسبت به خود دارد و درجه پذیرش وتایید شخص نسبت به خویشتن می باشد (شیهان [1] ، 1998) کودکان از زمانی که بسیار خردسال­اند شروع به ساختن تصویری از خود می کنند. به طور کلی این تصویر به خود پنداشت کودک اشاره دارد و به طور عمده بر شیوه ای مبتنی است که افراد مهم زندگی کودک با او رفتار می کنند. این افراد به وسیله پاسخها و واکنش هایشان به کودک اطلاعاتی در مورد خویش و رفتارهایش می دهند. در نتیجه کودک نگرش مثبت و منفی ای در مورد خود بدست می آورد. در همین راستا گلدارد (1998، ترجمه برآبادی 1381) معتقد است که تصویری که کودک از خودش دارد خودپنداشت او است اما ارزشی که او بر این تصویر می گذارد میزان عزت نفس او را مشخص می کند. بنابراین عزت نفس نشانگر میزان ارزشی است که کودک برای خودش قایل است از خصو صیات کسانی که دچار مشکلات روانی­اند این است که آنها خود را افرادی کم ارزش و حقیر می دانند. آنها خود را دوست ندارند و به خود احترام نمی گذارند. اگر چنانچه موفقیتی به دست آورند آن را به حساب شانس و یا سخاوت دیگران می گذارند و استعدادهای خود را در این امر دخیل نمی دانند. در عین حال شکستهای خود را که گاهی هم ساخته خیال خود آنهاست بزرگ می کنند و برای اثبات این نظر دلایل و شواهد بسیاری می آورند. در واقع عزت نفس آنها در سطح پایینی قرار دارد (آبتین، 1374).

عزت نفس [2] به عنوان ارزیابی فرد از ارزشمندی خویش تعریف می شود (روزنبرگ [3] ، 1979). با بیانی دقیق تر، عزت نفس بعد ارزیابانه «خود» است، که درآن فرد به صورت پدیدارشناسانه توانایی ها، صفات و قابلیت های خود را ارزیابی می کند و نگرشی مبنی برتأیید یا عدم تایید خود را شکل می دهد (اپنشاو، توماس و رولنز [4] ، 1981). از مقیاس های عزت نفس به منظور پیش بینی و تبیین پدیده های رفتاری بسیار زیادی استفاده شده است و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه و تحقیق روانشناسی دارد (شاهانی، دیپ بوی و فیلیپس [5] ، 1990). به عنوان نمونه تحقیقات نشان از رابطه بین سطح عزت نفس و افسردگی (هارتر [6] ، 1993)، تنهایی و طرد شدن از سوی همسالان (ایست، هس و لرنر [7] ، 1987)، موفقیت تحصیلی (هتی [8] ، 1992) و بسیاری از نشانگرهای سلامت روان، از جمله بهزیستی شخصی (مایرز و دینر [9] ، 1996)، بهزیستی اجتماعی (جوشن لو، رستمی و نصرت آبادی، 1385؛ جوشن لو، نصرت آبادی و جعفری کندوان، 1386)، بهزیستی فضیلت گرا (جوشن لو و رستگار، 1386)، و بهزیستی روان شناختی (پارادایز و کرنیس [10] ، 2002) دارد.

عزت نفس به عنوان ارزیابی فرد از ارزشمندی خویش تعریف می شود (روزنبرگ، 1979). با بیانی دقیق تر، عزت نفس بعد ارزیابانه «خود» است، که درآن فرد به صورت پدیدارشناسانه توانایی ها، صفات و قابلیت های خود را ارزیابی می کند و نگرشی مبنی برتأیید یا عدم تایید خود را شکل می دهد (اپنشاو، توماس و رولنز، 1981). از مقیاس های عزت نفس به منظور پیش بینی و تبیین پدیده های رفتاری بسیار زیادی استفاده شده است و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه و تحقیق روانشناسی دارد (شاهانی، دیپ بوی و فیلیپس، 1990). به عنوان نمونه تحقیقات نشان از رابطه بین سطح عزت نفس و افسردگی (هارتر، 1993)، تنهایی و طرد شدن از سوی همسالان (ایست، هس و لرنر، 1987)، موفقیت تحصیلی (هتی، 1992) و بسیاری از نشانگرهای سلامت روان، از جمله بهزیستی شخصی (مایرز و دینر، 1996)، بهزیستی اجتماعی (جوشن لو، رستمی و نصرت آبادی، 1385؛ جوشن لو، نصرت آبادی و جعفری کندوان، 1386)، بهزیستی فضیلت گرا (جوشن لو و رستگار، 1386)، و بهزیستی روان شناختی (پارادایز و کرنیس، 2002) دارد.

[1]. Sheehen

[2]. self-esteem

[3]. Rosenberg

[4]. Openshaw, Thomas , Rollins

[5]. Shahani, Dipboyer, Philips

[6]. Harter

[7]. East, Hess, Lerner

[8]. Hattie

[9]. Myers, Diener

[10]. Paradise, Kernis

بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 66 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان

بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی استان تهران که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» 27/0- است که در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها 245/0- است که در سطح 5% معنی دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها 56/0- است که در سطح 1% معنی دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

هـ) تفاوت میانگین های عزت نفس در دختران و پسران معنی دار نیست.

کلمات کلیدی:

کودکان

عزت نفس

تأثیرات منفی تربیتی

تأثیر بدرفتاری والدین

عزت نفس کودکان و نوجوانان

مقدمه

مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در کشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس کودکان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است. بدون تردید خانواده عمده ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شکل گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در کودکان دارد. در خانواده ای که صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد کودک می تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یک سو کودک می تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشکلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می کند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شکل گیری بنیادین عزت نفس در کودکان متأثر از فضای کلی خانواده است.

می دانیم که اگر گویا فضای کل خانواده هر حرکت و رفتار کودک را علی رغم نادرست بودن پذیرا باشند، کودک به احتمال زیاد دچار اختلال رفتار می گردد زیرا تفاوت بین رفتارهای درست و غلط را نمی داند و از دیگران نیز انتظار دارد که همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمی و صمیمیت بپذیرد و چون چنین چیزی مقدور نیست مشکلات و درگیری های اجتماعی او آغاز می گردد. در نقطه مقابل خانواده هایی وجود دارند که رفتارهای کودک را نمی پذیرند و در حقیقت دائماً در حال طرد کودک خود هستند در چنین فضای خانوادگی کودک نمی داند چه چیزی باعث قبول و تشویق از طرف دیگران می گردد و کودک در هر امری دچار بلاتکلیفی است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت مسئله 7

اهداف تحقیق 10

سؤالات و فرضیات تحقیق 10

روش انجام تحقیق 10

تعریف واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

مقدمه 13

الف: پیشینه نظری تحقیق 13

عزت نفس بالا، عزت نفس پایین 15

ب: تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران 16

فصل سوم: روش تحقیق 20

مقدمه 21

روش تحقیق 21

جامعه و نمونه 22

روش نمونه گیری 22

ابزار اندازه گیری 23

چگونگی گردآوری داده ها 24

روش آماری 25

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق 26

مقدمه 27

یافته ها 27

فصل پنجم: بحث یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 30

محدودیت های تحقیق 37

پیشنهادات تحقیق 38

فهرست منابع و ضمائم 39

ضمیمه الف: جداول نمرات هر دو گروه 40

1- جدول نمرات خام آزمودنی های پسر 41

2- جدول نمرات خام آزمودنی های دختر 43

فهرست منابع 45

ضمیمه ب: پرسشنامه ها 46

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل 47

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد 54

فهرست جداول

1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس 28

2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها 28

3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها 29

4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر 29

بررسی ارتباط رضایت مندی ازدواج مادر و عزت نفس دختر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2244 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 130

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی

بررسی ارتباط رضایت مندی ازدواج مادر و عزت نفس دختر

* آپدیت دوم نیز بصورت رایگان اضافه شد:

1. آزمون تست عزت نفس آیزنگ

2. پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل می باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده. تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زناشویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته میشود.

