بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی 100 ص

این مقاله به بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی اختصاص دارد و شامل سه فصل است، فصل اول مربوط به کلیات است که شامل هدف، پیشینه و روش تحقیق می باشد فصل دوم مربوط به شیوه های شخصیت پردازی، انواع شخصیت در لیلی و مجنون و همچنین دیگر عناصر داستانی مرتبط با شخصیت نیز می باشد، فصل سوم هم مرتبط به نتیجه گیری از کلیه مباحث ذکر شده

دسته: زبان و ادبیات فارسی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 68 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 100

بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی 100 ص

چکیده:

این مقاله به بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه لیلی و مجنون نظامی اختصاص دارد و شامل سه فصل است، فصل اول مربوط به کلیات است که شامل هدف، پیشینه و روش تحقیق می باشد فصل دوم مربوط به شیوه های شخصیت پردازی، انواع شخصیت در لیلی و مجنون و همچنین دیگر عناصر داستانی مرتبط با شخصیت نیز می باشد، فصل سوم هم مرتبط به نتیجه گیری از کلیه مباحث ذکر شده است.

مقدمه:

ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم

(نظامی، 1385، ص3)

ادب غنایی:

«ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می کند. این گونه اشعار که کوتاه بود، در یونان باستان با همراهی بربط خوانده می شد و از این رو در زبانهای فرنگی به اشعار غنایی لیریک layric می گویند. لیریک در عصرها شاید به تبع عربها که به شعر عاشقانه و عاطفی «الشعر الغنائی» می گویند به غنایی ترجمه کرده اند و به رومغی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می برند. به هر حال معادل قدیم آن غزل است. باید توجه داشت که مراد از اشعار لیریک در ادبیات اروپایی، شعری است کوتاه و غیر روایی که گوینده در آن فقط احساسات خود را بیان می کند. اگر شعر بلند و روایی باشد مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون به آن شعر غنایی داستانی یا نمایشی می گویند.» (شمیسا، 1378، صص: 134 و133)

شعر غنایی:

شعر غنایی بیان تمایل، نقطه نظرها و نیازهایی است که در عالم احساس و عاطفه شاعر در رابطه با مسایل زندگی اعم از فردی یا اجتماعی شکل می گیرید. (عبادیان، 1379 ص: 133)

منظومه های غنایی:

«یک سلسله داستانهایی که شرح عشقها و پای بستی هاست و گاهی به ناکامی پایان می پذیرد و زمانی به خوشی و شادکامی خاتمه پیدا می کند. در گنجینه ادبیات منظوم ایران بخش بزرگی را به خویش اختصاص داده است در این منظومه ها دلبستگی ها پر هیجان تر و افروخته تر است. این منظومه ها بسیار مفصل و پر از شرح جزئیات و قیافه و قد و بالای دلبران و وصف مناظر طبیعی است.» (صورتگر، 1348، صص: 8 و7)

زندگی نامه نظامی

نظامی گنجه ای شاعر فارسی گوی آذربایجان در قرن ششم هجری می زیسته است نام و نسب او را «الیاس بن یوسف بن زکی بن موید» ضبط کرده اند. تقی الدین اوحدی در «خلاصه الاشعار و زبده الافکار» نام و نسبش را احمد بن یوسف بن موید و کنیه اش را «ابو محمد» و لقبش را نظام الدین آورده است.» (ثروت، 1370، ص: 32) نظامی در حدود سال 535 به دنیا آمد و در سن 83 سالگی و در سال 608 چشم از جهان فرو بست (ثروتیان، 1382، ص: 14)

ما در نظامی به تصریح او «رئیسه» نام و از نژاد کرد بوده است. ظاهراً پدر و مادر نظامی در زمان کودکی او از این جهان رخت بر بسته اند. او با این که سه همسر برگزیده است ظاهراً بیش از یک فرزند پسر به نام محمد نداشته است. اقامتگاه دایمی نظامی شهر گنجه بوده است و در تمام عمر جز یک سفر کوتاه به هیچ جا مسافرت نکرده است. (ثروت، 1370، صص 36-32)

شخصیت و اندیشه نظامی

نظامی از خانواده ای دارا و آسوده بود و از بررسی آثار و اندیشه های او معلوم می شود که دوران نوجوانی را به آموختن قرآن و علوم دینی سپری کرده است و بر اساس همین عقیده است که مثنوی های نظامی همه با توحید و مناجات باری تعالی آغاز می شود (ثروتیان، 1382، ص: 31) می توان نظامی را از نظر ویژگی های اخلاقی شاعری پرکار، صبور، باعفت، گوشه گیر، قانع، با نزاکت، با گذشت، مثبت، علاقه مند به شهر و دیار و خانه و خانواده، گریز از جنجال و زندگی اشرافی دانست (ثروت، 1370، ص: 47) او شاعری است که به ارزش کار خود واقف است و شاعر واقعی را در ردیف سایه پیامبر و در مرتبه پس از انبیاء می گذارد. (همان، ص: 39) روحیات شاعر در نحوه شکل گیری اشخاص داستانش خیلی اهمیت دارد، چنان که نظامی اشعری مذهب و جبری مزاج اگر اشخاص منفعلی چون فرهاد و مجنون را که خود را یکسره بسته زنجیر و تقدیر می دانند نپرورد مایه شگفتی است (حمیدیان، 1373، ص: 194)

اهمیت نظامی در ادبیات داستانی

بی گمان حکیم نظامی گنجوی را با نزدیک به چهل هزار بیت شعر و حدود بیش از بیست هزار بیت شعر داستانی مهم ارزشمندی از داستان پردازی منظوم را به خود اختصاص داده است. باید گفت نظامی شاعر داستان پردازی است که در میان اشعارش نکات عرفانی، حکمی، اخلاقی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و به ویژه فولکور دیده می شود. (ثروت، 1372، صص: 330-329) امتیاز بزرگ نظامی در داستان سرایی اوست. گر چه پیش از وی این امر سابقه داشته است. ولی نظامی داستان غنایی را به چنان قله رفیعی رساند که پس از او هیچ کس نتوانست بر آن صعود کند (ثروت، 1370، ص: 48)

نظامی در انتخاب و کلمات مناسب و تصویر جزئیات و نیروی تخیل و دقت در وصف و ریزه کاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است. هرمان انه نیز لطافت بیان، همچنین عظمت و مهارت نظامی را در وصف طبیعت، استاد سخن پردازی دانسته و وی را استاد رمانتیک لقب داده است.» (ثروت، 1370، صص: 48 و 47)

آثار نظامی

1- مخزن الاسرار: که شامل 2260 بیت است، اثری است عرف جنبه عرفانی و اخلاقی شخصین نظامی. (همان، ص: 52)

2- خسرو و شیرین: که شامل 6500 بیت است. این مثنوی از نظر موضوع در ردیف مثنوی های غنایی قرار دارد و داستان عشق بازی های خسرو پرویز پادشاه ساسانی با شاهزاده ارمنی را بیان می کند. (همان، ص: 52)

