مروری بر مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت /متحرک

در این فایل به مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت و شبکه های حسگر بیسیم با چاهک سیار مروری داشته و به پروتکل های ارائه شده در این زمینه پرداخته ایم برای مقاله های زمینه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم بعنوان یک فصل می توان استفاده کرد

دسته: فناوری اطلاعات

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3073 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

در این فایل به مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با چاهک های ثابت و شبکه های حسگر بیسیم با چاهک سیار مروری داشته و به پروتکل های ارائه شده در این زمینه پرداخته ایم. برای مقاله های زمینه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم بعنوان یک فصل می توان استفاده کرد.

ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 62 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت

ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی

(مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی)

عنوان انگلیسی:

Evaluating the effects of employment of new information and communication technology (ICT) systems on formation of organizational transformation

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول سازمانی در دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی بود. که به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان دانشگاه های پیام نور جنوب استان آذربایجان غربی می باشند. که تعداد آنها 85 نفر می باشد. که تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل 25 سوال و پرسشنامه تحول سازمانی جان کاتر و پیتر دراکر که شامل 42 سوال و هشت گویه بود، استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل دادها از آزمون های کلموگراف-اسمیرنوف، پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعت بر تحول سازمانی و همچنین ابعاد تحول تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

واژگان کلیدی:

فناوری

اطلاعات

داده

سیستم های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات

تحول سازمانی

مقدمه

عصر کنونی دوره تغیر و و تحولات شتاباننده و دور از انتظار است. مدیر سازمان برای اینکه بتواند در این دنیای پر رقابت و در حال تغیر به اهداف سازمانی برسد باید ساختار نهاد مربوط را با شرایط محیطی تطبیق دهد و اطلاعات لازم را به دست آورد. یکی از این عوامل که بطور پیوسته در حال تغیر و دگرگونی است، فناوری مورد استفاده سازمان است. فن آوری اطلاعات به فن آوری هایی گفته می شود که امکانات لازم را برای جمع آوری، انباشتن، پردازش، توزیع اطلاعات فراهم می کند (دسترنج، 1378). ضرورت فن آوری برای رسیدن به اهداف هر سازمانی در عصر ارتباطات غیر قابل انکار است. سازمان های مختلف بر مبنای ماهیت و اهداف خود باید به گونه ای از این ابزار کمک بگیرند که بتوانند هرچه سریعتر به اهداف خود دست یابند. از سویی دیگر سرعت تغیر و تحولات، به کارگیری این ابزار را برای ادامه بقای سازمان ضروری ساخته است. به عبارتی دیگر سازمان های امروز مجبورند که فن آوری اطلاعات را به کار گیرند، در غیر این صورت از عرصه فعالیت ها در محیطی که شتاب تغیر و تحول ها در آن فزاینده است، حذف خواهند شد (سعادتمندی، 1383).

محیط متلاطم و متغیر امروزی نیز همه سازمان ها را ناگریز از تحول و دگرگونی در کارکرد های درونی و بیرونی خود ساخته است. بطوریکه، سازمان ها باید در جهت بهره برداری بهتر از محیط و تغیرات آن و همچنین غلبه بر ضعف ها و گسترش نقاط قوت، از آمادگی کافی و مناسب برخوردار باشند و با ایجاد تغیراتی در ساختار ها، فرایند ها و فرهنگ خود، سعی کنند تا قابلیت انطباق خود را بالا ببرند (اشنایکر، ساندرز و تورن هیل، 2002). بر این اساس، تحول سازمانی ضرورتی انکار ناپذیر است که با جهت دهی به اقدامات اصلاحی، بهبود اقدامات و عملیات سازمانی، موجب حفظ کارایی و اثربخشی سازمان می شود

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

نتایج و یافته ها

جدول 1: نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف

جدول 2: نتایج آزمون پیرسون مربوط به متغییر های پژوهش

جدول3: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به متغییر های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 125 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود که به روش توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 42 نفر از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند، که تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (1987) شامل 18 سوال و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات شامل 9 سوال استفاده شد.

روایی این پرسشنامه ها را 7 نفر از استادان صاحب نظر رشته مدیریت ورزشی تایید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 0.81 و 0.82 به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطه معناداری وجود دارد (P= 0.001). همچنین رابطه بین فناوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی آزمون شد و این نتیجه به دست آمد که بین فناوری اطلاعات با سه بعد پیچیدگی (P= 0.023)، رسمیت (P= 0.014) و تمرکز (P= 0.007) در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که با به کارگیری فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز افزایش یافته و این مساله موجب کاهش خلاقیت کارکنا و کندی ارتباطات شده است.

کلید واژه:

فناوری اطلاعات

ساختار سازمانی

پیچیدگی

رسمیت

تمرکز

پروژه پردازش ابری

مقاله با عنوان پردازش ابر شامل 36 صفحه فصلها فصل ا مفاهیم مقدماتی درباره پردازش ابری فصل 2 کارهای مرتبط فصل 3 پردازش ابری در ایران فصل 4 نتیجه گیری

دسته: فنی و مهندسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: pptx

حجم فایل: 806 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

مقاله با عنوان پردازش ابر شامل 36 صفحه.

فصلها:

فصل ا: مفاهیم مقدماتی درباره پردازش ابری

فصل 2: کارهای مرتبط

فصل 3: پردازش ابری در ایران

فصل 4: نتیجه گیری

تحقیق تاریخچه شرکت رهنمون فناوری اطلاعات

دسته بندی: مهندسی» مهندسی صنایع

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 67

شرکت رهنمون فناوری اطلاعات در سال 1381 با مالکیت خصوصی به شماره ثبت 196417 در تهران با هدف ارایه راهکارهای جامع اتوماسیون مالی و اداری تاسیس گردید. این هدف با پوشش جنبه های مختلف فناوری اطلاعات شامل بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های اتوماسیون، مشاوره در زمینه تهیه تجهیزات و نرم افزار، پیاده …

شرکت رهنمون فناوری اطلاعات در سال 1381 با مالکیت خصوصی به شماره ثبت 196417 در تهران با هدف ارایه راهکارهای جامع اتوماسیون مالی و اداری تاسیس گردید.

این هدف با پوشش جنبه های مختلف فناوری اطلاعات شامل بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم های اتوماسیون، مشاوره در زمینه تهیه تجهیزات و نرم افزار، پیاده سازی پروتکلهای بهینه گردش کاری، ارایه سخت افزار رایانه، تولید و توسعه نرم افزارهای مالی و اداری، نصب و راه اندازی شبکه های ساختیافته، آموزش و ارایه خدمات پشتیبانی در محل میسر گشته است.

فلسفه وجودی شرکت کسب دانش و تجربه جهت پیشرفت و ارتقا در زمینه اجرای پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات می باشد. پرسنل شرکت رهنمون گذشته از دانش و تجربه وسیعی که در زمینه های مختلف فعالیت شرکت دارا می باشند بطور مستمر با شرکت در دوره های آموزشی درون و برون سازمانی درحال گسترش و ارتقا دانش فنی خود می باشند نظام داخلی شرکت رهنمون نیز براساس مدیریت مستمر کیفیت و بهینه سازی روشهای سازمانی (TQM) بنا گشته است.

بطور خلاصه توانمندیها و دانش فنی شرکت رهنمون فناوری اطلاعات تشکیل شده است از روشهای طراحی و اجرای استاندارد کابل کشی ساخت یافته، طراحی و پیاده سازی شبکه های مسی، فیبر نوری و بی سیم، لینک های دید مستقیم زمینی، لینک های مستقیم ماهواره ای، تجهیزات فعال شبکه های مبتنی بر IP، سیستمهای عامل شبکه خانواده ویندوز و لینوکس، سیستم های عامل نسخه کاربر، سرویس ها و نرم افزارهای تحت شبکه، سخت افزار کامپیوترهای شخصی، نرم افزار های کاربردی مالی، اداری و نرم افزارهای خاص.

این شرکت تشکیل شده است از هفت واحد:

•واحد تحقیق، توسعه، و تولید کامپیوترهای شخصی و دستگاه های سرور

•واحد اجرای پروژه های شبکه

•واحد پشتیبانی و آموزش

•واحد توسعه و پشتیبانی نرم افزار و اتوماسیون اداری

•واحد توسعه و طراحی راه کارهای تحت وب

•واحد فروش و قراردادها

•واحد امور اداری

عمده فعالیتهای شرکت رهنمون را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

•طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوترهای محلی (LANs)

•اجرای کابل کشی ساختیافته کابل مسی، فیبر نوری با استانداردهای ISO/IEC 11801, EIA/TIA

•طراحی و اجرای شبکه های بی سیم و لینکهای دید مستقیم (Wireless , p2p and P2M Links)

•طراحی و نصب لینکهای مستقل ماهواره ای و ارایه پهنای باند اینترنت ماهواره ای (VSAT)

•نصب و راه اندازی سرویس دهنده های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز سرور و لینوکس (Net OS)

•طرحی و پیاده سازی سیستم های تلفنی و ویدیویی تحت شبکه های (VOIP, CCIP) IP

•راه اندازی سرویسهای شبکه براساس معماری TCP/IP نظیر DNS، DHCP، SNMP، SMTP …

•فروش کامپیوترهای شخصی، لوازم جانبی و تجهیزات شبکه

•ارایه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری

•ارایه راه کار و مشاوره جهت پیاده سازی سیستم جامع مالی و اتوماسیون اداری

•فروش، نصب و راه اندازی نرم افزار جامع مالی و اداری

فهرست مطالب

معرفی و خلاصه فعالیتها و سوابق کاری

تولید کامپیوترهای شخصی

روشها و استاندارد

کامپیوترهای رومیزی (Desktop PCs)