کلمات کلیدی:

عزت نفس

رضایت زناشویی

رضایت زناشویی مادران

رابطه رضایت زناشویی مادران و عزت نفس دختران

مقدمه:

رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلاً میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد.

در نتیجه طرف مقابل نیز با رغبت به آنها گوش فراهم میدهد و در صورت توان آنها را انجام میدهد و در مجموع برای رسیدن به یک رضایت زناشویی بالا در خیلی از مراحل زندگی مهارت داشت تا به یک زندگی موفق و ایده آل و با رضایت بالای زناشویی دست یافت. عزت نفس شامل احساسات و باورها و آرزوهای پیچیده ای است که بر اساس مهارت های در حال تغییر در تاثیر متقابل و نفوذ به دنیای اطراف است. پایین بودن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی که همان عزت نفس میباشد باعث به وجود آمدن بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتی می شود و برای از میان برداشتن این اختلالات، پرورش و تقویت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی نقش به سزایی ایفا میکنند. داشتن عزت نفس بالا باعث رسیدن به مدارج بالای رشد اجتماعی میشود و همچنین انجام کارها را سهل و آسان میکند زیرا عزت نفس مثبت و بالا باعث توانایی بیشتر روحی میشود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

٫ بیان مساله

بیان فرضیه

اهداف تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

) تعریف رضایت مندی ازدواج

– تعریف ازدواج

-تاریخچه ازدواج

همسر گزینی در گذشته

-ازدواج در غرب

-ازدواج در ایران

– انواع ازدواج

٫ ازدواج خارجی

٫ ازدواج داخلی

٫ ازدواج تک همسری

٫ ازدواج از طریق خرید همسر

٫ ازدواج موقت (صیغه و صیغه گونه)

صیغه گون

٫ تعدد زوجات

٫ ازدواج میراثی

٫ ازدواج اجباری

٫ ازدواج مبادله ای

٫ ازدواج تنظیم شده

٫ ازدواج رسمی

٫ ازدواج خصوصی

٫ ازدواج تولید

٫ ازدواج آزمایشی

٫ ازدواج دائم

٫ ازدواج تشریفاتی

٫ ازدواج سه ربعی

٫ ازدواج روزانه

٫ ازدواج قبرستانی

٫ ازدواج دوستانه

– ازدواج از نظر برخی از اندیشمندان

– ازدواج از نظر مکاتب مختلف

ازدواج در جوامع پیش از اسلام

ازدواج در اسلام

دیدگاه قرآن در مورد ازدواج

– ازدواج از نظر روان شناسان

-فلسفه ازدواج

– رهنمودهای روان شناختی برای دختران جوان در زمینه شیوه رویارویی مناسب با شوهرانشان

– توصیه روان شناسان و مشاوران ازدواج برای داشتن ازدواج موقت

«تعریف عزت نفس»

«تاریخچه»

عزت نفس از دیدگاه قرآن و احادیث و دانشمندان اسلامی

«عزت نفس از نظر مکتب های اخلاقی دنیا»:

منابع عزت نفس کدامند؟

نظر دانشمندان در این موضوع

نظریه میرس

نظریه اریکسون

نظریه کیلفورد

نظریه کوپر اسمیت

نظریه راجرز

نظریه یوپ

نظریه بلوم

نظریه آدلر

نظریه هورنای

نظریه هری اسک سالیوان

نظریه گوردون آلپورت

نظریه استور

اهمیت عزت نفس

عوامل موثر بر عزت نفس

خانواده

سایر افراد در ارتباط با کودک:

مدرسه

خود فرد

عوامل اقتصادی و اجتماعی:

گذری به نظرات و تحقیقات انجام شده در مورد عزت نفس

الف) در کشورهای دیگر

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس تصور جسمانی

عزت نفس کلی

ب) تحقیقات انجام شده در ایران

٫ گاهی اوقات احساس می کنید که یک تازه کار هستید.

٫ انتظارات خود را پایین بیاورید

٫ ازدیگران کمک بگیرید

٫ کارهای خود را اولویت بندی کنید

٫ انعطاف پذیر باشید

خود را بشناسید

با کودک بدرفتاری نکنید

ازهمسر خود مراقبت کنید

افسردگی را نادیده نگیرید

نکته طلایی در افزودن عزت نفس

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

منابع:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات

پیشنهادات

خلاصه

بررسی منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

بررسی منبع کنترل (درونی-برونی) با عزت نفس

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

1-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

2-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373، ص 10) عزت نفس عبارت

است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).

2-2-2-5- موقعیت روان شناختی [1]

موقعیت روان شناخی چهارمین مفهوم اصلی نظریه یادگیری اجتماعی راتر را تعیین کننده های هم رفتار است. راتر معتقد است که ما به طور مداوم هم به محیط بیرونی خود واکنش نشان می دهیم به علاوه هر یک از محیطها همواره دیگری را تحت تاثیر قرار

می دهد. ما نه تنها به محرکهای بیرونی، بلکه به محرکهای درونی نیز پاسخ می دهیم. این پیوستگی از سوی راتر موقعیت روان شناختی قلمداد شده است. زیرا ما به آن بر حسب ادراکهای خود از محرکهای بیرونی واکنش نشان می دهیم. راتر عقیده دارد که رفتار تنها از طریق دانش ما از موعقیت روان شناختی می تواند پیش بینی شود. نه از طریق آنچه بعضی از نظریه پردازان شخصیت آن را هسته شخصیت می نامند در روش هسته ای، پیش بینی رفتار، مبتنی بر فرض عناصر ثابت شخصیت نظیر انگیزه ها و خصایص است.

راتر و همکاران تاکید دارد که هر رفتارها در یک موقعیت روانی به وقوع می پیوندد: موقعیتی که در آن فرد در سه حالت ذهنی بحث شده در آن قرار دارد، موقعیت روی رفتار اثر عمده ای دارد. ارزش تقویت برای هر فردی به نتایج مختلفی نسبت داده می شود و همیشه انتظارات فرد از تقویت بستگی به موقعیتی دارد که در آن قرار می گیرد (لارنس 1375، ص 196).

2-2-2-5-1-آزادی حرکت:

به درجه انتظاری اطلاق می شود که یک شخص برای به دست آوردن تقویت معینی به خاطر انجام رفتارهای خاص دارا است. یک انتظار بالا، منجر به آزادی حرکت زیاد

می شود و یک انتظار پایین منجر به آزادی حرکت محدود، آزادی حرکت کم به حالت دفاعی داشتن مربوط می شود. وقتی آزادی حرکت ضعیف در برابر هدف والایی قرار داشته باشد تعارض حاصل می شود و می تواند رفتارهای اجتنابی مختلفی ایجاد کند.

2-2-2-5-2- کمترین سطح هدف:

به پایین ترین سطح تقویت بالقوه در یک موقعیت خاص که شخص آن را رضایت بخش تلقی می کند اطلاق می شود انتخاب سطح هدف غیر واقع بینانه می تواند برای سلامت عاطفی ما زیان آور باشد. (کریمی، 1377، ص 204).