3- لیلی و مجنون: «که شامل 4720 بیت به سال 548 ه. ق در مدت چهار ماه سروده شده است. داستان عشق نافرجام قیس بن ملوح از قبیله بنی عامر و لیلی بنت سعد از همان قبیله می باشد. اصل داستان عربی است و ظاهراً نظامی به مناسبت مضیقه هایی که در پرورش آن می دیده است چندان علاقه مند به تصنیف آن نبوده است.» (همان، صص: 54 و 53)

«در واقع ابوالمظفر اخستان ابن منوچهر، پادشاه شروان در نامه یی که به شاعر قصه پرداز گنجه نوشت و از وی خواست تا قصه لیلی و مجنون را به نظم آرد. هنگام دریافت این دعوت همه چیز برای شاعر رنگ و بوی درد و فراق داشت و همین نکته او را در اشتغال به یک قصه پر درد و فراق مردد و ناخرسند می ساخت.» (زرین کوب، 1383، ص: 111)

«در سرودن این منظومه، بیش از میل دل شاعر، اطاعات فرمان شاهانه منظور است که شروان شاه قاصدی نزدش فرستاده است، با این فرمان که: در پی داستان خسرو و شیرین، اکنون «لیلی مجنون ببایدت گفت» سرگذشت لیلی و مجنون داستان ملال انگیز بی هیجان و از این ها بدتر عاری از شکوه تجملی است «نه باغ و نه بزم شهریاری – نه رود و نه می نه کامکاری» شاعر با اکراه تن بدین کار می دهد، اما به برکت طبع توانا موفق می شود داستانی ملال انگیز را بر صدر غمنامه های ادب فارسی بنشاند.» (سعیدی سیرجانی، 1388، ص: 8)

«در روایت قیس – که مجنون نام می گیرد – قهرمان اصلی داستان است. وی عاشق لیلی است و لیلی نیز بر وی عشق می ورزد: هر دو شیفته و دلداده هستند و به عشقی ورای عشق به تن و بدن یکدیگرمی اندیشند همچنانکه شاعر خود در ابتدای منظومه گفته است، صحنه های داستان در سرزمین عربستان و بیابان های خشک و خالی از زیبایی های طبیعت است. به همین سبب تنها جایی که شاعر مجال هنر نمایی می یابد همان شرح عشق آتشین مجنون نسبت به لیلی است. داستان لیلی و مجنون، داستانی رمانتیک است. احساس در آن جنبه بسیار قوی دارد. عنصر اصلی داستان، عشق است و عنصر قهرمانی در آن در درجه دوم اهمیت است. شاعر بیش از آن که بخواهد قهرمان بیافریند و به آن شخصیت بدهد، به وصف احساسات مافوق بشری آنان پرداخته است. (غلامرضایی، 1370، صص: 242 و 241)

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون:

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون، در درجه اول کتابهای تاریخ ادبیات است. که از آن میان باید از کتاب «الشعر و الشعراء» از ابن قنیبه و کتاب الاغانی از ابولفرج اصفهانی نام برد. مجموعه دیگر از منابع عربی که در کنار الاغانی برای ما اهمیت نسبی دارد مجموعه ای است از آثار کاملاً متمایز و خاصی که به شرح احوال دلباختگان و تاریخ عشاق افسانه ای اختصاص داده شده اند. در میان این آثار می توان کتاب الزهره اثر محمد بن داود طاهره نام برد، حکایت قصری مجنون اثر ابوبکر والبی تنها زندگی نامه موجودی است که در شرق بسیار مشهور است.» (کراچکوفسکی، 1373، صص: 35-28)

ارزش لیلی و مجنون:

«این داستان در طول سالها الهام بخش دهها تن از شاعران بزرگ در آفرینش منظومه های خیال انگیز بوده است و هم اکنون نیز در آثار شاعران، نویسندگان، نمایش نامه نویسان، و موسیقی دانان ملل مختلف خاور نزدیک انعکاس دارد.» (همان، ص: 23) ارزش کار نظامی در لیلی و مجنون:

1- موضوع و ماده عربی را که درباره داستان لیلی و مجنون یافت، در چار چوب داستانی نظم بخشید.

2- وی نخستین کسی است که به داستان صبغه صوفیانه بخشید.

3- نظامی شاعری با فرهنگی وسیع است که در شعرش بسیاری از مسائل فرهنگی را آورده و به تعداد زیادی از عارف روزگارش اشاره کرده، وی در وارد کردن شعر تعلیمی در لا به لای داستان تردیدی به خود راه ندارد.» (کفافی، 1382، صص: 288 و 287)

4- هفت پیکر: «که شامل 5047 بیت شعر است. موضوع اصلی هفت پیکر زندگی خوش بهرام گور پادشاه ساسانی است.» (ثروتیان، 1382، ص: 101)

5- اسکندر نامه: «که شامل دو بخش است. مثنوی بخش نخستین را نظامی شرف نامه نامیده که 6758 بیت است و مربوط به جنگها و سفرهای اسکندر مقدونی است. بخش دوم اقبال نامه است که اثری فلسفی است. در این بخش اندیشه ها و خرد نامه های فلاسفه یونان باستان به نظم کشیده شده است.» (همان، ص: 102)

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه سلامت عمومی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان

دسته: علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 303 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 84

مقدمه: اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت تعریف می شود. گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود. اعتیادبه اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، هرزهنگاری و قمار درون خطی است که میتواند زمینه تخریب سلامت روابط احساسات و در نهایت روح و روان افراد را فراهم نماید.

روش تحقیق: نمونه تحقیق شامل 147 دانشجوی (63 دختر و 84 پسر) دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی است که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل در این دانشگاهها بودند و به روش نمونه گیری تصادفی از کل دانشگاه انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع رابطه ای و همبستگی بود.

یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان وجود دارد. همچنین، اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه داشت. به این معنی که با ویژگی بی ثباتی هیجانی رابطه معنا دار بوده ولی با ویژگی برون گرایی رابطه معنادار نبود. همچنین، فرضیه میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر و رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد، نیز رد شد.

نتیجه گیری: بنظر می رسد افرادی که نمرات بالاتری در روان رنجوری دارند معمولاً احساس تنهایی می کنند و عزت نفس پایینتری دارند و تحقیقات هم نشان داده است افراد با احساس تنهایی و عزت نفس پایین بیشتر جذب اینترنت می شوند. در نتیجه، بنظر می رسد استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای گریز از مشکلات و با هدف یافتن دوستان مجازی به منظور رسیدن به امور خیالی که در دنیای واقعی ممکن نیست صورت می گیرد. این گریختن، باعث کناره گیری بیشتر دانشجو از اجتماع شده و پیامدهای منفی حاصل از آن یعنی افسردگی، اضطراب و نارسایی در عملکرد اجتماعی را تجربه می کند.