کامپیوترهای خادم (server PCs)

کامپیوترهای همراه (Laptop PCs)

اجرای پروژه های شبکه

مدارک و صلاحیتها

امکان سنجی، طراحی و اجرا

کابل کشی ساخت یافته (Structured Cabli8ng)

شبکه های بی سیم (Wireless Networks)

لینکهای میان برد و دور برد (p2p & P2M Links)

سرویسهای ماهواره ای (VSAT)

سرویسهای تحت شبکه – نرم افزارهای Back Office

سیستم عامل شبکه

نرم افزار اشتراک اینترنت و محافظت از شبکه

نرم افزار میل سرور

نرم افزار فکس مرکزی

نرم افزار آنتی ویروس تحت شبکه

سرویس وب – اطلاع رسانی داخلی

سرویس دهنده بانک اطلاعاتی

نرم افزار کنترل پروژه تحت شبکه

نرم افزار ارسال و دریافت پیغامهای سریع

نرم افزار تشخیص معایب و به روز رسانی سیستم عامل

نرم افزار نظارت کاربران تحت شبکه

خدمات پشتیبانی رهنمون

نرم افزارهای مالی و اتوماسیون اداری

معرفی و روشها

سیستم مدیریت مالی

سیستم خزانه داری

سیستم بازرگانی

سیستم انبار داری

سیستم حقوق و دستمزد و پرسنلی

سیستم تولید و قیمت تمام شده

سیستم مدیریت اموال

استفاده از آی تی برای شناسایی تاثیر آموزش بین مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 100 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

استفاده از آی تی برای شناسایی تاثیر آموزش بین مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی

چکیده

در بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر مدل جدید توسعه مبتنی بر دانایی محوری در جوامع و سازمان ها نقش و جایگاه آموزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان هدایت کننده جریان گرایش و پیاده سازی دانش مداری، دانایی محوری یا اطلاعات مداری غیر قابل چشم پوشی است در این بین مهمترین ابزار و سرمایه برای دستیابی به توسعه منطقی و اصولی، سرمایه های انسانی می باشند و آشکار است که قرار گرفتن این سرمایه های عظیم و بالقوه در مسیر کلی جریان هدفمند توسعه دانایی محور در ساختار جامعه یا یک سازمان، برای استفاده بهینه از حداکثر پتانسیل ها و به خدمت گرفتن آنها در جهت ارتقاء سطح دانش منابع انسانی و در نتیجه بالا رفتن کارایی ایشان در یک سیستم مدیریت شده دانش مدار در گرو آموزش های مبتنی بر استاندارد های این مدل است.

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش گرایش جوامع به استفاده از وب و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی وب مدار نگرش ها و فرصت های نوینی را در فرآیند توسعه جامعه اطلاعاتی فراهم کرده است و زمینه مناسبی برای ارتباطات دوسویه میان فرهنگ ها و اقتصاد ها و مراکز علمی دنیا بوجود آورده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان بستر همگرایی و تعاطی اندیشه ها و توانایی های دانش نوین، الگوها و استانداردهای سازمان های اطلاعاتی را با هدف دست یابی به توسعه بر مبنای دانایی با نگرش جهانی ترسیم و به اجرا در خواهد آورد.

از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات به علت کانون همگرایی دو اصل مهم فرهنگ سازی یعنی محتوای اطلاعاتی و دانشی و ابزارهای اطلاع رسانی و ارتباطی تاثیر مهم و به سزایی در ایجاد تحولات و تغییرات فرهنگی در الگوی دانش مصرفی کارکنان سازمان ها دارد. از این طریق می توان فرآیند دانش سازی و دانش پراکنی را در سطح جامعه یا سازمان مدیریت و کنترل کرد و این دیدگاه را به تمامی امور روزمره و برنامه های دراز مدت تسری بخشید.

این پایان نامه سعی دارد با بررسی چالش های موجود بین دو گفتمان توسعه دانایی محور و سازمان های اطلاعاتی، تاثیر متقابل آموزش را در آنها شناسایی کند و جایگاه فناوری اطلاعات را به عنوان موتور محرک و کاتالیزور شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و ابزار مدیریت دانایی مورد بررسی قرار دهد.

کلید واژه ها:

سازمان

مدیریت دانش

دانایی محوری

فناوری اطلاعات

جامعه اطلاعاتی

مقدمه

امروزه تولید اطلاعات و دانش در تمام ابعاد علمی، فنی و کاربردی و پراکندن آن با ابزار ها و امکانات ارتباطی با هدف به اشتراک گذاری آنها در سطوح مختلف سازمان فرآیندی تحول زا و بینشی مثبت در عرصه مدیریت بهینه پتانسیل های فناورانه و منابع انسانی می باشد. فراهم شدن امکان دسترسی بلافاصله و بلاواسطه به اطلاعات حوزه های کاری نیروهای سازمان و به کارگیری آن ها برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و … از جمله مزیت هایی است که عاید تولید کنندگان و کاربران اطلاعات می شود. در سازمان های اطلاعاتی با توجه به نگاه از بالا به دانش های درون سازمانی سعی می شود تا از تمام عناصر و نیروهای موجود برای رسیدن به چهارچوب های نظری و عملی توسعه دانایی محور استفاده شود.

در چنین فضایی است که افراد همچون عناصر پیکره یک سیستم مدام در حال داد و ستد اطلاعات خواهند بود و کالایی که در این میان رد و بدل می شود اطلاعات است در این شرایط جامعه اطلاعاتی به افراد امکان می دهد که فراگیری صحیح را بیاموزند و آنها را از نحوه طبقه بندی، بازیابی و به کار گرفتن اطلاعات به گونه ای آگاه می سازد که برای دیگران نیز امکان آموختن دانش را فراهم کنند. جامعه اطلاعاتی به کمک ابزارهای فناورانه این توانایی را به افراد می دهد تا به صورت مستمر به فراگیری دانش بپردازند، زیرا همواره اطلاعات موردنیاز خود را در دسترس دارند و از همین رو آنها می توانند در تمام لحظه های زندگی از دانش و اطلاعاتی که در اختیار دارند استفاده نمایند. اطلاعاتی که در زندگی شخصی و کاری افراد می تواند راه گشای بسیاری از مسائل باشد و زمینه های استفاده از اطلاعات را در امور اقتصادی، آموزشی، علمی، تحقیقاتی، اطلاع رسانی و … را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

بررسی چالش های مدیریت دانش و آموزش در فرآیند توسعه مبتنی بر دانایی در جوامع و سازمان ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات 1

کلید واژه ها: 3

چکیده 3

مقدمه 5

تعاریف 7

فناوری اطلاعات 9

تحولات گذار از عصر صنعتی به عصر اطلاعات 11

سواد عمومی 13

سواد تکنولوژیک 14

سازمان های اطلاعاتی (دانایی محور) و چالش های پیش رو در فرآیند توسعه 15

توسعه زیرساخت های اطلاعاتی 17

در جریان تولید اطلاعات می توان با دو شیوه عمل کرد: 18

توسعه زیر ساختهای ارتباطی 21

مدیریت دانش 23

نخستین تقسیم بندی برای دانش در سال 1985 به ترتیب زیر انجام کرفته است: 24

راهبردهای مدیریت دانش 25

دو استراتژی برای مدیریت دانش مطرح شده است: 25

روش شناختی در فرآیند بازنگری آموزش و دانش سازمان 35

باز مهندسی فرآیند مدیریت دانش در سازمان در پنج فاز صورت می گیرد: 35

طرح ریزی راهبردهای مدیریت دانش 37

چالش های کاربرد فناوری در مدیریت دانش 39

سیستم های اطلاعاتی؛ جایگاه سازمانی 42

چالش های کاربرد فناوری در مدیریت آموزش 43

چالش های مدیریت آموزش برای چنین افرادی در موارد زیر خلاصه می شود: 44

موانع کارایی و تاثیر مناسب دانش و آموزش در سازمان 44

تقابل دانش نیروی انسانی و نیاز های سازمان 46

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش 47

نگاهی به رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات با آموزش 49

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه و مدیریت آموزش 51

دانش و انتقال آن به سازمان به وسیله آموزش 52

جامعه اطلاعاتی و آموزش نوین 53

توسعه منابع انسانی در آموزش و جایگاه آن در مدل توسعه جامعه دانایی محور 54

فناوری اطلاعات ابزار مدیریت آموزش در سازمان های دانایی محور 57

چگونگی تاثیرات فناوری اطلاعات در توسعه دسترسی به آموزش 57

کارایی فناوری اطلاعات در آماده کردن افراد برای ورود به بازارکار 58

جدول مهارتهای لازم در محیط کار آینده 58

کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت کیفیت آموزشی 60

کاربردهای ICT در آموزش 64

کاربرد کامپیوتر و اینترنت برای تعلیم و تعلم 66

چالشهای کلیدی در ادغام ICT در آموزش 68

چالشهای مربوط به تامین مالی، هزینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات 70