[1] Psycholoical

فهرست مطالب

چکیده تحقیق 1

مقدمه 3

1- فصل اول 11-8

1-1- بیان مسئله 9

1-2- اهمیت پژوهش 9

1-3- هدف پژوهش 9

1-4-سوالات پژوهش 10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10

1-5-1- منبع کنترل 10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11

1-5-2-عزت نفس 11

2- فصل دوم 63-12

پیشینه نظری 13

2-1- نظریه روانشناسان و جامعه شناسان در باره عزت نفس 13

2-1-1- نظریه جیمز 13

2-1-2- نظریه مید 14

2-1-3- نظریه کولی 15

2-1-4- نظریه روزنبرگ 17

2-1-5- نظریه سالیوان 18

2-1-6- نظریه هورنای 20

2-1-7- نظریه آدلر 21

2-1-8- نظریه راجرز 23

2-1-9- نظریه مزلو 26

2-1-10-نظریه آلپورت 27

2-1-11-نظریه دیگر روانشناسان 28

2-1-12-عزت نفس و غرور 30

2-1-13-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس 38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41

2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس 42

2-2-منبع کنترل 44

2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل 45

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی 48

2-2-3-تفاوت های فردی 53

2-2-4-کنترل 53

2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل 54

2-2-6-منبع کنترل 56

2-2-6-1-منبع کنترل درونی 57

2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی 58

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی 60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63

3- فصل سوم 73-66

3-1 – طرح پژوهش 67

3-2- جامعه مورد پژوهش 67

3-3- نمونه روش نمونه گیری 67

3-4-ابزارتحقیق 67

3-4-1-آزمون منبع کنترل 67

3-4-2-آزمون عزت نفس 69

3-5-روش اجرای پژوهش 72

3-5-1-اجرای اصلی 72

3-6-1-روش آمار 72

4- فصل چهارم 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

فصل پنجم 81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری 81

5-2-پیشنهادات 82

منابع 83

ضمائم 100-86

هویت و عزت نفس

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 155 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

انسان درزندگی به دنبال معنایی می گرددکه به خاطرآن زندگی می کندوبارشدعقلانی فرددردوره نوجوانی توجه اوبه ارزشهاواعتقادات، مفاهیم حقیقت، زیبایی ومرگ ونیستی که درکل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط وباورهایی راکه دردوران کودکی بدون چون وچراپذیرفته است موردپرسش وتردیدقرارمی دهدوسعی می کندباتوجه به شخصیت شکل پذیرواستقلال جوی خودنظامی ازارزشها بدست آورد.

بسیاری ازنوجوانان همان طورکه ((آدلوم)) بیان می کند، وقتی برای اولین باربه دنیای اطراف خودمی نگرندوسعی می کنندتاشخصیت خودراارزیابی نماینداحساس می کنند که درباره جهان ومعنای وجودانسان وحتی خودشان نیازمندپاسخ هستند (احمدی، 1377)

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدیدجسمانی وروانی وازطرف دیگرانتظاراتی که خانواده وجامعه ازنوجوان داردوسایرعواملی که درروندرشدوتکامل نوجوان تاثیرمی گذاردبرحساسیت این دوره می افزاید.

براین اساس مسئله پذیرش نوجوان، حمایت، راهنمایی ومساعدت به نوجوان درکسب هویتی مستقل وارزشمندازاهمیت فراوانی برخورداراست. نوجوان دراین دوره نیازمنددریافت رهنمودهای اساسی جهت دستیابی به یک زندگی هوقمنداست. انسانهابه حفظ یکتایی وحدت ومرکزیت خودتوجه دارنداما علاقمند به بیرون آمدن ازخودوارتباط باموجودات دیگروطبیعت هستند. انسانها برای کشف وجودخودعلاقمند ومایلندهویت شخصی خودراپیداکنندیاخلق کنندوآغازاین علاقمندی به دوران نوجوانی برمی گردد.

طبق نظریه اریکسون، دراین دوران است که فردنسبت به شخصیت خودآگاهی پیدامی کند ویک من که وحدت بزرگتری ازگذشته داردودرارتباط بایک گروه، شغل، جنس، فرهنگ ومذهب است دراوشکل

می گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق … 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- موضوع تحقیق.. 6

1-3- اهداف تحقیق.. 7

1-4-اهمیت موضوع. 8

1-5- دلایل انتخاب موضوع، 9

1-6- سوالات تحقیق.. 10

1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها10

فصل دوم: موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع.. 12

2-1موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس … 13

2-1-1تعریف هویت وعزت نفس … 13

2-1-2- شکل گیری هویت … 18

2-1-3-نظریه های هویت … 22

2-1-3-1-نظریه بلوز. 23

2-1-3-2-نظریه کگان. 23

2-1-3-3 نظریه لووینگر. 24

2-1-3-4 نظریه اریکسون. 27

2-1-3-5 نظریه گلاسر. 28

2-1-4-نظریه های عزت نفس … 29

2-1-4-1-نظرفروم. 29

2-1-4-2-نظریه اریکسون. 30

2-1-4-3- نظریه بندورا30

2-1-4-4- نظریه کلی.. 31

2-1-4-5- نظریه مزلو. 32

2-1-4-6- نظریه راجرز: 33

2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع. 34

2-3- نتیجه گیری.. 35

فصل سوم: روش پژوهش … 37

3-1- روش تحقیق.. 38

3-2- جامعه و نمونه آماری.. 39

3-3- روش جمع آوری اطلاعات … 39

3-4-ابزار اندازه گیری هویت … 40

3-4-1- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 40

3-4-2- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-4-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 41

3-3-4- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من.. 42

3-5- ابزار اندازه گیری عزت نفس … 42

3-5-1- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت … 42

3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت … 43

3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت … 43

3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت … 43

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات … 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش … 45

4-1- بررسی جمعیت شناختی.. 46

4-2- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری … 56

5-1- بحث ونتیجه گیری.. 57

5-2- نتیجه گیری نهایی.. 59

5-3- محدودیتها60

5-4- پیشنهادات … 60

5-5- پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. 61

منابع. 62

الف) منابع فارسی.. 62

ب: منابع خارجی.. 64

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن.. 46

جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل.. 47

جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر. 47

جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر. 47

جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی.. 48

جدول 4-6- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد. 48

جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس … 49

جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی.. 50

جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس … 51

جدول 4-10- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق.. 52

جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس … 52

جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت … 53

جدول 4-13-توزیع فراوانی هویت پراکندگی و عزت نفس … 54

جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراکندگی.. 55

جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی، تعلیق، ممانعت و پراکندگی.. 55


,

پایان نامه بررسی هویت و عزت نفس

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

مقاله بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس، در قالب word و در 85 صفحه، قابل ویرایش. …

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

مقاله در فرمت Word و قابل ویرایش

دارای فهرست، منبع، پیوست و ضمائم، پرسشنامه

بدون نیاز به ویرایش

قابل استفاده برای دانشجویان کاردانی تا ارشد

جمعاً 108 صفحه – بدون احتساب فهرست، ضمائم، منابع، پیوست و سایر جزئیات، بیش از 80 صفحه است

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو و هم چنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر، انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حداکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی، فکر می کنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار آن ها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته می شود که فرد به خود نسبت می دهد و فکر می کند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

مقدمه

1- فصل اول

1-1- بیان مسئله

1-2-

اهمیت پژوهش

1-3- هدف پژوهش

1-4-سوالات پژوهش

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آن ها

1-5-1- منبع کنترل

1-5-1-2-تعریف عملیاتی

1-5-2-عزت نفس

2- فصل دوم

پیشینه نظری

2-1- نظریه روان شناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس

2-1-1- نظریه جیمز

2-1-2- نظریه مید

2-1-3- نظریه کولی

2-1-4- نظریه روزنبرگ

2-1-5- نظریه سالیوان

2-1-6- نظریه هورنای

2-1-7- نظریه آدلر

2-1-8- نظریه راجرز

2-1-9- نظریه مزلو

2-1-10-نظریه آلپورت

2-1-11-نظریه دیگر روانشناسان

2-1-12- عزت نفس و غرور

2-1-13- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس

2-1-14- نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان

2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس

2-2-منبع کنترل

2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی

2-2-3-تفاوت های فردی

2-2-4-کنترل

2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل

2-2-6-منبع کنترل

2-2-6-1-منبع کنترل درونی

2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی

2-2-7- تصور راتر در باره انسان

3- فصل سوم

3-1 – طرح پژوهش

3-2- جامعه مورد پژوهش

3-3- نمونه روش نمونه گیری

3-4-ابزارتحقیق

3-4-1- آزمون منبع کنترل

3-4-2- آزمون عزت نفس

3-5-روش اجرای پژوهش

3-5-1- اجرای اصلی

3-6-1-روش آمار

4- فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آمارِِِی

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم

5-1-بحث و نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

منابع

ضمائم

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم و دلیل شکست ما و موفقیت هایمان خود ما هستیم) منبع کنترل بیرونی (ما بر سرنوشت خود کنترل نداریم و دلیل شکست ما و پیروزی ما سرنوشت و بخت