فهرست مطالب

«فصل اول» کلیات

1ـ کلیات … 2

1ـ1ـ مقدمه: 2

1ـ2ـ بیان مساله: 3

1ـ3ـ ضرورت تحقیق: 5

1ـ4ـ اهداف: 6

الف) هدف کلی: 6

ب) اهداف جزئی: 6

1ـ5ـ فرضیات: 6

1ـ6ـ تعاریف عملیاتی و نظری: 7

1ـ6ـ1ـ تعاریف نظری.. 7

1ـ6ـ2ـ تعاریف عملیاتی.. 8

«فصل دوم» نظریات و پیشینه تحقیقاتی

2ـ نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10

2ـ1ـ مقدمه: 10

2ـ2ـ اعتیاد به اینترنت: 10

2ـ2ـ1ـ تعریف اعتیاد: 10

2ـ2ـ2ـ تعریف اعتیاد به اینترنت: 11

2ـ2ـ3ـ شاخص های اعتیاد به اینترنت عبارتند از: 12

2ـ2ـ4ـ علایم اعتیاد به اینترنت: 13

2ـ2ـ5ـ ویژگی های معتادان به اینترنت به این شرح است: 15

2ـ2ـ6ـ شیوع: 16

2ـ2ـ7ـ تفاوت های جنسیتی در اعتیاد به اینترنت: 18

2ـ2ـ8ـ طبقه بندی کاربران اینترنت: 19

2ـ2ـ9ـ انواع اعتیادهای اینترنتی.. 20

2ـ2ـ10ـ علل احتمالی: 23

2ـ2ـ11ـ عوارض اعتیاد به اینترنت: 24

2ـ2ـ12ـ کارکردهای مثبت اینترنت: 28

2ـ3ـ نظریات: 29

2ـ3ـ1ـ نظریات روان تحلیلی: 29

2ـ3ـ2ـ نظریات رفتار گرایی: 29

2ـ3ـ3ـ نظریات اجتماعی: 30

2ـ3ـ4ـ نظریات آمادگی استرس: 31

2ـ3ـ5ـ نظریات شناختی ـ رفتاری: 31

2ـ4ـ پیشینه تحقیقاتی.. 33

2ـ4ـ1ـ تحقیقات خارجی: 33

2ـ4ـ2ـ تحقیقات داخلی: 35

«فصل سوم» روش تحقیق

3ـ روش تحقیق.. 38

3ـ1ـ مقدمه: 38

3ـ2ـ جامعه تحقیق: 38

3ـ3ـ نمونه و روش نمونه گیری: 38

3ـ4ـ طرح تحقیق: 38

3ـ5ـ ابزارهای مورد استفاده: 38

3ـ5ـ1ـ آزمون اعتیاد به اینترنت: (IAT) 38

3ـ5ـ2ـ پرسش نامه شخصیتی آیزنک: 39

3ـ5ـ3ـ پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ-28): 39

3ـ6ـ ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ها: 40

3ـ6ـ1ـ پرسش نامه اعتیاد به اینترنت: 40

3ـ6ـ2ـ پرسشنامه شخصیت آیزنک: 41

3ـ6ـ3ـ پرسشنامه سلامت عمومی: 41

3ـ7ـ روش های آماری: 42

«فصل چهارم» نتایج و یافته ها

4- نتایج و یافته ها44

4-1- مقدمه. 44

4-2- آمار توصیفی.. 44

4-2-1- سن شرکت کننده ها44

4-2-2- بررسی توزیع نمونه به تفکیک جنسیت … 45

4-2-3- بررسی توزیع نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 45

4-2-4- بررسی توزیع نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. 46

4-2-5- بررسی توزیع نمونه به تفکیک میزان سال تحصیلی پاسخگویان.. 47

4-2-6- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) 48

4-2-7- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت … 49

4-2-8- اطلاعات توصیفی پاسخگویان در پرسشنامه شخصیت آیزنگ … 50

4-3- آمار استنباطی.. 51

4-3-1- فرضیه اول: بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان رابطه وجود دارد. 51

4-3-2- فرضیه دوم: بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی رابطه وجود دارد. 53

4-3-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت بین دختر و پسر تفاوت دارد. 54

4-3-4-فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در رشته های مختلف تحصیلی تفاوت … 55

«فصل پنجم» بحث و نتیجه گیری

5ـ بحث و نتیجه گیری.. 57

5ـ1ـ مقدمه: 57

5ـ2ـ بحث و نتیجه گیری فرضیات … 57

5-2-1- فرضیه اول: بین سلامت روان با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد. 57

5ـ2-2- فرضیه دوم: بین ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد. 58

5ـ2-3- فرضیه سوم: میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر تفاوت دارد. 59

5ـ2-4- فرضیه چهارم: میزان اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف تفاوت دارد. 60

5-3- محدودیت ها60

5-4- پیشنهادات … 60

منابع: 61

منابع فارسی.. 61

منابع لاتین: 65

«ضمائم». 66

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

پرسشنامه شخصیت آیزنگ

مقاله روانشناسی شخصیت

مقاله روانشناسی شخصیت

دسته: روانشناسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 83

مقدمه:

روان شناسی شخصیت حوزه بسیار گسترده ای است، زیرا شخصیت، خود موضوعی است پیچیده و دارای ابعاد و جنبه های گوناگون، برای شناخت شخصیت انسان از دیر باز کوششهای فراوانی به عمل آمده که برخی آنها غیر علمی، خرافاتی، و معدودی دیگر علمی و معتبر است.

شخصیت معادل انگلیسی personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درک لزوم مطالعه روانشاسی شخصیت چندان دشوار نیست.

شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری شخصیت، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل، ازیک جنبه، ارضا حس کنجکاوی، و مایل به حقیقت جوئی را در انسان دنبال می کند، زیرا این ناخت نوعی خود شناسی است. از سوی دیگر این شناخت و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصیت هم از جنبه های ارضای برحس کنجکاوی و هم از نظر روابط اجتماعی دارای اهیمت است.

شخصیت در روانشناسی به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی، و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می کند اطلاق می شود. (کریمی، 1375)

گروهی از صاحب نظران، نظریه نسبت دادن معتقدند، که افراد موفقیتها و شکستهای خود را یا به عوامل خصی نسبت می دهند، یا به عوامل محیطی و از این رو این دو عامل مهم یکی درونی و دیگری را بیرونی شناسائی کرده اند و به نظریه جایگاه مهار شهرت دارد.

وجولیان راتر (1966) درباره نظام اعتقادی افراد را به جایگاه مهار به دو دسته تقسیم می شوند.

  1. گروهی که موفقیها و کستهای خود را به شخص خود، نسبت می دهند (دورنی)
  2. گروهی که موفقیتها و کستهای خود را به عوامل محیطی نسبت می دهند. (بیرونی) (جمالفر، 1375)

و برای سنجش مهار درونی و بیرونی [1]، راتر پرسشنامه گزارش شخصی را عرضه کرده است. مقیاس جایگاه مهار درونی و بیرونی، معروف به مقیاس (I-E) شامل 23 شق انتخاب اجباری [2] است. آزمورینها بادی از زوجهای شقوق ارائه شده. هر زوج را که بهتر از همه اعتقاد آنها درباره ماهیت جهان نشان می دهد. برگزینند (راتر، 1966) تعیین اینکه کدامیک اززوجهای شقوق، نامیده مهار درونی و بیرونی است، چندان دشوار نیست.