یادگیری الکترونیکی 71

سطوح آموزش الکترونیکی 73

یادگیری الکترونیکی به چه صورت نگهداشت اطلاعات را بهبود می بخشد؟ 75

ارتباط متقابل با فراگیران و استفاده مناسب از رسانه های اطلاعاتی 80

فرآیند رشد آموزش الکترونیکی در سازمان ها 85

نتیجه گیری 89

منابع: 90

پروژه کارشناسی بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

این فایل حاوی بیش از 70 صفحه با فرمت doc و قابل ویرایش جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی می باشد پروژه حاضر از لحاظ نگارشی کاملاً ویرایش شده و استاندارد است

دسته: مدیریت

بازدید: 9 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 404 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

این فایل حاوی بیش از 70 صفحه با فرمت doc و قابل ویرایش جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی می باشد. پروژه حاضر از لحاظ نگارشی کاملاً ویرایش شده و استاندارد است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

روش شناسی تحقیق

قلمرو تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشگفتار

بخش اول: فناوری اطلاعات

مقدمه

فناوری

اطلاعات

مدیریت اطلاعات

مفهوم و تعریف سامانه های اطلاعاتی

فناوری اطلاعات

کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی

اشکال استفاده از فناوری اطلاعات در یک سازمان

اتوماسیون اداری

ابزارهای اتوماسیون اداری

مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمان ها

اشکال فناوری اطلاعات

تعریف ساختار سازمانی

ارکان ساختار سازمانی

رابطه درجه تمرکز و ارتفاع سازمانی با حیطه نظارت

ارتبط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت

طرحهای سازمانی

چرا ساختارهای سازمانی متفاوتند؟

پیشینه تحقیق

مقدمه

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش جمع آوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها

پایایی و روایی ابزار تحقیق

جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه

تحلیل داده ها

متغیرهای تحقیق

نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

مقدمه

نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

منابع

تعداد صفحات: 73

فرمت: doc و قابل ویرایش

کارآفرینی خدمات کامپیوتری

این گزارش در 16 صفحه و به صورت منظم و کامل تهیه و تنظیم شده است که قابل ویرایش بوده و طبق فرمت دانشگاهی نوشته شده استجهت مشاهده فهرست این گزارش به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 108 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

فهرست

 • مقدمه
 • مشخصات طرح
 • اهداف طرح
 • شرح وظایف مؤسسه
 • مهارت های مورد نیاز طرح
 • نیروی انسانی مورد نیاز طرح
 • جدول برآورد حقوق و دستمزد
 • جدول برآورد تجهیزات و ابزار کار
 • جدول سرمایه در گردش
 • جدول برآورد هزینه ها
 • جدول سود و زیان و زمان بازگشت سرمایه
 • بازاریابی و تبلیغات
 • مسائل امنیتی
 • اسناد و مدارک مؤسس
 • اسناد و مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز

بررسی تأثیر سیستم های اتوماسیون اداری بر حوزه های ارتباطات سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 33 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 13

بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده)

پذیرش سیستم های ERP: آیا شفافیت اطلاعات مهم است؟ + اصل مقاله لاتین

پذیرش سیستم های ERP آیا شفافیت اطلاعات مهم است؟ چکیده تحقیق بر روی پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) توجه زیادی را در حوزه سیستم های اطلاعاتی (IS) به خود جلب کرده است این مطالعه، پژوهش های قبلی پیرامون پذیرش ERP را با بررسی مستقیم و غیرمستقیم شفافیت اطلاعات بدست آمده که ماحصل پذیرش سیستم های ERP می باشد را توسعه می دهد بر اساس باز

دسته: مقالات ترجمه شده isi

بازدید: 2 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 485 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26

پذیرش سیستم های ERP: آیا شفافیت اطلاعات مهم است؟

Adoption of ERP systems: Does information transparency

matter

Adoption of ERP systems: Does information transparencymatter

چکیده

تحقیق بر روی پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) توجه زیادی را در حوزه سیستم های اطلاعاتی (IS) به خود جلب کرده است. این مطالعه، پژوهش های قبلی پیرامون پذیرش ERP را با بررسی مستقیم و غیرمستقیم شفافیت اطلاعات بدست آمده که ماحصل پذیرش سیستم های ERP می باشد را توسعه می دهد. بر اساس بازبینی های وسیع اسناد قبلی درمورد مدل قبول تکنولوژی و تئوری اقدام منطقی، یک محل تحقیق پیشنهاد می شود. این مدل پیشنهادی توسط مجموعه 106 ERP معتبر می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که شفافیت اطلاعات بدست آمده از سیستم ERP تاثیرات مستقیم زیادی بر میزان مفید بودن آن، سهولت استفاده و تاثیرات غیر مستقیمی بر نگرش و پذیرش دارد. بعلاوه، میزان مفید بودن، کاملا واسطه ارتباط بین شفافیت اطلاعات و نگرش در مورد استفاده از سسیستم ERP می شود. این مطالعه، میزان کنونی دانش ما از پذیرش سیستم های ERP و مزایای ایجاد کنندگان ERP و فروشندگان را در زمان تنظیم مدلهای تجاری آنها توسعه می دهد.

1. مقدمه

بسیاری از مطالعات تحقیقاتی به گسترش و استفاده از تکنولوژی های خاص اختصاص دارد. با این حال هیچ یک از چارچوب های کاری، مدلها و تئوریها به شکل کاملی توضیح نداده اند که چرا یک تکنولوژی قبول یا رد می شود. بعلاوه، بسیاری از تحقیقات فرض میکنند که پذیرش تکنولوژی، ارزشمند است و پس زدن سیستم های جدید، به مدیران در به کارگیری تکنولوژی های جدید با اصطکاک کمتر کمک میکند. در شکل خاص، مقاومت در برابر تکنولوژی اطلاعات (IT) ممکن است کارآیی کلی سازمان را بدلیل وجود مشتریان ناراضی کاهش دهد. خوشبختانه، میزان اقبال یا پس زدن IT کاربران، اصلا درک نشده است.

IT به شکل وسیعی روی سازمانهای تجاری تاثیر دارد. سیستم های IT منجر به تغییر در رویه تجاری، مرتب سازی مجدد ساختار های سازمانی و شیفت شدن توان مدیریتی می شود. بعلاوه، به کارگیری IT ممکن است منجر به سطح بالاتری از شفافیت شود چرا که از به اشتراک گذاری داده و اطلاعات پشتیبانی می کند. کاربردهای IT مانند برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) پورتال اطلاعات شرکت (EIP)، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و مدیریت زنجیره تامین (SCM) امکان اشتراک گذاری اطلاعات در میان فرآیندهای تجاری و زنجیره های ارزش را فراهم میکند. این و دیگر کاربردها، اطلاعات را جمع آوری، کامپایل و توزیع میکند و لینک هایی را درمیان شرکای تجاری ایجاد میکند.

امروز حجم عظیمی از اطلاعات بین خریداران، فروشندگان و رقیبان مبادله می شود. این، اطلاعات را در سازمانهای دارای شبکه فعال، شفاف تر میکند. این شکاف، انگیزه این مطالعه است. بنابراین، هدف این مطالعه گسترش تحقیق قبلی و بخصوص مدل پذیرش تکنولوژی و ساخت مدل تحقیقاتی است که دارای شفافیت اطلاعات بعنوان یک فاکتور برجسته اثر گزار بر نگرش کاربر به سمت IT بوده و در سازمانهای تجاری استفاده شود. سوال تحقیقاتی که برای پاسخ دادن به آن تلاش میکنیم این است که: آیا میزان شفافیت اطلاعات بدست آمده روی میزان سودآوری، سادگی به کارگیری و نگرش درمورد سیستم های IT مانند ERP و نیز بعنوان یک نتیجه، اثر گزار است، آیا کاربران دارای نگرش مثبتی در ارتباط با استفاده از سیستم هستند و در نهایت آیا سیستم می یابد؟

بقیه مقاله به شکل زیر سازماندهی شده است. بخش بعدی یک خلاصه تئوریک از مدل های تحقیقاتی ارائه شده است. سپس متدولوژی تحقیق توضیح داده شده و به دنبال آن نتایج آورده شده است. در بخش آخر نتایج مطالعه بحث شده، نتیجه گیری و محدودیت های مطالعه تحقیقاتی ارائه می شود و مسیر تحقیقات آتی پیشنهاد می شود

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 53 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

چکیده

در این مقاله، موانع کاربرد فناوری اطلاعات بررسی و از نگاه مدیریت تغییر، تحلیل می شوند. بدین منظور، ابتدا با اشاره به سرمایه گذاریهای ملی و جهانی در این زمینه، شواهدی از میزان موفقیت و شکست کاربرد این فناوری ارائه می گردد. بررسی پژوهشها و مطالعات پیشین در زمینه موانع کاربرد این فناوری، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد که در آن در مجموع به 31 مانع اشاره می شود. سپس لزوم دسته بندی این عوامل تبیین و معیارهای دسته بندی آنها بیان می شوند. از آنجا که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می شود، مدلهای تغییر نیز در دسته بندی مفهومی عوامل مؤثر بر کاربرد آن قابل استفاده هستند.

برای این دسته بندی از دو گونه «مدلهای محتوایی» و «مدلهای فرایندی» تغییر استفاده شد. مدلهای محتوایی، مدلهایی هستند که بر محتوای تغییر تأکید دارند و سازمان را به ابعادی تفکیک می کنند که تغییر باید در آنها صورت پذیرد. مدلهای گونه دوم نیز مدلهایی هستند که به مراحل و اقدامهای لازم برای انجام یک تغییر اشاره می کنند. در این مقاله، از مدل هفت بعدی «وارد» و «الوین» به عنوان مدل محتوایی و مدل هشت مرحله ای «کاتر» به عنوان مدل فرایندی تغییر برای دسته بندی و تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات استفاده شده است.