دسته: روانشناسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100

فهرست مطالب

چکیده تحقیق 1

مقدمه 3

1- فصل اول 11-8

1-1- بیان مسئله 9

1-2- اهمیت پژوهش 9

1-3- هدف پژوهش 9

1-4-سوالات پژوهش 10

1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها 10

1-5-1- منبع کنترل 10

1-5-1-2-تعریف عملیاتی 11

1-5-2-عزت نفس 11

2- فصل دوم 63-12

پیشینه نظری 13

2-1- نظریه روانشناسان و جامعه شناسان در باره عزت نفس 13

2-1-1- نظریه جیمز 13

2-1-2- نظریه مید 14

2-1-3- نظریه کولی 15

2-1-4- نظریه روزنبرگ 17

2-1-5- نظریه سالیوان 18

2-1-6- نظریه هورنای 20

2-1-7- نظریه آدلر 21

2-1-8- نظریه راجرز 23

2-1-9- نظریه مزلو 26

2-1-10-نظریه آلپورت 27

2-1-11-نظریه دیگر روانشناسان 28

2-1-12-عزت نفس و غرور 30

2-1-13-نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس 38

2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان 41

2-1-15-کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس 42

2-2-منبع کنترل 44

2-2-1-رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع کنترل 45

2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی 48

2-2-3-تفاوت های فردی 53

2-2-4-کنترل 53

2-2-5-واکنش در برابر از دست دادن کنترل 54

2-2-6-منبع کنترل 56

2-2-6-1-منبع کنترل درونی 57

2-2-6-2-منبع کنترل بیرونی 58

2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی 60

2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 62

2-2-7- تصور راتر در باره انسان 63

3- فصل سوم 73-66

3-1 – طرح پژوهش 67

3-2- جامعه مورد پژوهش 67

3-3- نمونه روش نمونه گیری 67

3-4-ابزارتحقیق 67

3-4-1-آزمون منبع کنترل 67

3-4-2-آزمون عزت نفس 69

3-5-روش اجرای پژوهش 72

3-5-1-اجرای اصلی 72

3-6-1-روش آمار 72

4- فصل چهارم 78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی 74

4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش 74

فصل پنجم 81-79

5-1-بحث و نتیجه گیری 81

5-2-پیشنهادات 82

منابع 83

ضمائم 100-86

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود که فرد به خود نسبت میدهد و فکر میکند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز 60 نفر از دانشجویان که شامل 30 دختر و 30 پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:

1-بین عزت نفس ومنبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

2-بین عزت نفس ومنبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.

3-بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.

ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373، ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).

عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر [1] 1930، آلپورت [2] 1937، راجرز [3] 1959، سالیوان [4] 1953، طارن هورنی [5] 1937، جیمز [6] 1890، مازلو [7]، 1970) از میان افراد طارن هورنی 1937 روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است.

فرنچ [8] (1968) و ارگو [9] (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت (1967) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.

افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است.

جورج کلی [10] 1955 در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، 1955، ص 3-2)

در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (1954) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است.

فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه یادگیری راتر (1954) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد.

یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، 1972، ص 28).

ایستین و کوموریت (1971) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند.

آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است.


بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختران دبیرستان در شهر تبریز

دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 291 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 145

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختران دبیرستان در شهر تبریز

* پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!

مقدمه

هر جامعه ای برای پیشرفت خود نیازمند شناسایی استعدادهای فرزندان خود می باشد که با صرف سرمایه های لازم این تواناییهای خدادادی و ذاتی پرورانده می شود تا به حداکثر فعلیت خود برسد، در این راستا نهاد آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت فرزندان بیشترین مسؤولیت را بعد از خانواده عهده دار می باشد. با توجه به اینکه درصد زیادی از جامعه ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و در واقع سیاست گذاران دهه های آینده کسانی هستند که امروزه در مرحله نوجوانی و جوانی به سر می برند، اگر بخواهیم در آینده ای نه چندان دور جوانانی داشته باشیم که توانمند بوده و در مقابل مشکلات سر تعظیم فرود نیاورند و با مشکلات به مبارزه پرداخته و به حل آن مبادرت ورزند و در جهت رشد و توسعه گام بردارند، امروزه باید آنان را دریابیم و عواملی را که سعادت روانی آنها را به خطر می اندازند شناخته و در رفع آن اقدام نماییم.

عزّت نفس یکی از عوامل اساسی در سازندگی هیجانی اجتماعی مطلوب است. اغلب روانشناسان بر تأثیر عزّت نفس در کارکردهای روزمره افراد تأکید کرده اند، به عبارت دیگر، فرد با عزّت نفس بالا، خوشحال تر و موفق تر خواهد بود. تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند. به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و «برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).

کلمات کلیدی:

عزت نفس

پیشرفت تحصیلی

رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

بیان مسأله

عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست. عزّت نفس در هر مرحله زندگی فرد در حال رشد و تحول است و رشد و تحول آن متأثر از عوامل مختلفی چون عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی و … می باشد. دوران تحصیل عمومی که سالهای بین 6تا18سال از عمر فرد را به خود اختصاص می دهد برای انسان دوران سرنوشت ساز و با اهمیتی است. دانش آموز در این سالها تجارت متفاوتی کسب می کند و واکنشهای متفاوتی را از سوی همسالان و معلمان در مدرسه و از طرف والدین در خانه دریافت می کند و در مقابل قضاوتهای مختلف دیگران به ویژه همسالان نسبت به خود، برداشتهای خود از واکنش دیگران به تصور ثابتی در مورد خودش می رسد و در نهایت فرد به شکل یک مفهوم خود مثبت به صورت فرد مطمئن با عزّت نفس بالا و مصمم و بردبار در می آید، یا با ایجاد یک خود منفی به صورت فردی نامطمئن، نا مصمّم، مضطرب و بی تحمّل در می آید.

همه این ویژگیهای شخصیتی که شالوده سلامت یا بیماری فرد را می سازند طی سالهای تحصیل در مدرسه شکل می گیرد و بی شک اثرات خود را بر روند تحصیل کودکان به جا خواهد گذاشت. کودکی که نیازهایش برآورده شود در مقایسه با کودکی که پیوسته ناکامی را تجربه کرده است از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. این تجارب خانه و مدرسه هر دو را در بر می گیرد. هرگاه مدرسه برای کودک ارضاء کننده باشد و تجارب جالبی را برانگیزد کودک در آن شاد و امن خواهد بود. تجارب متناسب با سطح و میزان رشد کودک تجاربی است که او را در حل مسائل یاری می دهد. پشتیبانی توأم با تفاهم بزرگسالان در زمینه نیازهای کودک همگی در نیل به ایجاد احساس امنیت و شایستگی کودک مؤثر است.

شخص وقتی تصمیم گرفت، برای انجام آن احتیاج به عزّت نفس دارد. اعتماد به نفس به وجود نمی آید. مگر این که شخص در مدرسه موفقیت را تجربه کرده باشد. کودکان شکست خورده بدون داشتن اعتماد به نفس معتقدند از هر راهی بروند شکست می خورند لذا از تصمیم گرفتن باز می مانند. عزّت نفس و اعتماد به نفس دو مفهوم جدا هستند ولی اعتماد به نفس به تدریج موجب ایجاد و افزایش عزّت نفس هم می گردد (شمیرانی- مجتبی، 1379). یکی از مفاهیمی که به مفهوم نگرش به خود و عزّت نفس بسیار نزدیک است، مفهوم نگرش به خود و عزّت نفس تحصیلی در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است. شخصی که مرتباً در آموزشگاه موفقیت کسب می کند باید تأثیر مدرسه و معلمان را به خود تعمیم دهد و یک مفهوم کلی مثبت درباره خودش به عنوان یادگیرنده ایجاد کند (خندابی- لیلا، 1386).