علاوه بر مقیاس راتر، مقیاسهای دیگری ساخته شده است. یکی از مقیاسها، مقیاس نویکی [3]، مقیاس استریکلند [4] برای کودکان است که یک آزمون 40 ماده ای با اعتبار و پایانی بالاست.

(نویکی، استریکلند، 1973، 1989)

این آزمون در بیش 70 پژوهش به کار رفته و بیش از 12 زبان خارجی ترجمه شده است. شکلی از این، مقیاس برای بزرگسالان ساخته شده است. (کریمی، 1375)

تمرکز راتر روی متغیرهای درونی از سوی بعضی روانشناسان به عنوان یک نقطه قوت و از سوی دیگر به عنوان یک نقطه صنعت تلقی می شود. منتقدان از جمله بعضی کسانی که طرفدار متغییرهای شناختی هستند معتقدند که راتر خیلی تند رفته است. به عقیده آنان موضوع او آنچنان از رفتارگرایی سنتی دور افتاده است که نمی توان آنرا ابدا یک روش رفتاری تلقی کرد به علت میزان پذیرش راتر از متغیرهای شناختی، روش شناسی او بیش از حد ذهنی به نظر می آید.

پژوهشهای راتر، در حدی که موضوع پژوهش اجازه می دهد، دقیق و کنترل شده است و هرگاه که امکان پذیر باشد. او از مشاهده عینی رفتار مشاهده استفاده می کند. همچنین نظریه او با درجه دقت بالایی تعریف شده اند به طوری که آنها از نظر تجربی بنحوی قابل سنجش است.

تحقیقات انجام شده روی جنبه های مختلف نظریه او تایید این جنبه ها منجر شده است.

مقیاس جایگاه درونی و بیرونی (مقیاسI-E) صدها تحقیق به دنبال داشته و کاربرد گسترده ای فراتر از آزمایشگاه در زمینه های بالینیو آموزشی پیدا کرده است.

به اعتقاد راتر شاید در حوزه سنجش شخصیت است که نظریه یادگیری چشمگیرترین ونظامدارترین کمکها را کرده باشد (راتر1982)

آنچه درمورد نظریه راتر می توان گفت:

این است که در مورد نفوذ قوی و فزاینده او بر روانشناسی امروز هیچ جای تردید نیست (شولتز1991)

طرفداران راتر معتقدند که او مفاهیمی را عرضه کرده است که با اصطلاحاتی روشن و دقیق تعریف شده اند. و با روشهای آزمایشی یا همبستگی قابل سنجش هستند. راتر کوشیده است تا رابطه کاری بین متغیرهای شناختی و تقویت برقرار کند. و به نظریه یادگیری اجتماعی یک محتوای انگیزش قوی داده است. (کریمی 1375)

بیان مساله

بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رشته های تحصیلی و رضایت تحصیلی

جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم میشود.

جایگاه مهار توسط افرادی از جمله راتر مطرح شده و به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود.

جایگاه مهار درونی عبارت است از گروهی که موفقیت و شکستهای خود را به شخص خود (کوشش یا توانایی شخصی) نسبت می دهد. و جایگاه مهار بیرونی عبارت است از گروهی که موفقیتا و شکستهای خود را به عوامل محیطی بیرون از خود (بخت و اقبال و سطح دشواری) نسبت می دهند. و این دو جایگاه مهار نام دارد. (جمالفر 1375)

فردی که دارای جایگاه مهار درونی است، معتقد است که کنترل کافی برای زندگی خود دارد و مطابق همین باور رفتار می کند. تحقیق نشان داده است که آنان در تکلیف خود عملکرد بهتری دارند، کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند. برای مهارتها و پیشرفتهای شخصی خود ارزش والاتری قایلند و نسبت به قرینه های محیطی که می توانند برای هویت رفتار خود از آنها استفاده کنند، هشیار ترند. افراد دارای جایگاه بیرونی نیز دارای ویژگیهایی هستند، آنها معتقدند رفتارها یا مهارتهایشان در تقدیسهایی که دریافت می کنند اثری ندارد. در کوشش برای بهبود موقعیت خود فایده ای نمی بینند.

آنان به جایگاه مهار زندگی خود، در زمان حال وآینده، باور چندانی ندارد.

در ضمن باید اضافه نمود که افراد دارای جایگاه درونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی بیشتر نسبت به افراد دارای جایگاه مهار بیرونی دارند. تحقیقات مقدماتی حایک از آن است که افراد دارای جایگاه مهار درونی از بهداشت روانی بهتری برخوردارند. (فیروز [5] 1976) (کریمی، 1375)

راتر نیز مانند اسکینر و بندورا [6] اعتقاد دارد که بیشتر رفتارها آموختنی است. اما تا این نظر اسکینر، که رفتار صرفا به وسیله عوامل بیرونی شکل داده میشود. مخالف است.

راتر برای تبیین رفتار، به بیرون و درون ارگانیزم، یا هر دو توجه دارد: یعنی هم به تقویتهای بیرونی و هم به فرآیندهای شناختی درونی.

به نظ راتر از آنجا که هر یک از ما در یک زمینه روانشناختی به صورتی یگانه واکنش نشان میدهیم، یک تقویت یکسان ممکن است. برای آن فرد ارزش یکسانی نداشته باشد، به بعبارتی، تجربه های درونی ما در تعیین اثرات تجربه های بیرونی دارای اهمیت فراوانی هستند.

ارزیابیها از نظریه راتر، عمدتا مثبت بوده و از تجربی بودن روش او، و روش عینی بودن مفاهیم ارائه شده او، تمجید شده است. اما گروهی از روانشناسان، کاربرد روشهای ذهنی چون و فنون فرافکن، و دور شدن زیاد و افراطی او از دیدگاه رفتاری، جز نقاط صنعت نظریه راتر قلمداد کرده اند. (کریمی، 1375

1- internal and external locus of control

[2] -Forcedchice

[3] -nowiki

[4] -stricklnd

[5] – Pharws

[6] – bandara


پایان نامه مقایسه خودپنداره بدنی و ویژگی های شخصیتی دختران فوتبالیت و والیبالیست

دسته: تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 1465 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 94

هدف تحقیق حاضر مقایسه خودپنداره بدنی و برخی از ویژگیهای شخصیتی چون ثبات/ بی ثباتی، درونگرایی/برونگرایی و زنانگی/ مردانگی دختران ورزشکار در رشته تماسی فوتبال و رشته غیر تماسی والیبال در سطح لیگ برتر کشور میباشد. در جهت تحقق این امر، از بین تمامی دختران فوتبالیست و والیبالیست حاضر در لیگ برتر کشور بصورت تصادفی و با رعایت اصل داوطلب بودن، 30 فوتبالیست و 30 والیبالیست 18 تا25 ساله انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند.