کلید واژه ها:

مدیریت تغییر

مدلهای تغییر

فناوری اطلاعات

پذیرش فناوری اطلاعات

کاربرد فناوری اطلاعات

1. مقدمه

اهمیت و نقش فناوری اطلاعات به عنوان عاملی پرقدرت در تغییرات اقتصادی و اجتماعی (Winter and Taylor 2001, 1, 17; Freeman 1994) باعث گردیده سرمایه گذاریهای زیادی برای توسعه آن صورت گیرد (Feinberg and Tokic 2004). این سرمایه گذاریها در سال 2004 میلادی در بازار جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 6/2 تریلیون دلار بوده است و برای سال 2007 میلادی 2/3 تریلیون دلار پیش بینی می شود (WITSA 2004, 15). توجه جدی به این فناوری در ایران از سال 1381 به بعد و در قالب قانون بودجه و آیین نامه های اجرایی آن بود که هزینه کرد صدها میلیارد تومان را در این حوزه بویژه در بخش دولتی امکان پذیر ساخت (قانون بودجه سال 1381، 42-44، 996؛ قانون بودجه سال 1382، 56-58، 1055؛ قانون بودجه سال 1383، 65-67، 998؛ . هیئت وزیران 1381؛ هیئت وزیران 1382).

با وجود حجم سرمایه گذاریها در این حوزه و منافعی که برای کاربرد آن بیان شده (Peansupap and Walker 2005)، شواهد نشان می دهند میزان موفقیت کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است (Luna-Reyes et al. 2005). به همین دلیل پژوهشهایی در زمینه عوامل شکست یا موانع آن صورت گرفته است. در این مقاله، نتایج این پژوهشها بررسی و تحلیل می شوند. بدین منظور، ابتدا شواهدی از ناکامیها در کاربرد فناوری اطلاعات ارائه می گردد، سپس با مرور پژوهشها و مطالعات پیشین، موانع کاربرد فناوری اطلاعات شناسایی و از نگاه مدیریت تغییر، در چارچوب دو مدل محتوایی و فرایندی دسته بندی می شوند.

فهرست مطالب

موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر 1

چکیده 1

کلید واژه ها: 1

1. مقدمه 1

2. ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات 2

3. موانع کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها 2

جدول 1. خلاصه پژوهشهای انجام شده در زمینه موانع کاربرد فناوری اطلاعات 4

جدول 2. مجموعه مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات 8

4. دسته بندی و معیارهای آن 10

4-1. معیار دسته بندی 10

4-2-2. مدل «کاتر» 12

5-2. موانع در مدل «وارد» و «الوین» 15

منابع 16

نقش امنیتی سیستمهای بیومتریک درفناوری اطلاعات

دسته: امنیت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 159 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

عنوان پایان نامه: نقش امنیتی سیستمهای بیومتریک در فناوری اطلاعات

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 65

شرح مختصر:

ما در این مقاله راجع به علم بیومتریک و دلایل ایجاد آن و امنیت اطلاعات توسط سیستم های بیومتریک صحبت خواهیم کرد و تکنولوژی بیومتریک شامل شناسایی انسان ها از طریق اثر انگشت، هندسه دست، چهره، چشم، اعضا، صدا، دستخط، رایحه بدن را به طور گسترده بررسی می کنیم

همچنین کاربردهای بیومتریک و امکاناتی که برای امنیت هرچه بیشتر اطلاعات در اختیار جامعه تجاری و کاربران خود می گذارد را شرح خواهیم داد.

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با سیستم های بیومتریک …

1-1- آشنایی با سیستم های بیومتریک: …

1-2- مراحل اصلی سیستم های بیومتریک: …

1-3- بیومتریک چیست؟ …

1-3-1- سیستم های تشخیص هویت1 …

1-3-2- سیستم های تشخیص هویت 2 …

فصل دوم: طبقه بندی متدهای بیومتریک …

2-1- طبقه بندی متدهای بیومتریک: …

2-2- معماری سیستمهای بیومتریک: …

2-3- پارامترهای مهم در سیستم های بیومتریک: …

فصل سوم: تکنولوژیهای بیومتریک …

3-1- تکنولوژیهای بیومتریک: …

3-1-1- شناسایی انسان ها از طریق اثر انگشت: …

3-1-1-1- مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت:

3-1-1-2- مزایای سیستم های اندازه گیری اثر انگشت: …

3-1-1-3- اشتباهات در انگشت نگاری: …

3-1-2- شناسایی از طریق شکل دست: …

3-1-3- شناسایی انسان ها از طریق شکل رگ ها: …

3-1-4- شناسایی انسان ها از طریق چهره: …

3-1-5- شناسایی انسان ها از طریق چشم …

3-1-5-1- شناسایی از روی شبکیه چشم …

3-1-5-2- شناسایی از روی عنبیه چشم …

3-1-5-3- تاریخچه استفاده از اسکن عنبیه …

3-1-6- شناسایی انسان ها از طریق امضا …

3-1-7- شناسایی انسان ها از طریق صدا …

3-1-8- شناسایی انسان ها از طریق دستخط …

3-1-9- شناسایی انسان ها از طریق الگوی تایپ …

3-1-10- شناسایی انسان ها از طریق نمودار حرارتی چهره

3-1-11- شناسایی انسان ها از طریق نحوه راه رفتن …

3-1-12- شناسایی انسان ها از طریق هندسه دست …

3-1-13- شناسایی انسان ها از طریق رایحه بدن …

3-1-13-1- اهمیت حس بویایی …

3-1-13-2- مدل بویایی انسان …

3-1-13-3- مدل بینی الکترونیک …

3-1-13-4- تشخیص رایحه انسان …

3-1-13-5- بینی الکترونیکی در مقایسه با بینی انسان:.

3-1-13-6- بینی الکترونیکی چگونه کار می کند؟ …

3-1-13-7- سایر موارد …

3-1-13-8- ترکیبات بیومتریک …

فصل چهارم: کارت های شناسایی بیومتریک …

4-1- کارتهای شناسایی بیومتریک …

4-1-2- فرآیند ایجاد کارت شناسائی بیومتریک …

4-1-3- بررسی صحت کارت شناسائی بیومتریک: …

4-1-4- مزایای کارت های شناسائی بیومتریک: …

4-2- بیومتریک و تجهیزات مربوطه …

4-3- زیست سنجی و کارتها …

فصل پنجمکاربردهای بیومتریک …

5-1- کاربردهای بیومتریک …

5-1-1- شناسایی مجرمان …

5-1-2- خرده فروشی/ خودپردازها/ پایانه های فروش …

5-1-2-1- دسترسی به حسابها …

5-1-2-2- خودپردازها …

5-1-3- تجارت الکترونیک / تلفنی: …

5-1-4- دسترسی به رایانه/ شبکه …

5-1-5- دسترسی فیزیکی/ زمانی و کنترل حضور و غیاب …

5-1-6- شناسایی شهروندان …

5-1-6-1- شناسایی ملی …

5-1-6- 2- مدیریت بحرانهای بزرگ شهری …

5-1-6-3- رأی گیری …

5-1-6-4- گواهینامه رانندگی …

5-1-6-5- توزیع امکانات عمومی …

5-1-7- نظارت …

5-1-8- تعاریف و اصطلاحات رایج …

5-1-9- سامانه بیومتریکی …

5-1-9-1- تأیید هویت …

5-1-9-2- تعیین هویت …

نتیجه گیری …

پروژه معرفی سرویس های ویندوز 2008

نقش Active directory domain serviceمعرفی نقش Active directory domain serviceمراحل قبل از نقش Active directory domain serviceمراحل نصب نقش Active directory domain serviceمعرفی نقشDHCP server

دسته: کامپیوتر

بازدید: 10 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1494 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 52

معرفی بخش Role

نقش Active directory domain service

معرفی نقش Active directory domain service

مراحل قبل از نقش Active directory domain service

مراحل نصب نقش Active directory domain service

معرفی نقشDHCP server

معرفی نقش DHCP

IP شبکه های پلانفرم

نصب سرور DHCP

تنظیمات سرور DHCP

نقش DNS Server

معرفی نقش DNS Server

نصب و راه اندازی DNS Server

نقش File server

معرفی نقش File server

نکاتی از قبل پیکربندی File server

پیکربندی File server

نقش Print server

معرفی نقش Print server

نصب و راه اندازی نقش Print server

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 335 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 97

نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این تحقیق با ابزار پرسشنامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک محاسبه گردیده است. روش تحقیق توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ; شرکت های کوچک، روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم جامعه 190 و تعداد نمونه 123 می باشد. به منظور بررسی نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکر مالی، از تحلیل همبستگی، جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های عملیاتی و عملکرد مالی می باشد.