با توجه به اهمیت این مقوله و تأثیر آن بر تمام شئون زندگی شخصی، در صدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا عزّت نفس بر پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی تأثیر دارد یا خیر؟

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات طرح پژوهش

مقّدمه

بیان مسأله

اهمّیّت وضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه تحقیق

طرح سؤال

متغیّرها

متغیّرمستقل

متغیّروابسته

تعاریف علمی مفاهیم

تعاریف عملیّاتی مفاهیم

فصل دوّم: ادبیّات و پیشینه پژوهش

• الف-مبانی نظری پژوهش

 1-عزّت نفس

 2-پیشرفت تحصیلی

 3-عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی

• ب-تحقیقات انجام شده درداخل وخارج ایران

فصل سوّم: روش اجرای پژوهش

مقّدمه

روش اجرای پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

شیوه گردآوری داده ها

ابزارپژوهش

شیوه اجراونمره گذاری پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت

اعتباروروایی پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها آماری

مقدّمه

داده های خام

-آمارتوصیفی

2-آماراستنباطی

آزمون د و طرفه

آزمون یک طرفه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ازیافته های پژوهش

• الف- خلاصه پژوهش ونتایج

• ب-مقایسه نتایج تحقیقات قبلی وپژوهش

• ج-محدودیتهاومشکلات

• د-پیشنهادات

بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 218 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 96

بررسی ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی

مقدمه

محدودترین جمع انسانی خانواده است که از زن ومرد و فرزندان آنها تشکیل میشود. واقعیت این است که کودک در مرکز تعاملاتی قرار دارد که از متغیرهای خانوادگی و روشهای فرزند پروری اثرمیپذیرد. ارتباط یکی از مهمترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی و منشأ فرهنگ و به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است که اگر ویروسی شود، بی شک پایه اصلی زندگی می لغزد و رضایت از آن محو می شود. در این میان ارتباط مؤثر با دیگران، مهارتی است که انسان را در موقعیّت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفّقیّت و خوشبختی را سهل تر می سازد (نظری نژاد1376).

ارتباط مؤثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر اینکه خودش به خواسته­هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند. بسیاری ازمحققان اتفاق نظر دارند که مهارتهای اجتماعی آموختنی هستند زیرا کودکانی که در محیط های نامناسب بزرگ شده اند ازلحاظ اجتماعی رفتارهای نامعقول دارند. باتوجه به این مسائل دست اندرکاران تعلیم وتربیت کودکان نقش مهمی در طراحی برنامه های آموزشی دارند. و از مهارتهای اجتماعی بهره گرفته وبا استفاده از تجارب خود برنامه های مربوط به مهارت های اجتماعی راطراحی میکنند. کیفیت روابط در دوران کودکی اهمیت اساسی دارد. زیرادر این زمان است که بذرهای عزت نفس کاشته می شود، تصور می شود که مادر از این لحاظ نقش محوری ایفا می کند. (بیابانگرد1376). اگر مادر با فرزند رابطه سالم داشته باشد کودک خواهد توانست در مورد خود و توانایی برقراری روابط شخصی و صمیمی در بزرگسالی احساس مثبت داشته باشد و عکس این موضوع صادق است، شکست در ایجاد همبستگی عاطفی با مادر می تواند به اضطراب دایمی ناشی از بی توجهی یا طرد منجر شود. پیام هایی که کودکان به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود در مورد خودشان دریافت می کنند برای عزت نفس آن ها بسیار مهم است بعلاوه عزت نفس خود پدر و مادر، عملکرد وساختار خانواده نیز درمیزان عزت نفس کودک اهمیت دارد. (اسمیت-موت1999) [1]

همسالان و دوستان از مهمترین عوامل اجتماعی شدن کودکان به شمار می آیند. آنها از طرق مختلف بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند. بسیاری از محققان بر این عامل تأکید دارند و از آن به عنوان ارتباط افقی یاد کرده اند، یعنی ارتباطی که در بین افرادی نسبتاً هم سطح از لحاظ سنی، طبقه اجتماعی، تحصیلی، اقتصادی و … برقرار است. تا قبل از یک سالگی به ندرت ارتباطی معنی دار بین کودکان برقرار می شود. کودکان ده ماهه به گونه ای با یکدیگر برخورد می کنند که انگار عروسک اند، برای هم صدا در می آورند، موهای همدیگر را می کشند یا اعتنایی به یکدیگر نمی کنند. از حدود دو سالگی به بعد اولین ارتباط های معنی دار میان کودکان ایجاد می شود. البته دوام این ارتباط ها بسیار اندک است و در حد چند دقیقه بازی با یکدیگر باقی می ماند. در سنین دبستانی و پیش دبستانی، کودکان علاقه مند به برقراری ارتباط با همسالانی اند که شاد و زیبا باشند و اسباب بازی ها، خوراکی ها و وسائل خود را در اختیار آنها قرار دهند. ارتباط و دوستی های این دوره حالت موقت و گذرا داشته، به سرعت شکل می گیرند و سریعاً تغییر می کنند. ویژگی های ارتباطات خاص این دوره تقریباً مطابق رشد اخلاقی کودکان این دوره است (پیش قراردادی). کودک ,پایبندی مداوم به ارتباطات خود ندارد، به راحتی دوستانش را کنار می گذارد بدون این که علت خاصی وجود داشته باشد. و درک عمیقی از دوستان، صمیمیت و ارتباط متقابل ندارد. در سال های میانه و پایانی کودکی ارتباطات براساس کمک به یکدیگر و رفع نیازهای هم شکل می گیرند و اعتماد به هم نقش مهمی در تداوم آن ایفا می کند. کودکان درکی ذهنی از دوستان پیدا می کنند و دوستان تنها اشخاصی نیستند که با هم بازی می کنند، بلکه کسانی اند که ویژگی ها و مشترکات خاصی بین آنها برقرار است که یکی از آنها دوست داشتن همدیگر است. تحول و تغییر در استدلال های پنهان مربوط به دوستی با فرد یا اشخاص خاص، با افزایش سن تغییر می یابد. در اولین مرحله رشد دوستی و ارتباط، معمولاً استدلال نهان در ارتباط بین دو کودک و نزدیکی فیزیکی آنها به همدیگر است. یعنی این دو به این دلیل ساده با هم دوست اند که همسایه، دوست خانوادگی، هم مدرسه یا هم کلاس اند. (باستانی1386).

فرهنگ اجتماعی و آموزش آن به کودکان از عناصر اصلی شکل گیری تمدن درخشان مسلمانان بوده است و در روند اجتماعی کردن کودکان، موثر بوده است. فرد آموزش دیده می توانست با انتخاب و ارائه رفتار مناسب در زمان و وضعیت معین از هدر رفتن نیروها جلوگیری به عمل آورد و بدین گونه پیشرفت و توسعه جامعه از سرعت کافی برخوردار شود. طرد کردن یا نادیده گرفتن کودکان در حقیقت تحت تاثیر ویژگی های اخلاقی و موقعیت های مختلف نهفته در متن مورد آموزش قرار می گیرد و کودکانی که رفتار اجتماعی منفی را کسب می کنند پس از گذشت مدتی حتی تا دوران بزرگسالی از جلب توجه دیگران ناتوان می مانند. اجتماعی شدن و ارائه رفتار مناسب، یک سیستم دو جانبه ارتباطی، میان فرد و جامعه است به همین جهت هم تاثیرات فرهنگی و هم الگوهای رشدی فرد بطور هم زمان مد نظر قرار داده می شود و به همین دلیل آموزش مهارت های اجتماعی را نمی توان از زمینه هایی که رفتار در آن واقع می شود (مدرسه) جدا کرد. اختلال رفتار اجتماعی در سنین کودکی به شکل پرخاشگری، انزوا، گوشه گیری و ناپختگی جلوه می کند که در حقیقت هر سه شکل اختلال، حاکی از عدم یادگیری مهارت های اجتماعی است (حسینی و دری).