تحقیق حاضر نیمه تجربی است و با توجه به هدف آن، در گروه تجقیقات کاربردی قرار می گیرد. ابزارهای اندازه گیری این مطالعه را پرسشنامه خود- توصیفی بدنی ( PSDQ ) جهت اندازه گیری خودپنداره بدنی، آزمون شخصیت آیزنک (EPI) جهت اندازه گیری ثبات/ بی ثباتی و درونگرایی/ برونگرایی، و پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک جهت اندازه گیری مردانگی و زنانگی آزمودنیها، تشکیل دادند. لازم به ذکر است که پایایی و روایی پرسشنامه های فوق محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته است. تعیین خودپنداره بدنی و ویژگیهای شخصیتی مورد نظر از طریق آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم افزار 16-SPSS مقایسه تفاوتهای بین دو گروه تحقیق بواسطه آزمون آماری t مستقل صورت پذیرفت.

نتایج بدست آمده از فرایند تحقیق در سطح معناداری 05/0 ›p، چنین بود که بین خودپنداره بدنی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری مشاهده نشد. از دیگریافته تحقیق نشان داد که بین صفت شخصیتی ثبات/ بی ثباتی (روان رنجوری) دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین صفت شخصیتی درونگرایی/ برونگرایی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری دیده شد و نیز گزارش شد که بین صفت شخصیتی مردانگی/ زنانگی دختران فوتبالیست و والیبالیست تفاوت معناداری وجود دارد.

بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که فعالیت بدنی از هر نوعی چه تماسی و چه غیر تماسی بر خودپنداره بدنی تأثیر مثبت دارد، چرا که نمرات آن در هر دو گروه و تقریباً به یک میزان بالا بود. نتیجه دیگر اینکه ورزشهای تماسی بنابر طبیعت خشن و برخوردی خود بر گرایش به سمت برونگرایی و مردانگی بیشتر تأثیر دارند


پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت

دسته: آزمون ارشد

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 90 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره شخصیت

بخشی از این مقاله:

روان پریشی که به عنوان معادل «سایکوز» انتخاب شده است، غالباً شدیدترین حالت در فرد مبتلا به اختلال روانی محسوب می شود. در نقطه مقابل وقتی فرد مبتلا دچار «اختلالات خلقی یا اضطرابی» شناخته می شود، هر چقدر هم اختلال شدید باشد، ارتباط بیمار با جهان پیرامون حفظ می شود و یا خدشه دار شدن این ارتباط در حداقل خود است؛ در حالی که فرد روان پریش یا «پسیکوتیک» معمولاً در جهانی غیرواقعی سیر می کند و ذهنیات او با روند منطقی تفکر، همخوانی ندارد.

نوربخش (1375) در پژوهشی دیگر نشان داده است که فرزندان نوجوان والدینی که دارای اختلال شخصیتی و یا اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی بوده اند، در قیاس با نوجوانان دیگر، رفتار خرابکارانه و بزهکارانه تری دارند. مشکانی و همکاران (1381) در تحقیقی به بررسی میدانی موضوع بزهکاری نوجوانانی که به جرم بزهکاری در تهران بزرگ در سال 1371 دستگیر شده اند پرداخته اند.

چارچوب نظری این بررسی یک نظریه تلفیقی است که از تلفیق دو نظریه کنترل اجتماعی هیرشی و پیوندهای افتراقی ساترلند و کرسی به وجود آورده ایم تا در تعیین علت ها هم عوامل درونی و هم بیرونی مؤثر در بزهکاری را به حساب آوریم. از بین 140 پسر و 15 دختر زیر 18 سال، که در آن سال دستگیر شده بودند، با 90 پسر و همه دختران مصاحبه سازمان یافته به عمل آورده ایم.

چهار متغیر مربوط به معرف اعمال بزهکارانه و 81 متغیر مستقل را که شامل خصوصیات فردی، وضع زندگی و مهاجرت، نظام حمایتی خانواده، باورها و عملکردها، ارتباط بزهکاران و سرگرمی ها و گذراندن اوقات فراغت بودند، اندازه گیری کرده ایم. اجرای یک تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها سه عامل بر شدت بزهکاری اثر دارند و می توانند آن را تببین کنند. این سه عامل عبارت بودند از: وابستگی نوجوان به خانواده، باورها و نگرش ارتباط با بزهکاران.

مقاله شخصیت

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

مقاله شخصیت

تعریف شخصیت از دیدگاه مردم عادی و دیدگاه علمی

دیدگاه مردم عادی با دیدگاه روانشناسی کاملاً متفاوت است. از نظر مردم عادی، داشتن شهرت و ثروت، احراز مقام، و موقعیت و نفوذ نشانه با شخصیت بودن افراد می باشد، ولی روانشناسان این عقاید را کاملاً مطرود و اشتباه دانسته و معتقدند که هیچ فردی بی شخصیت نیست و همه افراد دارای شخصیت بوده و تفاوتهای افراد، در واقع همان تفاوتهای شخصیتی است. شخصیت، معادل کلمه ‘Personality ‘ به معنای نقاب یا ماسکی است که مردم در زندگی روزمره (در رفتارهای اجتماعی خود) به چهره می زنند.

در واقع به تمامی صفات روانی و رفتاری تقریباً پایدار انسان در موقعیتهای مختلف که سبب تمایز فرد از دیگران می گردد، شخصیت اطلاق می شود که شامل عواطف، احساسات و نگرشهای افراد به موارد و موضوعات مختلف می گردد. به طور کلی، ابعاد شخصیت عبارتند از: بُعد خصوصی و بُعد اجتماعی (برای مثال ممکن است فردی در محل کار خود، بسیار وقت شناس، با انضباط و شوخ طبع باشد، اما در محیط خانه هیچیک از این صفات را از خود نشان ندهد). لذا بُعد اجتماعی آن بیشتر مد نظر است. بنابراین می توان گفت که شخصیت، همان نقابی است که خودمان را از طریق آن و با آن شکل به مردم معرفی می کنیم.