واژگان کلیدی: عملکرد مالی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، منابع انسانی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2 تشریح و بیان مسئله 4

1-3اهمیت پژوهش 6

1-4اهداف تحقیق 8

1-4-1اهداف اصلی 8

1-4-2اهداف فرعی 8

1-5سوالات و فرضیات پژوهش 9

1-5-1سوالات اصلی پژوهش 9

1-5-2سوالات فرعی پژوهش 9

1-6فرضیات پژوهش 9

1-6-1فرضیه اصلی پژوهش 9

1-6-2 فرضیه فرعی پژوهش 9

1-7روش تحقیق 10

1-8قلمرو تحقیق 10

1-9جامعه و نمونه های آماری 11

1-10روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-11تعریف واژگان 11

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1مقدمه 15

2-2پیش بینی در محیط فن آوری اطلاعات 15

2-3 برنامه ریزی فروش در محیط IT 23

2-4برنامه ریزی تولید در محیط IT 25

2-5برنامه ریزی مالی در محیط IT 26

2-6برنامه ریزی خرید در محیط IT 27

2-7برنامه ریزی منابع انسانی در محیط IT 28

2-7-1 مدیریت برنامه ریزی 28

2-7-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 29

2-7-3 تعریف برنامه ریزی 29

2-8پیشینه تحقیق 30

2-8-1 مروری بر کارهای انجام شده خارج از ایران 30

2-8-2 مروری بر کارهای انجام شده داخل ایران 33

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه 37

3-2روش شناسی پژوهش 37

3-3 متغیرهای تحقیق 38

3-4 مدل مفهومی تحقیق 38

3-5 جامعه آماری 40

3-6 نمونه آماری 40

3-7 روش گردآوری 41

3-8 روایی و پایایی ابزار سنجش 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 45

4-2آمار توصیفی 46

4-3 آمار استنباطی 52

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1یافته های پژوهش 68

5-1-1یافته های توصیفی پژوهش 68

5-2 یافته های استنباطی پژوهش 69

5-3 پیشنهادات 71

5-4 محدودیت ها … 71

منابع و مآخذ 72

منابع فارسی 72

منابع انگلیسی 72

فهرست جداول

جدول (4_1) توضیح جنسیت جمعیت موردمطالعه … 46

جدول (4_2) توضیح سطح تسهیلات جمعیت مورد طالعه … 47

جدول (4_3) توضیح سن جمعیت مورد مطالعه … 48

جدول (4_4) توضیح سابقه کار جمعیت مورد طالعه … 49

جدول (4_5) توضیح سمت کاری جمعیت مورد مطالعه … 50

جدول (4_6) آماره های توصیفی متغیر های تحقیق … 51

جدول (4_7) همبستگی عملکرد مالی و پیش بینی در محیط آی تی … 52

جدول (4_8) همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی فروش در محیط آی تی … 53

جدول (4_9) همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی تولید در محیط آی تی … 54

جدول (4_10) همبستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی مالی در محیط آی تی … 55

جدول (4_11) همبشستگی عملکرد مالی و برنامه ریزی خرید در محیط آی تی … 56

جدول (4_12) همبستگی و برنامه ریزی منابع انسانی در محیط آی تی … 57

جدول (4_13) خلاصه مدل … 60

جدول (4_14) خلاصه تحلیل واریانس (ANOVA) … 61

جدول (4_15) نحلیل تی 1 … 62

جدول (4_16) تحلیل تی 2 … 63

جدول (4_17) تحلیل تی 3 … 63

جدول (4_18) تحلیل تی 4 … 64

جدول (4_19) تحلیل تی 5 … 65

جدول (4_20) تحلیل تی 6 … 66

عنوان: نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک

فرمت: DOC

تعداد صفحات: 97

امنیت فناوری اطلاعات

این پروژه در 115 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش تهیه و تنظیم شده است و نیازی به ویرایش ندارد

دسته: امنیت

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 155 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

بخش اول (امنیت اطلاعات) 2

مقدمه. 3

فصل اول (امنیت اطلاعات چیست؟). 4

1-1-1 مقدمه. 5

1-1-2 تعریف امنیت اطلاعات.. 5

1-1-3 تاریخچه مختصری از امنیت.. 6

1-1-4 نرم افزار ضد ویروس … 11

1-1-5 کنترل دسترسی.. 11

1-1-6 دیوار آتش، Firewall 12

1-1-7 کارت های هوشمند. 12

1-1-8 بیومتری.. 12

1-1-9 تشخیص ورود غیر مجاز. 13

1-1-10 مدیریت سیاسی.. 13

1-1-11 جستجوی راه های نفوذ. 13

1-1-12 رمزنگاری.. 14

1-1-13 مکانیزم های امنیت فیزیکی.. 14

فصل دوم (سرویسهای امنیت اطلاعات) 15

1-2-1 مقدمه. 16

1-2-2 محرمانه سازی.. 16

1-2-3 محرمانه سازی فایل. 16

1-2-4 محرمانه سازی اطلاعات بهنگام ارسال و مخابره 18

1-2-5 محرمانه سازی جریان ترافیک … 18

1-2-6 حملات قابل پیشگیری توسط محرمانه سازی.. 18

1-2-7 تمامیت فایل ها 19

1-2-8 حملات قابل پیشگیری.. 20

1-2-9 فراهمی.. 20

1-2-10 استفاده از پشتیبان. 20

1-2-11 Fail-over، غلبه بر خطا 21

1-2-12 بازیابی در اثر حادثه. 21

1-2-13 حملاتی که قابل پیشگیری هستند. 21

1-2-14 مجوز سنجی.. 22

1-2-15 1 & A: هویت سنجی و اعتبار سنجی.. 22

1-2-16 بازرسی.. 23

1-2-17 حملات قابل پیشگیری.. 24

فصل سوم (سیاست گذاری) 25

1-3-1 مقدمه. 26

1-3-2 سیاست گذاری مهم است.. 26

1-3-3 انواع سیاست.. 27

1-3-4 فاز 1 شناسایی نیازمندیها 40

1-3-5 فاز 2 طراحی.. 40

1-3-6 فاز 4 اجرا 41

1-3-7 تدابیر جبران حادثه. 41

1-3-8 خرابی تک سیستم. 41

1-3-9 پیشامدهای مرکز دیتا 42

1-3-10 پیشامدهای سایت.. 42

1-3-11 ایجاد سیاست مناسب.. 43

1-3-12 شناسایی آنچه اهمیت دارد. 43

1-3-13 تعیین رفتار قابل قبول. 43

1-3-14 شناسایی بخش های تأثیر گذار. 44

1-3-15 تعیین رئوس مطالب.. 44

1-3-16 ایجاد سیاست.. 44

1-3-17 سهیم کردن. 45

1-3-18 اجرا 46

1-3-19 استفاده موثر از سیاست.. 46

1-3-20 پروژه و سیستم های جدید. 46

1-3-21 پروژه و سیستم های موجود. 46

1-3-22 بازرسی.. 47

1-3-23 بازبینی سیاست.. 47

فصل چهارم (روند بهینه در امنیت اطلاعات) 48

1-4-1 مقدمه. 49

1-4-2 امنیت مدیریتی.. 49

1-4-3 سیاست ها و پروسه ها 49

1-4-4 طرح های پروژه امنیتی.. 56

1-4-5 نتیجه گیری.. 63

بخش دوم (امنیت فناوری اطلاعات و کاربران منفرد). 65

مقدمه. 66

فصل اول (امنیت رایانه و داده ها) 67

2-1-1 امنیت فیزیکی.. 68

2-1-2 سرقت رایانه. 68

2-1-3 از چه چیزهایی باید پشتیبان تهیه کرد؟ . 73

2-1-4 نسخه های پشتیبان باید در کجا نگهداری شوند؟ . 74

2-1-5 آیا پشتیبانها قابل استفاده هستند؟ . 74

2-1-6 چند نسخه پشتیبان باید نگهداری شود؟ . 75

2-1-7 تصدیق هویت.. 76

2-1-8 شناسایی کاربر. 76

2-1-9 رمز عبور. 77

2-1-10 قانون سوم: 78

2-1-11 رمز عبور خود را تغییر دهید. 81

2-1-12 امتیازات را محدود کنید. 82

فصل دوم (امنیت سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی) 83

2-2-1 نرم افزار های تجاری.. 84

2-2-2 مشکل کشورهای در حال توسعه. 85

فصل سوم (امنیت خدمات شبکه) 90

2-3-1 اصول اولیه. 91

2-3-2 قانون چهارم: 91

2-3-3 پست الکترونیکی.. 91

2-3-4 قانون پنجم: 92

2-3-5 قانون ششم: 92

2-3-6 قانون هفتم: 92

2-3-7 قانون هشتم: 93

2-3-8 قانون نهم: 93

2-3-9 قانون دهم: 93

2-3-10 هرزنامه. 94

2-3-11 قانون یازدهم. 98

2-3-12 قانون دوازدهم: 99

2-3-13 قانون سیزدهم. 100

2-3-14 قانون چهاردهم: 102

2-3-15 سیاستهای حریم خصوصی.. 103

2-3-16 قانون پانزدهم. 106

2-3-17 قانون شانزدهم. 106

2-3-18 قانون هفدهم. 106

2-3-19 قانون هجدهم 107

2-3-20 قانون نوزدهم. 108

نتیجه گیری.. 108

فهرست منابع. 110

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

دسته بندی: کارآفرینی» خدماتی و آموزشی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 20

در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود …

چکیده

در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.

مقدمه

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی واقتصادی جدید همگی سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در این کشورها به این نیازها و چاره اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. بنا بر بررسی های به عمل آمده و بر اساس آمارهای موجود، یکی از مهمترین مشکلات فرا روی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی مشکل بیکاری [2] است. مجموعه راه حلهایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، اصطلاحاً ‘کارآفرینی’ [3] خوانده می شود. در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزی که با تغییرات و تحولات سریع بین المللی همراه شده و فرایند گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی [4] را سبب ساز گریده است، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی [5] یاد می شود که می تواند در رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را بر عهده داشته باشد. امروزه دیگر اقتصاد ملی جای خود را به اقتصاد جهانی داده است و در این عرصه کشورهایی موفق خواهند بود که فرصتهای شغلی را تنها به چارچوب جغرافیایی خود محدود نسازند، بلکه فضای کاری وسیعی به وسعت جهان در ذهن خود داشته باشند.

نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه های کیفیت سازمانها و شرکتها

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 85 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه های کیفیتِ سازمانها و شرکتها

چکیده:

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در این مقاله به بررسی نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه های کیفیتِ سازمانها و شرکتها میپردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم …

در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک و جایگاه آن در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی مطالبی ذکر می شود و سپس به بررسی توسعه برنامه ریزی منابع سازمان و نقش IT در توسعه ERP و شکل گیری ERP توسعه یافته (ERPII) می پردازیم. در خاتمه نیز به دلایل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و موانع اصلی موجود درپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اشاره می شود.

کلمات کلیدی:

منابع سازمان

فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمان

کاهش هزینه های کیفیتِ سازمانها و شرکتها

مقدمه

سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را بموقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهند، از ابزار های مفیدی هستند که سازمانها برای افزایش قابلیتهای خود، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند. در این میان سیستم های ERP از آخرین ابزارهای مدیریتی است که قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از IT در تمام حوزه های فعالیت سازمان به طور یکپارچه و منسجم جمع آوری کند و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. این سیستم ها را می توان جزء ثمره های جدید در زمینه IT در یک دهه گذشته دانست که با پیشرفت مداوم در این زمینه بسرعت در حال دگرگونی و تکامل است.

فهرست مطالب

بخش اول: نقش آی تی در ERP

مقدمه

تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمان

کاکردهای برنامه ریزی منابع سازمان

روشهای اجرای پروژه برنامه ریزی منابع سازمان

مزایا پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک

جایگاه ERP در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی

تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

توسعه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

نقش IT در شکست اغلب پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان

بخش دوم: نقش آی تی در کاهش هزینه های کیفیت

هزینه های کیفیت

اثرات بکارگیری IT بر افزایش کیفیت محصول

تاثیر IT بر کاهش هزینه های کیفیت

مثلث هزینه، کیفیت و دسترسی

تعامل IT و انگیزش نیروی انسانی در کاهش هزینه کیفیت

ماتریس تحلیل هزینه های کیفیت

نتیجه گیری

منابع

ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1986 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 210

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی تاثیر میزان استفاده از it بر ساختار سازمانی

(مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران)

* قابل استفاده برای رشته فناوری اطلاعات

* آپدیت پنجم با عنوان پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز باز بصورت رایگان اضافه شد

آپدیتهای رایگان قبلی:

1. تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان 7 صفحه

2. تاثیر آی تی بر ساختار نیروی کار و ساختار مشاغل 21 صفحه

3. تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در دولت الکترونیک و تاثیر آن در شکل گیری سازمان های الکترونیک 17 صفحه

4. شرکت سهامی بیمه ایران 450 صفحه

* تعداد کل صفحات: 210 صفحه اولیه + 495 صفحه آپدیت ==> 705 صفحه

چکیده:

ظهور فناوری عملیات در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم موجب بروز سازمان هایی با دیوانسالاری گسترده و سطوح سلسله مراتبی بلند شده است. ساختارهای سلسله مراتبی زمان یاد شده محصول نیازهای بوجود آمده انقلاب صنعتی بوده, و توانسته است جوابگوی نیازهای مذکور باشد؛ اما آیا این گونه ساختارها می توانند پاسخگوی شرایط جدید و تغییرات عمده ای باشند که در دهه های اخر قرن بیستم بوجود آمده است؟ (که یکی از مهم ترین آن ها ظهور فناوری پیشرفته اطلاعات است)؛ صرف نظر از برخی اظهار نظرها که فناوری اطلاعات را عامل تقویت کننده دیوانسالاری های وزارتخانه ای به عنوان قفس های آهنین مدرنیته می دانند و بر این باورند که این قفس جای خود را به فیبرها، شبکه ها و تراشه های رایانه ای می دهد (دانایی فرد، 1383، ص67)، اما به باور بسیاری از صاحبنظران از جمله ای پرت [1]،

فن آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می کنند. بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته ها بکار گرفته شوند.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می دهند. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای کشور ما جهت استفاده از فن آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی که احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می گذارند آگاهی یافته و با چشمانی کاملاً باز فن آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان کرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت کاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فن آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که: کاربرد فن آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

ساختار سازمانی

شرکت سهامی بیمه ایران

اثر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی

مقدمه:

سارمان ها دارای ساختارهایی می باشند تا بر آن اساس فعالیت های کارکنان خود را هماهنگ نمایند. ساختار سازمانی (Organization Structure)، در نمودار سازمانی جلوه می کند و نماینگر سلسله مراتب اداری و حیطه کنترل مدیران بوده، همچنین گروه بندی کارکنان در واحدها را نشان می دهد و ارتباط و تعامل آن ها را تعیین می کند. معمولاً ساختارهای سازمانی را می توان در یکی از دو الگوی مکانیکی (Mechanistic) و ارگانیک (Organic) قرار داد. الگوی مکانیکی مبین سازمانی پیچیده، متمرکز و رسمی است که از انعطاف پذیری کمی برخوردار است. در این حالت سازمان دارای یک شبکه محدود اطلاعاتی است که معمولاً از رده های بالایی سازمان به پایین جریان می یابد. الگوی ارگانیک مبین سازمانی با درجه اعطاف بالا، غیر رسمی و غیر متمرکز است. در این حالت افراد زیادی در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دارند.

در دنیای امروز اطلاع رسانی بعنوان مجموعه ای از روشها و ابزارهای که ذخیره سازی، سازماندهی، پردازش و بازیابی اطلاعات را در ابعاد گوناگون محقق می سازد به منزله یک سرمایه ملی درآمده است و در حکم پشتوانه ای برای نیل به اهداف توسعه که نهایتاً پیشرفتهای صنعتی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. مجموعه این ابزارهایی که منجر به ذخیره سازی، سازماندهی، پردازش و بازیافت اطلاعات در دنیای امروز شده اند فناوری اطلاعاتی می باشد. و از زمان مطرح شدن این قضیه بیش از چند دهه نمی گذرد چرا که تمایل و نیاز به استفاده از فن آوری اطلاعاتی جدید بصورت موجی فراگیر در آمده است و مدیران و سازمانهای کشورها از جمله کشورمان ایران را نیز متاثر ساخته است.

آنچه که تا چند سال قبل بعنوان یک مزیت رقابتی محسوب می شد امروزه بعنوان یکی نیاز رقابتی مطرح می باشد و از حالت انحصاری که در قبل داشت بیرون آمده و در اختیار همگان قرار گرفته است. نکته قابل توجه در استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در سازمانهای کشورهای در حال توسعه مساله کنترل معدودی از کشورهای در حال توسعه بر فناوریهای جدید و نیاز به منابع مالی هنگفت در اجرای تحقیقات مرتبط با فناوریهای اطلاعات می باشد که سبب گشته تا پیشرفتهای حاصله در این زمینه مبتنی بر نیازهای کشورهای در حال توسعه نباشد. با این وجود این کشورها برای ورود به عرصه رقابت جهانی و دنیای فراصنعتی ناگزیر به بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی جدید بوده و هیچ گونه سستی در این زمینه توجیه پذیر نخواهد بود با توجه به هزینه بر بودن ابزارها و تکنیکهای مربوط به کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ضعف مالی کشورهای در حال توسعه آگاه نمودن مدیران سازمانها در این کشورها از اثرات فناوری اطلاعات بیش از پیش ضرورت می یابد. در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که خرید و هزینه های مربوط به ابزارها و وسایل فناوریهای اطلاعاتی و رایانه های پیشرفته تعیین کننده تحول و پیشرفت و توسعه سازمانی نیست و آنچه اهمیت دارد چگونگی میزان کاربرد این فناوریها در سازمانهاست لذا در این پژوهش در پی آنیم تا این بینش را فراروی مدیران قرار دهیم که اثرات ناشی از کاربرد این فناوریهای اطلاعاتی بر ساختار سازمانی (ابعاد ساختار سازمانی) چگونه خواهد بود.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی تحقیق 3