مهارت های اجتماعی را می توان شامل: مهارت در تشخیص احساس های خویش، مهارت کنترل خویش، مهارت در ارتباط کلامی، مهارت در همدلی و همدردی، مهارت در ارتباط با گروه، مهارت در تشخیص خصوصیات گروه,جرئت ورزی و … است.

بنا به تعریف، مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (کارتلج و میلبرن، 1985، ترجمه نظری نژاد). [2]

در این راستا، رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان سایه می افکند و بر سلامت روانی، سازگاری و شادکامی بعدی آن ها تاثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند. میزان توانایی فرد در مهارت های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می دهد، مربوط می شود (متسون و اولندیک، 1988، ترجمه به پژوه، 1384) [3]

طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی از اهمیت زیادی بر خوردار است، داشتن مهارت اجتماعی دانش آموزان است. مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند. (گرشام و الیوت 1984) [4]

در این دوران (کودکی) است که فرد نسبت به شخصیت خود آگاهی پیدا میکند. دراین راستا ارزش گذارشتن به ویژگی های خودکه یکی از ویژگیهای مهم وقابل بحث درباره رشد خود محسوب می شود میتواند به شکل گیری یکی دیگراز جنبه های مهم رشدکه همان شکل گیری و تکوین هویت فردی است بینجامد (براهنی1378). یکی از دلایل اصلی که سبب می شود کودکان خاصی محبوبیت نداشته باشند این است که این کودکان مهارت های اجتماعی مناسبی که می تواند آن ها را دوست داشتنی جلوه دهد، ندارند. آن ها در یک وضعیت دو سویه گرفتارند. از طرفی، دانش آموزان بی دقت فرصتی برای تمرین مهارت اجتماعی نمی یابند و از طرف دیگر آن هایی که در مهارت های اجتماعی ضعیف هستند قادر به برقراری دوستی نیستند (لوییس و دورلاگ 1991) [5]

احساس عزت نفس در کودکان ازنگرش والدین و معلمین نشأت می گیرد (مارسیا کروگر1979) [6]

همه کودکانی که پا به مرحله رشدمی گذارند بایداز آزادی و استقلال نسبی برخوردارباشند.

لذا باید عزت نفس کودکان را تقویت کرد برای این کار چهار رکن

وجوددارد: محبت، زمان، انضباط، پذیرش. نخستین محیطی که کودک در آن زندگی را آغاز می کند خانواده است. کودکی که موردبی اعتنایی و توهین دیگران قرار گیرد دچار حس حقارت و خود کم بینی می شود. تمام افراد انسان از زایل شدن شخصیت خود ناراحت می شوند و این عارضه در کودکان عاطفی تر و حساس تر است. راجرز احترام بدون شرط به کودکان را اساس تشکیل عزت نفس در آنان می داند (شاملو1378).

پدرومادر نخستین معلم ومربی کودک اند. عملکردورفتارآنها درس آموزنده ایی برای کودکان است. بسیاری از کودکان نمیتوانند اعتماد بنفس داشته باشند چون مهارت اجتماعی کافی کسب نکرده اند. بدین سان آموزش و مهارت و روش کسب موفقیت و پیروزی در امور, خود ازعوامل عزت نفس است. درطول سالهای مدرسه برخی از کودکان به وسیله همسالان خود طرد می شوند که این به دلیل نداشتن مهارت اجتماعی کافی است (پارکر و اشر1978) (1).

علاوه بر عوامل فردی نقش عوامل خانوادگی و اجتماع هم در ایجاد و گسترش این آسیب ها و هم اتخاذ رویکرد های اجتماعی در پیشگیری و کنترل آنها ملموس تر می گردد لذا موقعیت نهاد خانواده و اجتماع در محیطی که به طور دائم درحال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویکرد ها روش ها و ابزارهایی است که امکان انعطاف مبتنی بر دانایی و خلاقیت را بسرعت به آن بدهد. چه در دنیایی ساده و آرام وچه در دنیای پر تحول کودکان ما زندگی خواهند کردو صد درصد نیاز به ابزاری قدرتمند جهت سازگاری با این محیط دارند (پایان نامه).

در اسلام نیز نظراتی در این مورد ارائه شده است. خداوند برای انسان در اساس انسان بودنش بهره وری هایی را فراهم کرده که مایه امتیازاواز دیگر موجودات است. مقصود ازاصل عزت این است که باید انسان مکرم را عزیز داشت. و مایه های عزت نفس اورا فراهم کرد. از این رو یکی از اوصاف خداوند رب العز [7] است.

2. خداوند صاحب عزت

این وصف بیانگر ان است که خداوند مالک وصاحب عزت است. قرآن کریم نیز در آیاتی به عزت نفس اشاره میکندودر چند جا تصریح شده که تمام عزت نزد خداوند است. پیامبر (ص) در حدیثی فرمودند: پروردگار شما همه روزه می گوید منم عزیز و هرکس عزت دو جهان خواهدباید اطاعت عزیزکند (تفسیرنورالثقلین).

همچنین اما حسن (ع) در روایتی می فرماید: هرگاه بخواهی بدون داشتن قبیله عزیز باشی از سایه لذت معصیت خدا بدرآی و در پناه عزت اطاعت او قراربگیر. (بحارالانوار).

همه ما مستحق دریافت احترام از دیگران هستیم در مورد کودکان نیز دروهله اول بعنوان انسان صرف نظر ازطبقه اجتماعی، نژاد، جنسیت، سن، مذهب و در وهله دوم بعنوان وکودک خانواده صرف نظر از فرزند اول یا دوم بزرگی یا کوچکی باید مورد احترام واقع شویم بنابراین عزت نفس نقش بسزایی در احقاق حقوق افراد دارد. (ریس و گراهام 1991)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله و سوالهای پژوهش … 7

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش … 8

1-4 فرضیه های پژوهش … 9

هدف پژوهش … 10

متغییرها 10

1-5 تعاریف و اصطلاحات … 10

تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم

2-1 چهارچوب نظری.. 14

2-2آماده سازی مهارت های اجتماعی در6 مرحله. 16

2-3 عزت نفس از دو بخش تشکیل می شود. 18

2-4 ابعاد مهارتهای اجتماعی.. 19

2-5 انواع رفتار جرأت مندانه. 25

هدف های جرأت ورزی.. 25

2-6 مزایای رفتار جرأتمندانه. 25

2-7 والدین و روابط همسالان. 28

2-8 ماهیت عزت نفس … 30

2-9 نحوه شکل گیری عزت نفس … 31

2-10 پیشنهادهایی برای تقویت عزت نفس کودکان. 33

2-11 مؤلفه های اساسی عزت نفس … 39

2-12 علل پیدایش خویشتن و عزت نفس … 41

2-13 مفهوم عزت نفس … 46

2-14 بدرفتاری جسمانی یا جنسی.. 51

2-15 رویکرد اسلام نسبت به عزت نفس … 55

2-16 تعریف عزت نفس از دیدگاه اسلامی.. 56

2-17 نفس در نظریه دانشمندان اسلامی.. 57

2-18 تاریخچه. 57

2-19. به نظرکوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل می باشد. 60

2-20 پیشینه های پژوهش … 60

پژوهش های انجام یافته در داخل.. 62

پژوهش های انجام یافته در خارج.. 64

فصل سوم

3-1 روش پژوهش … 68

3-2 جامعه آماری.. 68

3-3 نمونه آماری و نحوه نمونه گیری.. 69

3-4 شیوه جمع آوری اطلاعات آزمون آماری.. 69

ابزار گرد آوری پژوهش … 70

فصل چهارم

4-1 بخش اول آمار توصیفی.. 73

بخش دوم: آمار استنباطی.. 77

فصل پنجم

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 81

5-2 پیشنهادات … 83

5-3 محدودیت ها 84

منابع.. 85

عزت نفس

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 180 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان عزت نفس

* پرسشنامه عزّت نفس کوپراسمیت بصورت رایگان ضمیمه شد!