کلمات کلیدی:

انگیزش

شخصیت

انگیزه پیشرفت

فهرست مطالب

عنوان تحقیق: شخصیت 0

روانشناسی تفاوتهای فردی 1

تفاوتهای فردی (1) (2) -انگیزش و تفاوت های فردی (1) (2) 1

تعریف شخصیت از دیدگاه مردم عادی 1

تعریف شخصیت از دیدگاه علمی 2

شخصیت و تفاوتهای فردی (2) 3

انگیزش و تفاوت های فردی (1) 5

تعریف انگیزش 6

علت و جهت رفتارها 6

نظریه های انگیزش 7

انگیزش و تفاوت های فردی (2) 9

انگیزه پیشرفت 10

انگیزه پیوند جویی 10

انگیزه نیاز به قدرت 11

سنجش و اندازه گیری انگیزش 11

موثر بر انگیزه 13

منابع و مآخذ: 14

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شخصیت

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق و مروری بر ادبیات پیشین با موضوع شخصیت

دسته: روانشناسی

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شخصیت

فهرست مطالب:

چارچوب نظری شخصیت

پیشینه تحقیق

معرّفی کارن هورنای و نظریه وی

اضطراب بنیادی

خودانگاره آرمانی

پی نوشت

منابع

بخشی از متن

چارچوب نظری:

شخصیت:

شخصیّت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست؛ زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکّر، عواطف، احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است. لغت شخصیّت ریشه در کلمه لاتین (Persona) دارد. این کلمه به نقاب یا ماسکی گفته می شد که در یونان قدیم بازیگران تئاتر به صورت خود می زدند. کم کم معنای آن گسترده شد و نقشی را که بازیگر ادا می کرد نیز در بر گرفت. بنابراین، مفهوم اصلی و اوّلیّه شخصیّت، تصویر ظاهری و اجتماعی فرد و مطابق نقشی است که او در جامعه بازی می کند؛ یعنی فرد شخصیّتی را به اجتماع خود ارائه می دهد که جامعه او را بر اساس آن ارزیابی کند (شاملو، 1388).

.

.

.

پیشینه تحقیق:

تاکنون در زمینه نقد روانشناختی شخصیّت های آثار داستانی غلامحسین ساعدی به صورت خاص پژوهشی انجام نشده، امّا در زمینه نقد روانشناختی آثار ادبی، آثاری به صورت مقاله ارائه شده است که عبارتند از:

1 قنبری، رضا. (بی تا). «دایره امن تنهایی و سکوت؛ تحلیل روانشناختی و جامعه شناختی شخصیّت های آثار احمد محمود». مجلّه رودکی. شماره 20. مؤلّف در این مقاله به تحلیل روانشناختی و جامعه شناختی شخصیّت های آثار احمد محمود می پردازد. جهان داستانی احمد محمود را توصیف کرده است و از تفکّر دوآلیستی وی در نوشتن داستان هایش سخن می گوید.

2 پورنامداریان، تقی و رقیّه هاشمی. «تحلیل داستان ملکوت بهرام صادقی با تکیه بر مکتب روان تحلیلی» …

.

.

.

دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار (فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان با عنوان نگرشهای شغلی و رفتاردر حجم 22 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دسته: مدیریت

بازدید: 1 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 588 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

عنوان: دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار (فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت)

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با عنوان ‘ نگرشهای شغلی و رفتار’ در حجم 22 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

وجدان

ارزشها

طبقه بندی ارزشها

ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی

غرایز

غرایز ارزشی

شخصیت

چگونگی شکل گیری شخصیت آدمی

مدل شکل گیری رفتار آدمی

ابعاد پنج گانه شخصیت

نگرش یا طرزتلقی

ابعاد نگرشها

نگرشها و ارزشها

مدل نیت رفتاری

تأثیر باورها بر نگرشتها

تأثیر باورها بر هنجارهای نظری

هنجارها

بازمهندسی نگرشها

نگرشهای سنتی و بازمهندسی شده نسبت به کار

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 98 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 146

بررسی نقش نماز در شخصیت جوانان

سخن ما

قال الامام علیّ بن ابی طالب (علیه السلام): «الله الله فی الصّلوه فإنّها عمود دینکم»

«خدا را، خدا را درنظر گیرید در توجه به نماز، که پایداری دینتان به نماز باشد.»

گر چه هر یک از احکام و فرائض دینی به جای خود از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است، امّا در این میان بعد از معرفت الهی هیچ فریضهای به والایی مرتبه نماز نرسد. چرا که این، تنها نماز است که معراج مؤمن و عامل تقرب انسان وارسته، به خدا شناخته شده و معیار پذیرش همه واجبات قرار گرفته است. به این جهت آخرین پیام سفیران الهی، سفارش به نماز، این استوانه استوار دین بوده، چنانچه پرسش نخستین روز رستاخیز هم از آن خواهد بود.

آری نماز، تنها محبوبِ دلدادگان به حضرت حق و روشنی دیده و چراغ راه پویندگان کوی دوست و محفل انس خلوت نشینان وادی عرفان است. آنان که زندگی را بی یاد او نخواهند و رستگاری خویش را با شهادت در محراب نماز بینند «فزت ورب الکعبه» و با تمام وجود در راه زنده داشتن نام و یاد خدای خویش و اقامه نماز و راز و نیاز با او کوشند و سرانجام خود فدایی راه نماز شوند «اشهد انّک قد اقمت الصلوه» این همه، جایگاه ویژه و عظمت فوق العاده این فرضیه الهی را روشن می سازد و همگان را به تعظیم این عالیترین نمونه شعائر الهی وادار می کند، که هم خود، اهل نماز و راز و نیاز باشند و هم در جهت اشاعه فرهنگ نورانی نماز در جامعه تلاشی پیگیر نمایند، (الذین إن مکنّاهم فی الأرض اقاموا الصلوه)، تا به وظیفه دینی خود عمل نموده باشند و همواره مشمول رحمت بی پایان الهی قرار گیرند. و در این راستا فضلای اهل قلم حوزه، رسالتی بس عظیم دارند که با تألیف و انتشار آثار ارزشمند دینی، فرهنگ نماز و انس با خداوند متعال را در جامعه دینی ترویج دهند و رایحه دلپذیر معنویت را به فضای جان همگان بویژه نسل جوان برسانند. چنانچه تاکنون آثار فراوانی را در این رابطه منتشر نموده اند که از آن جمله است اثر گرانقدر فاضل گرامی جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای مصطفی خلیلی، تحت عنوان «نقش نماز، در شخصیت جوانان». و ما خادمان فرهنگی آستانه مقدّسه مفتخریم که در آغازین روزهای سالی که به نام اوّلین شهید محراب، «حضرت امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)» نامگذاری شده، با عنایات کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) و مساعدتهای تولیت معظم حضرت آیه الله مسعودی و معاون امور اداری، مالی ایشان جناب آقای فقیه میرزایی موفق به چاپ و نشر این اثر گرانمایه شدیم; باشد که گامی در جهت ترویج فرهنگ دینی برداشته و از اقامه کنندگان نماز باشیم.

مقدّمه

حمد و سپاس خدایی را سزاست که شکر شاکرین و حمد حامدین و ذکر ذاکرین و سعی خالصین متوجه درگاه اوست. ستایش بیکران مرا و راست که در خلق خویش هیچ کاستی نگذاشت بل همه مخلوقات حتی پست ترین شان را به راستی بگذاشت. تسبیح لایتناهی بر آستان او که آدمی را در مسیر سعادت بر همه موجودات، ولایت و تاج خلافت در سیاره زمین بر او کرامت و خلعت «لقد کرّمنا» بر اندامش عنایت و بعد از تکوین، مصداق «فتبارک» بر قامتش مقالت فرمود.