مقدمه: 5

تعریف موضوع: 6

بیان مساله: 8

اهداف تحقیق: 9

اهمیت و ضرورت تحقیق: 10

فرضیات تحقیق: 12

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های اصلی تحقیق 12

فناوری اطلاعات: 12

پیچیدگی: 13

رسمیت: 13

تمرکز: 14

نسبت های پرسنلی: 14

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق 15

قسمت اول: فن آوری اطلاعات 16

مقدمه: 17

تکنولوژی (فن آوری): 19

1- پژوهش وود وارد: 22

3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 26

تعریف فن آوری اطلاعات: 28

تاریخچه فن آوری اطلاعات: 30

مولفه های فن آوری اطلاعات: 37

معرفی چند نمونه از فن آوریهای اطلاعاتی: 38

ـ کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمانها: 41

ب) کاربرد اطلاعاتی: 42

ناخشنودی از فن آوری اطلاعات در سازمان: 43

خشنودی از فن آوری اطلاعات در سازمان: 44

2 ـ بیمارستان کینگستون: 45

سیستم اطلاعات چیست؟ 46

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 50

1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) 50

سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می کند: 51

ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری با بازده قوی: 53

خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری: 53

ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم گیری: 55

معماری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری: 56

سیستم اتوماسیون اداری (OAS) 57

سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60

سیستمهای کارهای دانش بر KWS: 61

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 63

مزایای فن آوری اطلاعات: 66

محدودیتهای فن آوری اطلاعات: 67

قسمت دوم: سازمان و ساختار سازمانی 69

مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 70

نگاهی به تعاریف سازمان: 71

ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72

سازماندهی (Organizing): 78

1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 79

3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 85

4- سازماندهی بر مبنای زمان: 87

6- سازمان مبتنی بر بازار: 90

نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 94

ابعاد ساختاری: 102

فنون رسمی سازی: 105

نسبتهای پرسنلی: 112

فرهنگ چه می کند؟ 121

قسمت سوم: پیشینه تحقیق 123

پیشینه تحقیق: 124

الف) تحقیقات خارج از کشور: 124

1- بررسی و پژوهش اسمیت 124

بررسی و پژوهش ویگاند: 125

تحقیق فیفرولبلباسی: 126

تحقیقات تریست و بمفورد: 128

ب) تحقیقات انجام شده در ایران: 129

خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: 132

قسمت چهارم: – ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران، 134

بیمه چیست؟ 135

نگاهی به بیمه ایران: 135

معرفی مجتمع ها و شعب بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: 137

فصل سوم: روش و روش شناسی تحقیق» 144

مقدمه: 145

جامعه آماری مورد مطالعه: 145

روش جمع آوری اطلاعات: 145

ابزار اندازه گیری: (معرفی پرسشنامه) 147

تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: 149

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق» 151

تجزیه و تحلیل اطلاعات: 152

الف) توزیع فراوانی های مشاهده شده: 152

1- اطلاعات جمعیت شناختی: 152

نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد 157

ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: 167

تعریف شاخصها: 168

ضریب چولگی: 168

معرفی ضریب همبستگی پیرسون 176

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق 185

مقدمه: 186

مروری بر ابعاد IT: 187

نتیجه گیری از فرضیه اول: 188

نتیجه گیری از فرضیه دوم: 189

نتیجه گیری از فرضیه سوم: 190

نتیجه گیری از فرضیه چهارم: 191

پیشنهادات تحقیق: 192

الف: پیشنهاد برای سازمان: 192

ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: 195

بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 379 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 156

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن

مقدمه

رسوخ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه های زندگی انسان منجر به تغییر راه های ارتباطی افراد یا جامعه، روش ها و رویه هایی شده است که جامعه یکایک افراد را درانجام کارهایشان سهیم می کند. به دلیل همین تغییرات، عصر حاضر را عصر «فناوری اطلاعات و ارتباطات» می نامند، که در پی آن اجتماعات انسانی به جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه های اطلاعاتی تبدیل شده اند (استفیچر، 2003: 3).

از سوی دیگرفناوری، به دولت ها در جهت دست یابی به بعضی اهداف مهم از طریق وب سایت هایی که اطلاعات مورد نیاز و خدمات دولت الکترونیک را برای سهولت و رفاه حال مردم ارائه می دهند، فراهم می آورد. به عبارت دیگر فناوری باعث تمرکززدایی اداره امور دولتی و ارتقاء توانایی دولت در انجام فعالیت های کلیدی می گردد (پری بوتوک و ژانگ، 2008: 143). دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فن آوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود. دولت الکترونیکی ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضاییه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره وری داخلی را بهبود بخشد؛ خدمات عمومی را ارائه دهد؛ یا روندهای دولتی مردم گرا را برای مردم فراهم کند. همگام با رشد علم یکی از اعجاز بشری هم پا با علم ژنتیک و نانوتکنولوژی فناوری اطلاعات است که تغییر قابل توجهی در جامعه بوجود آورده (سایت اینترنتی ویکی پدیا دانشنامه آزاد).

کلمات کلیدی:

دولت الکترونیک

فناوری اطلاعات

پیدایش دولت الکترونیک

موانع اجرای دولت الکترونیک

عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک

تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

به نظر می رسد که واژه دولت الکترونیک برای اولین بار در ایالت متحده ودر سال 1995 بکار گرفته شد (هکز و بایلور، 2007: 243). اما هنگامی که وزارت دفاع ایالت متحده در دهه1960 اینترنت را به عنوان شبکه ارتباطی برای دفاع از اهداف پژوهشی ابداع کرد، هیچ کس در آن زمان تصور نمی کرد که اینترنت چگونه خواهد توانست در سه قرن آینده جوامع را متحول کند. امروزه اینترنت بخشی از زندگی روزمره تقریباً400 میلیون نفر انسان در سراسر جهان می باشد (استفیچر، 2002: 3). در دهه 1980 که کامپیوتر شخصی ارائه گردید، مدیران دولتی با سیستم فناوری اطلاعات شخصی مواجه شدند و بنابراین دوره جدیدی از کاربری فناوری اطلاعات در دولت بوجود آمد.

از این موقع به بعد، مدیریت فناوری در دستگاه های دولتی نا متمرکز گردید. در طول این تمرکز زدایی، این حقیقت مشخص گردید که موضوع فناوری اطلاعات بایستی به صورت متمرکز و یگپارچه در کانون توجه فعالیت های دولت قرار گیرد (ییلدیز، 2007: 467). فناوری پست الکترونیکی و گروه خبری از اواسط دهه 1980به منظور توسعه شبکه گسترده جهانی ایجاد گردید. همچنین در اوایل دهه 1990 فناوری جستجوی وب نیز پا به عرصه ظهور گذاشت. در دهه 1990، اینترنت به تدریج تبدیل به کارایی هزینه و عاملی سهل الوصول برای سازمان ها به منظور ارتباط مستقیم با شهروندان و ارائه حجم بالای اطلاعات به مردم گردید (استفیچر ، 2008: 8).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 1

1-2 بیان مساله و طرح سوالات اصلی و فرعی 3

1-5 اهداف تحقیق 6

1-11 تعریف عملیاتی واژگان 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق 10

بخش اول: ادبیات تحقیق 10

2-1-1 مقدمه 10

2-1-2 تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک 12

2-1-3 تعاریف عملیاتی: 14

2-1-4 عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی: 22

2 -1-5 سیر تکاملی مدل های دولت الکترونیک 24

جدول2-1: مختصات مدل تحول دولت الکترونیک (کیم، 2007: 8). 26

2-1-6 چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک 26

جدول 2-2: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک (آیبید، 2007: 7). 28

2-1-7 محیطی جهت ایجاد دولت الکترونیک 30

جدول2-3: توصیف سیستم ها و برنامه های کاربردی و بیان ویژگی آنها (آیبید، 2007: 10-15). 41

2-1-8 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک 42

2-1-9 رویکردهای دولت الکترونیک 43

2-1-10 ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک 46

2-1-11 پیش نیازهای ایجاد دولت الکترونیک 51

2-1-12 اهمیت ایجاد دولت الکترونیک 53

2-1-13 عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: 53

2-1-14 موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن 55

2-1-15 تغییرات ایجادشده در دولت 59

2-1-16 اهداف دولت الکترونیک 61

2-1-17 اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان 62

2-1-18 گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق 65

2-1-19 عوامل ایجاد دولت الکترونیک 67

2-1-20 ویژگی های دولت الکترونیک 69

2-1-21 ابعاد دولت الکترونیک 70

2-1-22 آسیب شناسی دولت الکترونیک 72

2-1-23 ساختار دولت الکترونیک 74

2-1-24 تجارت الکترونیک 75

بخش دوم: پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها 79

2-2-1مقدمه: 79

2-2-2پیشینه تحقیق: 81

2-2-2-1تحقیقات داخلی: 81

2-2-2-1-1کتاب: 81

2-2-2-1-2پایان نامه: 84

2-2-2-1-3مقاله: 92

2-2-2-2تحقیقات خارجی: 97

2-2-3بررسی مدل ها: 103

2-2-3- گام های استقرار دولت الکترونیک: 103

جدول2-2-1: کشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک (سازمان ملل، 2006). 106

نمودار2-2-1: مدل لاینه -لی (لاینه- لی، 18: 2001). 108

جدول2-2-2: سایر مدل های مراحل تکاملی دولت الکترونیک 115

2-2-3-2مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک 115

2-2-3-3 مدل های آمادگی الکترونیک و اجرای موفق دولت الکترونیک: 119

نمودار2-2-2: مدل دیویس برای موفقیت دولت الکترونیک (دیویس، 1989) 121

نمودار2-2-3: مدل EIUبرای آمادگی الکترونیک (فتحیان، 1384). 121

جدول2-2-3: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا، 2005) 124

نمودار2-2-5: عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الکترونیک 126

2-2-3-4 مدل موانع ایجاد دولت الکترونیک: 126

نمودار2-2-6: موانع ایجاد دولت الکترونیک با تمرکز بر مشکلات تبادل پولی و مالی (قلی پور، 1388). 127

فهرست منابع 128

فهرست منابع فارسی 128

فهرست منابع انگلیسی 141

ترجمه مقاله نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

هدف این مطالعه سه مورد می باشد 1) با معرفی کابرد های مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در این زمینه را با سه مطالعه موردی می آزماییم 2) ارائه پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 3) ارائه پیشنهاداتی درباره اینکه چگونه ملاحظات استراتژیک را در فرآیند تصمیم گیری بهتر لحاظ کنیم سه مطالعه موردی کامل بر روی پیا

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 201 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