* قابل استفاده برای رشته های علوم تربیتی و علوم اجتماعی

چکیده:

تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند. به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و «برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).

عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد. در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (1880) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.

در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده سطوح حرمت نفس کودک می باشد.

حرمت نفس کودک در چهار بُعد اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و بدنی تحول و تکوین می یابد. بدبینی و خوش بینی نسبت به زندگی و هستی، پشتکار و تن آسایی، علاقه مندی و بی علاقگی، اعتماد به نفس و بی اعتمادی نسبت به خود و حتی سلامت و عدم سلامت روان به مقدار زیاد ناشی از تجارب موفق و ناموفق کودکان از واکنشهای اطرافیان آنها می باشد.

شخصی که عزّت نفس بالاتری دارد خودش و دیگران را به طریق مثبت ارزیابی می کند. شایستگی عاطفی – اجتماعی از ارزیابی مثبت منتج می شود، می تواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر آینده به کودک کمک کند (شمیرانی- مجتبی، 1379)

بهره مندی از عزّت نفس علاوه بر آن که جزئی از سلامت روانی محسوب می شود، با پیشرفت تحصیلی نیز مرتبط است. این ارتباط حتی زمانی که کودکان و نوجوانان خودشان را به عنوان دانش آموز ارزیابی می کنند بالاتر است که می توان آنرا «عزّت نفس تحصیلی» نامید (آبنیکی فرد- زهرا، 1382). بیشتر صاحب نظران در ارزیابی بالینی و یا غیر بالینی خود، از عزّت نفس به عنوان نکته کلیدی که می تواند اغلب جوانب زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد یاد می کنند و با افزایش آن در دیگر زمینه های زندگی فرد تغییر ایجاد می کنند (آبنیکی فرد- زهرا، 1382).

کلمات کلیدی:

عزت نفس

ابعاد عزت نفس

عوامل موثر بر رشد عزت نفس

تفاوتهای جنسیتی در عزت نفس

مقدمه:

عزّت نفس یا خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدف های مشخص دارد و کلید رفتار اوست. عزّت نفس در هر مرحله زندگی فرد در حال رشد و تحول است و رشد و تحول آن متأثر از عوامل مختلفی چون عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی و … می باشد. کودکی که نیازهایش برآورده شود در مقایسه با کودکی که پیوسته ناکامی را تجربه کرده است از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار است. این تجارب خانه و مدرسه هر دو را در بر می گیرد. هرگاه مدرسه برای کودک ارضاء کننده باشد و تجارب جالبی را برانگیزد کودک در آن شاد و امن خواهد بود. تجارب متناسب با سطح و میزان رشد کودک تجاربی است که او را در حل مسائل یاری می دهد. پشتیبانی توأم با تفاهم بزرگسالان در زمینه نیازهای کودک همگی در نیل به ایجاد احساس امنیت و شایستگی کودک مؤثر است.

شخص وقتی تصمیم گرفت، برای انجام آن احتیاج به عزّت نفس دارد. اعتماد به نفس به وجود نمی آید. مگر این که شخص در مدرسه موفقیت را تجربه کرده باشد. کودکان شکست خورده بدون داشتن اعتماد به نفس معتقدند از هر راهی بروند شکست می خورند لذا از تصمیم گرفتن باز می مانند. عزّت نفس و اعتماد به نفس دو مفهوم جدا هستند ولی اعتماد به نفس به تدریج موجب ایجاد و افزایش عزّت نفس هم می گردد (شمیرانی- مجتبی، 1379).

فهرست مطالب

مقدّمه 3

بیان مسأله 5

تعاریف علمی مفاهیم: 6

تعاریف عملیاتی مفاهیم: 7

الف: مبانی نظری تحقیق 7

(1عزّت نفس 7

تعاریف عزّت نفس 7

بخش اول: تعاریف، دیدگاه ها و ارتباط با سایر مفاهیم 8

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 8

طبقه بندی عزّت نفس: 8

اهمیت عزّت نفس 12

ب) شک و تردید درباره خود: 14

ج) تأیید خود: 14

ابعاد عزّت نفس: 15

دیدگاه کوپر اسمیت: 17

دیدگاه آلیس: 17

دیدگاه آدلر: 17

دیدگاه آلپورت: 18

دیدگاه بک: 18

دیدگاه فروم: 18

دیدگاه راجرز: 19

دیدگاه مازلو: 20

دیدگاه جرج کلی: 20

دیدگاه ویلیام جیمز: 20

دیدگاه ما سن: 21

دیدگاه گرین و پرکلر: 21

دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 23

عزّت نفس از دیدگاه اسلام 24

شرایط عزّت نفس 26

عوامل موثّر بر عزّت نفس: 27

زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 37

پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس: 39

تکامل عزّت نفس 40

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 42

معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 44

تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 45

تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 45

بخش دوم: پیشینه تحقیق عزت نفس در خارج از کشور و ایران 60

مقدمه: 60

2-2 عزت نفس د رمتون اسلامی: 61

4-2 زمینه های عرت نفس: 64

عزت نفس اجتماعی: 64

عزت نفس تحصیلی: 64

عزت نفس خانوادگی: 64

عزت نفس جسمانی: 64

عزت نفس کلی: 65

5-2 ابعاد عزت نفس عبارتند از: 66

1- تنفر از خود: 66

2- شک و تردید درباره خود: 66

3- تایید خود: 66

6-2 عوامل موثر بر رشد عزت نفس: 68

جایگاه گروههای اقلیت: 68

تفاوتهای جنسیتی: 69

7-2 اصول افزایش عزت نفس: 69

8-2 فنون مشاوره برای افزایش عزت نفس: 70

1- روش مراجع مرکزی: 70

2-آگاهی از مشکل به طور گروهی: 70

3- تمرینهای متشکل و منظم: 70

4- فیلم: 70

5- بمباران نیرو 71

6- شناسایی صفات: 71

7- یاوران همانند: 71

8- مشاوره توسط همتایان: 71

9-2 روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس: 71

13-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور: 73

14-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران: 74

فهرست منابع: 76

بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 47 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد

چکیده

در این تحقیق، به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپراسمیت مورد سنجش قرار دادیم.

نمونه تحقیق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمونt گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم.

از آنجائیکه t بدست آمده کوچکتر از t جدول بود به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد.

مقدمه

در روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذابیت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای برپایی تحقیقات بنیادی و کار بردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتی که همواره به مانند پلی ارتباط بین روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی را ایجاد می کند، مبحث خویشتن است. در مبحث خویشتن [1]، عزت نفس [2]، کنترل خویشتن [3] و… عنوان می گردد.

در حال حاضر، تحقیقات فراوانی در زمینه عزت نفس صورت می گیرد که عوامل شکل دهنده آن را معرفی خواهند کرد. (کریمی، یوسف، 1364، ص 24)

در زمینه عوامل مؤثر بر عزت نفس عنوان می گردد که عوامل گوناگونی در ارتباط با آن می باشند، که این پژوهش هدف آن است از تفاوت های متعددی که بین مجردین و متأهلین وجود دارد عزت نفس مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عبارت دیگر رابطه ازدواج و عزت نفس مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع تحقیق:

بررسی میزان عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد.

فایده، اهمیت، هدف تحقیق:

یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین عوامل مؤثر در سلامتی روان، عزت نفس می باشد. چنین به نظر می رسد که بحث پیرامون این موضوع، یک ضرورت اساسی، به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی در جامعه می باشد.