حمد و آفرین بر ذات جهان آفرین که هستی را آمیخته با حکمت و تعالیم را برای بشر همراه با مصلحت و برای وصول به سربلندی و عزّت توأم ساخته است.

و درود بی پایان بر ختم پیامبران و فص رسولان و اهل بیت و پاکان که شریعت به دست ایشان پایان و حجت خدا به عصمت آنان تمام گردید.

درود بی منّت و سلام با عزت بر سالکان راه طریقت و شاهدان کوی حقیقت که سر در راه حفظ شریعت در کف اخلاص نهاده و نزد دوست تحفه بردند.

با حمد بی انتهی بر ذات ربوبی و درود بی منتهی بر شأن مصطفوی، مُصحف بی مقدار نماز را محمّد ساخته تا شاید از این فریضه الهی که بزرگترین و مهمترین فریضه در تمامی ادیان الهی تشریع شده، نفوس مستعده بهره گیرند.

بر همه جوانان معزّز و مکرّم، معرفت به این نکته لازم است که در دین مبین اسلام، نماز لبیک همه ذاکران، عمل آزادگان، طواف عارفان، میقات کعبه عاشقان، سعی وصفای پاکدلان، پرواز بیدار دلان مقصد سالکان، داروی دلهای مجروح، شفای قلبهای محزون و تسکین دلهای مفتون است. نماز کمال عابدان و معراج عالمان، معبد عاشقان و گل خوشبوی بوستان قلب پاک جوانان است.

جوان چون واجد قلب پاک و فاقد و فارغ از هرگونه ارزشهای ناپاک است می تواند با نماز، پلّه های کمال را طی کند و به قلّه جمال باریابد. با برپایی نماز به مقام سروری و سیادت راه یابد و دعای اللهم اجعلنی للمتقین اماماً (خدایا مرا پیشوای پرهیزکاران قرارده) را ورد کلام خود سازد.

چون که هیچ عملی مثل نماز بینی شیطان را به خاک مذلّت نمی ساید و توجهات الهی را نصیب انسان نمی سازد و هیچ بندهای جز از طریق نماز به مقام قرب نمی رسد. بسیار زیبا فرموده اند آن رهبر فرزانه که: «مبتدیترین انسانها رابطه خود را با خدا به وسیله نماز آغاز می کنند. برجسته ترین اولیاء خدا نیز بهشت خلوت اُنس خود با محبوب را در نماز می جوید. این گنجینه ذکر و راز را هرگز پایانی نیست و هر که با آن بیشتر آشنا شود جلوه و درخشش بیشتری در آن می یابد» [1]

پس بیائیم همّت نمائیم که با تمسک به نماز به مقام قرب، راه یابیم و جوانی خویش را با سیره مردان الهی گره زنیم تا شاید در جهان جاودانی در منزلگه صادقان و صالحان منزل گزینیم که طوبی لهم و حسن مآب.

برای جوانان عزیز باید مسلّم باشد که هر چه در بهار جوانی کاشتند در پائیز پیری درو خواهند نمود و به سنین بعد از جوانی عبادت را موکول نمودن از وسوسه های شیطانی است.

جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید ز پیر

فصل اوّل:

نقش نماز در شخصیت جوانان

برای پرداختن به این موضوع که نماز در ساختار شخصیت جوان، موجد چه آثاری بوده و نقش و تأثیر آن تا چه حدی است به نظر می رسد که تبیین و توضیح چند مطلب در این باب لازم و ضروری باشد. نخست حقیقت و روح نماز است و دیگری اهمیت دوران نوجوانی و جوانی و نیز روحیه انفعالی و تأثیر پذیری این نسل (نسل جوان) در مقابل عوامل خارجی است.

به نظر می رسد تا وقتی که مطالب و مسائل مزبور روشن نشود و جایگاه خود را پیدا نکنند فواید و آثار این امر عبادی یعنی نماز در زندگی جوانان در پردهای از ابهام خواهد ماند و قطعاً موضوع مورد بحث، موضع و جایگاه حقیقی خود را پیدا نکند. لذا به همین خاطر ابتدا به مطالب مزبور پرداخته، سپس ارتباط نماز با تعدیل و تکامل شخصیتی و ایفای نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی جوانان را بیان خواهیم کرد.

ـ عاقل بودن:

معیار دیگری که در انتخاب دوست باید لحاظ گردد میزان علم و آگاهی و عقل و اندیشه اوست. دوست آگاه و عاقل مایه خوشبختی و سعادت و رفیق سفیه و جاهل اسباب ناراحتی و رنج را فراهم خواهد نمود. چون اوّلی با درایت خویش و آگاهی و معرفتی که دارد در انجام اعمال خود تمام جوانب کار را درنظر دارد که هم برای خود و هم برای نزدیکان و دوستانش معضل یا مشکلی را ایجاد نکرده بلکه مشکلات موجود را رفع می کند امّا دوّمی با علم اندک و عدم تدبیر و دوراندیشی و استفاده نکردن بجا از عقل و اندیشه نه تنها قدرت از میان برداشتن مشکلات را در زندگی ندارد بلکه با سفاهت خویش موانعی را برای خود و دوستان در مسیر پیشرفت زندگی ایجاد می کند. چه بسا نیّتی خیر در ذهن داشته باشد تا اینکه کار خیری در حق دوستان انجام دهد و لیکن بر اثر کج فهمی و کم خردی عملی به زیان او انجام می دهد.

این مورد هم یکی از مواردی است که در احادیث تربیتی از طرف معصومین (علیهم السلام) بدان بسیار تأکید رفته است.

و ما از باب نمونه به چند روایت اشاره می کنیم.

امام سجّاد (علیه السلام) خطاب به فرزند بزرگوارش امام باقر (علیه السلام) می فرمایند:

یابُنیّ اِیّاکَ ومصاحَبَهَ الاحمقِ فانّه یرید أن ینفعک فیضرّک.

«ای فرزندم از رفاقت با احمق پرهیز کن چون او اراده می کند که به نفع تو قدمی بردارد ولی بر اثر حماقت و نافهمی مایه زیان و ضرر تو می شود»

در حدیث دیگر تأکید شده که از اینگونه افراد فاصله بگیرید چون مصاحبت با ایشان موجب می گردد که شما هم در آینده مثل آنان گردید و اینگونه از رفتارهای نابخردانه بسیار سریع در شما اثر گذارد.

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: مَنْ لَم یَجْتَنِبْ مصاحبه الأحمقِ اوشَکَ اَنْ یتخَلَّقَ بأخلاقِهِ.

«کسی که از رفاقت با احمق پرهیز نکند تحت تأثیر کارهای احمقانه وی واقع می شود و خیلی زود به اخلاق او متخلق می گردد»

بنابر این دوستی با انسانهای غیر عاقل و جاهل جز سختی و رنج چیزی را به ارمغان نخواهد آورد و تحفهای جز ایجاد مشکل در بر نخواهد داشت. چنانچه امام حسن عسگری (علیه السلام) فرمودند: صدیقُ الجاهل تَعِبٌ.

«دوست انسان جاهل همیشه در سختی و زحمت است»

یا علی (علیه السلام) می فرمایند: صدیقُ الاحمق فی تعب. «دوست انسان احمق همواره در رنج است».

متقابلاً در برخی روایات رفیق عاقل و آگاه به داروی شفا بخش تشبیه شده است که می تواند امراض اخلاقی و ناهنجاریهای رفتاری را درمان نماید. امام صادق (علیه السلام) در روایتی بسیار زیبا چنین فرمودند:

«دوستان صمیمی سه قسمند: اوّل کسی که همانند غذا از ضروریات و لوازم زندگی به حساب می آید و در همه حالات، انسان به او نیازمند است و او رفیق عاقل است. دوّم کسی است که وجود او برای انسان به منزله یک بیماری مزاحم و رنج آور است و او رفیق احمق است. سوّم دوستی است که وجودش نافع است همانند داروی شفا بخش و ضد بیماری است و او رفیق عاقل و لبیب است (یعنی دارای فکری عمیق و دور اندیش است)»

[1] – پیام مقام معظم رهبری آیه الله خامنهای، مهرماه 1370.

مبانی و پیشینه نظری شخصیت

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 54 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 27

مبانی و پیشینه نظری شخصیت

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع: انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

1- شخصیت

2-1 تعریف شخصیت

لغت شخصیت در زبان لاتین (personalite) و در زبان انگلوساکسون (personality) خوانده می شود، ریشه در کلمه لاتین (Persona) دارد (شاملو، 1388). این کلمه به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش استفاده می کردند. پرسونا (نقاب) به ظاهر بیرونی، ظاهر علنی که افراد به دور و بر خود نشان می دهند اشاره دارد؛ بنابراین بر اساس ریشه شخصیت، شخصیت به ویژگی های بیرونی و قابل رویت ما اشاره دارد؛ اما شخصیت تنها به نقابی که بر چهره می زنیم و نقشی که بازی می کنیم اشاره ندارد. هنگامی که از شخصیت سخن می گوییم ویژگی های متعدد فرد، کلیت یا مجموعه خصوصیات گوناگون که از صفات جسمانی فراتر می رود را به حساب می آوریم. این واژه تعداد زیادی از خصوصیات ذهنی و هیجانی را در بر می گیرد، خصوصیاتی که ممکن است نتوانیم مستقیماً آن ها را ببینیم و فرد شاید سعی کند آن ها را از ما مخفی کند، یا شاید ما از دیگران مخفی کنیم (شولتز و شولتز، 2005، ترجمه سید محمدی، 1392).

شخصیت را بر مبنای صفت بارز، یا مسلط یا شاخص فرد نیز تعریف کرده اند و بر این اساس است که افراد را داری شخصیت برون گرا، یا درون گرا یا پرخاشگر و امثال آن می دانند. در واقع چنین فرض می شود که در شرایط مختلف، حالت بارز یکی، پرخاشگری و دیگری، درون گرایی است. این گونه برداشت از شخصیت، در محدوده تیپ شناسی می گنجد (شاملو، 1388).

آلپورت شخصیت را به این صورت تعریف کرد «شخصیت ساختاری پویا درون فرد متشکل از سیستم های روانی- جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه او را تعیین می کنند» (شولتز و شولتز، 2005، ترجمه سید محمدی، 1392).

شلدون پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح نموده و چنین عنوان می کند: «سازمان یافتگی پویشی جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت گویند» (سیاسی، 1390).

گیلفورد (1959) شخصیت را بدین گونه تعریف کرده است، شخصیت عبارت است از: الگوی منحصربه فرد صفات شخصیتی است. درحالی که ریموند کتل (1950)، شخصیت را این گونه تعریف کرده است. شخصیت امکان پیش بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد، فراهم می کند (راس، 1992؛ ترجمه جمالفر، 1386).

2-3-1. نظریه های شخصیت

2-3-2-1. دیدگاه روان پویایی

از دیدگاه فروید، روان یا شخصیت انسان به مثابه تکه یخ قطبی بسیار بزرگی است که تنها قسمت کوچکی از آن آشکار است؛ این قسمت، سطح آگاه را تشکیل می دهد. بخش عمده دیگر آن زیر آب است که ناخودآگاه را تشکیل می دهد. بخش ناخودآگاه، جهان گسترده ای از خواسته ها، تمایلات، انگیزه ها و عقاید سرکوب شده است که انسان از آن ها آگاهی ندارد. در حقیقت، تعیین کننده اصلی رفتاره ای بشر، همین عوامل ناخودآگاه او هستند که از سه قسمت عمده تشکیل می شوند: نهاد، خود و فرا خود. این سه عنصر اساسی شخصیت همواره و به صورتی متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند؛ اما از لحاظ ساختار، کنش، عناصر تشکیل دهنده و پویایی، به طرز مشخصی با یکدیگر تفاوت دارند. از نظر فروید، رفتار یا روان یا شخصیت انسان، همیشه محصول ارتباط متقابل متداول وی ا متعارض این سه عامل است (شاملو، 1388).

نهاد. فروید اعتقاد داشت که نهاد بخشی از شخصیت انسان است که با خود انسان زاده می شود. اساس ذاتی ساختار فوق در غرایزی است که منشأ زیستی دارد. دو بخش دیگر شخصیت سرانجام از نهاد ناشی می شوند. نهاد دربردارنده همه انرژی های زیست مایه ای و روان شناختی است؛ بنابراین نهاد منبع و منشأ تمام انگیزه ها محسوب می شود و کاملاً ناهشیارنه است (راس، 1992؛ جمالفر، 1386). نهاد بر اساس اصل لذت عمل می کند، یعنی دریافت لذت و دوری از رنج. به این طریق، نهاد در پی ارضای کامل و فوری است. نهاد نمی تواند نومیدی را تحمل کند و از معنیات آزاد است. به واقعیت وقعی نمی نهد و می تواند از طریق عمل یا از طریق تخیلات به ارضاء برسد و آنچه را که خواسته است به دست آورد (پروین و جان، 2001؛ ترجمه جوادی و کدیور، 1386).

دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار (فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 588 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

دانلود پاورپوینت نگرشهای شغلی و رفتار (فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 22 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت)

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با عنوان ‘ نگرشهای شغلی و رفتار’ در حجم 22 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

وجدان

ارزشها

طبقه بندی ارزشها

ارزشهای ابزاری و ارزشهای غایی

غرایز

غرایز ارزشی

شخصیت

چگونگی شکل گیری شخصیت آدمی

مدل شکل گیری رفتار آدمی

ابعاد پنج گانه شخصیت

نگرش یا طرزتلقی

ابعاد نگرشها

نگرشها و ارزشها

مدل نیت رفتاری

تأثیر باورها بر نگرشتها

تأثیر باورها بر هنجارهای نظری

هنجارها

بازمهندسی نگرشها

نگرشهای سنتی و بازمهندسی شده نسبت به کار

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.