نیاز اصلی و اساسی ما در زندگی داشتن احساس خوب در مورد خودمان است، ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فکری و احساسی و عاطفی انسان خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی، نیاز قطعی و اساسی است که بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خودمان هرگز قادر نخواهیم بود تا از احساس آرامش و آسایش درون برخوردار شویم. (نینوایی، 1375، ص 14ـ13)

زنان در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند. این قشر از حساسیت خاصی برخوردار است که اگر به نیاز آنها توجه کافی مبذول نشود، مسلماً خسارت های زیانباری چه از لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی به جامعه وارد خواهد آمد.

پس با توجه به اهمیت موضوع عزت نفس و قشر وسیعی از زنان که در جامعه زندگی می کنند برآن شدیم تا به بررسی عزت نفس در بین زنان بپردازیم. از طرفی یکی دیگر از مسائلی که در زندگی زنان مورد توجه قرار گرفت مسأله ازدواج است تصمیم گرفته شد که به بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شود تا مشخص گردد آیا بین زنان متأهل و مجرد از لحاظ عزت نفس تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ اگر تفاوتی مشاهده می شود در پی علل باشیم تا پس از شناخت عامل در پی رفع آن برآییم.

فایده دیگر این تحقیق این است که به بالا بردن شعور فرهنگی ایرانیان کمک کنیم تا به نقش اساسی زن در جامعه پی برده شود و به این ترتیب قسمتی از مشکلاتی که سبب آن زنان هستند در جامعه رفع شود.

فرضیه های تحقیق:

در این تحقیق برای رهنمود بخشیدن به فرآیند پژوهش فرضیه های ذیل عنوان می گردند:

فرض صفر

بین میزان عزت نفس و متغیر ازدواج در بین زنان ارتباط معنی داری وجود ندارد.

فرض خلاف

بین میزان عزت نفس و متغیر ازدواج در بین زنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

تعریف عملیاتی:

1ـ عزت نفس طبق تعریف فرهنگنامه ای: ارجمندی خود، گرامی داشتن خود، عزیز دانستن خود (عمید، 1363، ص 863)

2ـ عزت نفس تصورات، نگرشها، ارزیابی هایی که شخص به طور مدام درباره خود انجام می دهد (کوپر اسمیت، 1967)

مشخصات پرسشنامه:

کوپر اسمیت (1967) مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرز و دیموند (1954) انجام داد تهیه و تدوین کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که 8 ماده آن یعنی شماره 6و13و20و34و41و55و48 دروغ سنج است. در مجموع 50 ماده آن بر 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی (والدین)، عزت نفس تحصیلی (آموزشگاه) تقسیم شده است. حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود. چنانچه پاسخ دهنده از 8 ماده دروغ سنج بیش از 4 نمره بیاورد بدان معنی است که اعتبار

آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آن چیزی که هست جلوه دهد.

در تحقیقی که بر روی 230 نفر در سال (1370) بر روی دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تهران صورت گرفت میانگین بدست آمده 4/25 است. لذا افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از آن نمره بگیرند دارای عزت نفس پایین خواهند بود.

اعتبار و پایایی آزمون:

اعتبار این آزمون بدین معنی که سؤالات موجود در آن عزت نفس را می سنجد مورد تأیید اساتید رشته های روان سنجی و آمار و روش تحقیق آقایان دکتر بهرامی، دکتر دلاور قرار گرفته است. پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه ای است که در درجه بالایی از اعتبار و روایی برخوردار است. این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است زیرا هم بر روی دانشجویان عرب در دانشگاه عربستان سعودی نرم شده است. همچنین توسط آقای حمید رضا اکبری آرزومان (1372) همبستگی بدست آمده نمرات مقیاس کوپر اسمیت با سیاهه عزت نفس الیس پوپ محاسبه شده بود که ضریب همبستگی بدست آمده 65% بود. بنابراین می توان گفت که این قسمت از اعتبار بالایی و قابل اعتمادی برخوردار است. (اکبری، آرزومان، 1372) در زمینه پایایی این آزمون باید خاطر نشان کرد که در ایران جهت تعیین ضریب پایایی، تحقیقی بر روی دانش آموزان و دانشجویان انجام شده، در این تحقیق 200 نفر از دانش اموزان سال سوم و چهارم دبیرستانهای تهران و 100 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران شرکت داشتند. ضریب پایایی حاصله برای گروه دانش آموزان 8% بود با توجه ضریب فوق می توان ادعا نمود که مقیاس مزبور از ثبات، دقت و تکرارپذیری و پیش بینی بالایی برخوردار است و می توان با اطمینان از آن استفاده نمود. (ابراهیمی قوام، 1370)

بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل می باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شدهتست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از

دسته: علوم انسانی

بازدید: 12 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 107 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 135

فاقد منابع

تعیین رابطه رضایت زناشویی مادران وعزت نفس دختران شان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر رضایت زناشویی مادران بر عزت نفس دخترانشان است. جامعه آماری شامل 60 نفر، که 30 نفر مادران و 30 نفر دختران شان را شامل می باشد نمونه گیری به صورت تصادفی است. برای بررسی این رابطه از ضریب همبستگی پرستون استفاده شده.

تست های مورد آزمون تست عزت نفس آیزنگ و تست رضایت زنا شویی Enrich است که از هر یک از مادران و دختران از این تست ها گرفته شده. پس از تحقیقات و مطالعات با استفاده از آزمون معنا دار ضریب همبستگی و پرستون مشخص شد که بین متغیر رضایت زناشویی و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه ما پذیرفته میشود.

مقدمه:

رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلاً میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد. در نتیجه طرف مقابل نیز با رغبت به آنها گوش فراهم میدهد و در صورت توان آنها را انجام میدهد و در مجموع برای رسیدن به یک رضایت زناشویی بالا در خیلی از مراحل زندگی مهارت داشت تا به یک زندگی موفق و ایده آل و با رضایت بالای زناشویی دست یافت. عزت نفس شامل احساسات و باورها و آرزوهای پیچیده ای است که بر اساس مهارت های در حال تغییر در تاثیر متقابل و نفوذ به دنیای اطراف است. پایین بودن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی که همان عزت نفس میباشد باعث به وجود آمدن بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتی می شود و برای از میان برداشتن این اختلالات، پرورش و تقویت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی نقش به سزایی ایفا میکنند.

داشتن عزت نفس بالا باعث رسیدن به مدارج بالای رشد اجتماعی میشود و همچنین انجام کارها را سهل و آسان میکند زیرا عزت نفس مثبت و بالا باعث توانایی بیشتر روحی میشود.

2. بیان مساله

از جمله اهداف مهم ازدواج که قرآن کریم نیز به آن اشاره فرموده، رسیدن به آرامش و آسایش است. آسایش و آرامش زمانی حاصل میشود که در زندگی رضایت خاطر و خشنودی وجود داشته باشد. میزان رضایت مندی از ازدواج تاثیر مهمی بر کانون خانواده و کارکرد های اعضای خانواده دارد. مسئله مورد توجه در این تحقیق بررسی تاثیر رضایت مندی زناشویی مادران بر عزت نفس دختران شان است و از آنجا که عزت نفس در فرد زمینه و اساس ادراک او از تجارب زندگی را فراهم می آورد دارای نقش و ارزش بالایی است. شایستگی عاطفی. اجتماعی که از خود ارزیابی مثبت به بار می آمد میتواند به عنوان سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات آینده به فرد کمک کند. به نظر میرسد که عزت نفس بالا میتواند تا حدودی بعضی مسایل و نقص های فردی را جبران کند.

پیتر سون (1986) اعلام کرد که کسانی که ازدواج موفق ندارند دچار افسردگی می شوند او می گوید که چنین پدیده ای بسیار شایع است. نیکلر (1986) شرح میدهد پدران و مادرانی که روابط خوبی ندارند این احساس را در فرزندان خود به وجود می آورند که آنها را دوست ندارند. پارکر (1999) توضیح میدهد افرادی که از شدیدترین شکل استرس رنج میبرند کسانی هستند که احساس میکنند کنترل بر وضعیت و شرایط زندگی خود ندارند و در زندگی خانوادگی دچار مشکل هستند.