چکیده

اگرچه مطالعات بسیاری نشان می دهند که وقتی تصمیمات مدیریت منابع انسانی به استراتژی سازمان پیوند میخورند ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی بیشتر می شود اما دانش تجربی در مورد اینکه ملاحظات استراتژیک چگونه بر فرآیند تصمیم گیری های مربوط به مدیریت الکترونیک منابع انسانی تاثیر میگذارد، محدود است. بنابر این هدف این مطالعه سه مورد می باشد. 1) با معرفی کابرد های مدیریت الکترونیک منابع انسانی، نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک بر تصمیم گیری در این زمینه را با سه مطالعه موردی می آزماییم. 2) ارائه پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 3) ارائه پیشنهاداتی درباره اینکه چگونه ملاحظات استراتژیک را در فرآیند تصمیم گیری بهتر لحاظ کنیم. سه مطالعه موردی کامل بر روی پیاده سازی مدیریت الکترونیک منابع انسانی در شرکت ها با استفاده از یک مدل بر روی فرمولاسیون استراتژی مدیریت الکترونیک منابع انسانی (مارلر 2009) به انجام رسیده است. این مطالعات موردی نشان میدهند که وقتی محرک های کسب و کار خاصی از فرآیند تصمیم گیری غایبند، مهم ترین نقش مدیریت الکترونیک منابع انسانی تمرکز بر جلوگیری از ناخشنودی ونارضایتی می شود. برای اینکه مدیریت الکترونیک منابع انسانی بتواند در یک مسیر استراتژیک تر استفاده شود کسب و کار و مدیریت منابع انسانی باید در یک خط قرار بگیرند.

بر اساس این یافته ها، ما برای مطالعه آکادمیک این زمینه جدید ارتباط درونی بین استراتژی، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات، پیشنهاداتی را ارائه میدهیم. به علاوه ما برای شاغلین در زمینه منابع انسانی پیشنهاداتی درباره نحوه بهینه کردن تطابق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی داریم.

کلمات کلیدی: مدیریت الکترونیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژی

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1427 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 201

پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) با عنوان

بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران

مقدمه:

تحولی ژرف در شرف وقوع است. تحولی که در سالهای آینده جامعه صنعتی را اساساً دگرگون خواهد نمود. این تحول ویژه، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی سابقه تکنولوژی اطلاعات در سالهای اخیر است. پیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوانی را برای انسان به همراه داشته است. آخرین پیشرفتها در زمینه ارتباطات، مخابرات، ماهواره ها، کامپیوترها، مسافرتهای فضایی، مهندسی ژنتیک و سایر علوم، نوید بخش تحولات بیشتر در قرن آینده است. (فقیه و سرافراز، 1372، ص 22)

الوین تافلر در کتاب جابجایی در قدرت به عناصر سه گانه قدرت اشاره می کند که عبارتند از:

خشونت، ثروت و دانایی. بدین معنا که اگر در زمان انقلاب صنعتی، قدرت سرمایه یا ثروت حرف اول را در جهان آنروز می زد ولی امروزه این قدرت، مفهوم دانایی است که حرف اول را در جهان خواهد زد. به زعم تافلر بر خلاف دهه های قبل این قدرت زور یا بازو نیست که تعیین کننده قدرت جهانی یا گوینده حرف اول در جهان است بلکه این دانایی و اطلاعات بشری است که می تواند تکلیف ابرقدرت آینده را در جهان آینده روشن کند در نتیجه سرمایه گذاری های انفعالی و اقتصادی در این قرن در مقابل سرمایه گذاریهای اطلاعاتی و علمی بسیار ناچیز و کم و کمتر خواهد شد. تافلر علت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را نیاز اطلاعاتی او به تکنیکها و فنون اطلاعاتی پیشرفته در زمینه تکنولوژی نظیر کامپیوتر می داند و همچنین علت قدرتمندی ژاپن در صحنه جهانی امروز و آینده را بعلت برخورداری از نظام اطلاعاتی و دانایی دقیق در صحنه جهانی می داند و یا علت ابرقدرت شدن احتمالی اروپا در یکی کردن قدرت تحقیق و توسعه و جمع آوری توان اطلاعاتی و دانایی خود در زمینه پیشرفت و تکنولوژی می داند. (تافلر، 1370، ص 90)

عصر اقتصاد خود معیشتی و کشاورزی با بهره گیری از روشهای مبتدی مانند نیروی فیزیکی انسان و حیوان نقش اقتصادی خود را ایفا کرد و عصر انقلاب صنعتی نیز بر پایه بهینه سازی روش تولید انبوه با استفاده از نیروهای محرکه و بهره گیری از منابع انرژی شکوفایی خود را نمایان ساخت. اما اکنون عصر اطلاعات است که هسته و یاخته اساسی آنرا توانهای رایانه ای و شبکه های ارتباطی تشکیل می دهد در این دوران هدف اساسی بر افزایش توان فکری و اطلاعاتی و ارتباطی جامعه قرار دارد که محصول چنین ساختاری افزایش آگاهی اجتماعی و برقراری تعادل در دانش عمومی و بهره گیری از فناوریهاست و از آنجایی که بهره گیری از رایانه ها از دهه 50 آغاز شده. اهمیت این فناوریها بر همگان اثبات شده است. (مومنی، 1380، ص 664)

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

ساختار سازمانی

شرکت سهامی بیمه ایران

بیان مساله:

فن آوری اطلاعات در عصر انفجار اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت و دگرگونی است. سیستمهای مختلف رایانه ای هر روزه در نهادهای مختلف اقتصادی اجتماعی و صنعتی و اداری جهان پیشرفته، بیشتر و بیشتر ریشه دوانیده و در روند تصمیم گیریهای درون سازمان تحولات اساسی ایجاد می کنند. بهره گیری از امکانات ناشی از توسعه سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر برای تسریع در عملیات اداری و عرضه سریع و مقرون به صرفه خدمات و محصولات تولیدی سازمانها، باعث شده است که در کشورهای توسعه یافته اینگونه سیستمها تقریباً در بیشتر رشته ها بکار گرفته شوند.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورمان ایران سازمانها تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این فناوریهای اطلاعاتی از خود نشان می دهند. با در نظر گرفتن این موضوع که در آینده هیچ عاملی مانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طراحی سازمانها نخواهد بود. تحقیق در این زمینه امری ضروری خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به تمایل سازمانهای کشور ما جهت استفاده از فن آوریهای اطلاعاتی لازم است مدیران پیشاپیش از اثراتی که احتمالاً این فناوریها بر سازمان، افراد و… می گذارند آگاهی یافته و با چشمانی کاملاً باز فن آوریهای اطلاعاتی را وارد سازمان کرده (متناسب با سطوح مدیریت و مهارت کاربران) و از آنها استفاده نمایند. با در نظر گرفتن این موارد در تحقیق حاضر به بررسی اثرات ناشی از کاربرد فن آوریهای اطلاعاتی در سازمان بر ساختار سازمانی خواهیم پرداخت و به این سوال اساسی پاسخ خواهیم داد که: کاربرد فن آوری اطلاعات چه اثراتی بر ساختار سازمانی دارد؟

فهرست

فصل اول: معرفی تحقیق

مقدمه

تعریف موضوع

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های اصلی تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری و تجربی تحقیق

1- قسمت اول: فن آوری اطلاعات

2- قسمت دوم: سازمان و ساختار سازمانی

3- قسمت سوم: پیشینه تحقیق

4- قسمت چهارم: تاریخچه و معرفی شرکتهای سهامی بیمه ایران

فصل سوم: «روش و روش شناسی تحقیق»

مقدمه

جامعه آماری

روش جمع آوری اطلاعات

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری: معرفی پرسشنامه

تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه

فصل چهارم: «تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق»

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

دانشگاه مجازی و کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش

دسته: فناوری اطلاعات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 186 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 87

جوامع امروزی، دوران تمدن کشاورزی و صنعتی را تجربه کرده و در حال عبور به تمدن اطلاعاتی هستند. آموزش دانشگاهی به مانند سایر امور اجتماعی در هر یک از این دوره ها شرایط خاصی داشته است. در تمدن کشاورزی آموزش دانشگاهی بر انتقال اطلاعات و مدرس محوری تاکید داشت و رسالت اصلی آن کمک به پیشرفت دین و انتقال معلومات خاص، آموزش کتاب های قدیمی، پرورش نخبگان سیاسی، اداری و نظامی بود. با آغاز رنسانس و وقوع انقلاب صنعتی در اروپا تغییرات مهمی در نهادهای سیاسی، اجتماعی، صنعتی و آموزشی به وجود آمد. این تحولات رسالت های آموزش دانشگاهی را نیز به سمت توجه به موضوعات عملی و نیازهای بازار کار، پرورش دانشجویان مستقل، خودآگاه و خلاق، توجه به مهارت های یادگیری مادام العمر، تغییر در نقش مدرس، پرورش مهارت های تصمیم گیری و حل مساله سوق داد (عارفی، 1384: 32).

با ظهور رایانه های شخصی، توسعه ریزپردازنده ها و راه اندازی اینترنت از اوایل دهه1990 زمینه مساعدی برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط بین افراد، سازمان ها و صنایع به وجود آورد. این تحول جوامع را وارد تمدن اطلاعاتی کرد. وقوع این تحولات فناورانه موجد تغییرات عمده ای در ساختار ظاهری دانشگاه ها و رسالت های آنها شد. دانشگاه های مجازی به عنوان گونه ای از دانشگاه های این دوره از لحاظ ساختار ظاهری و سازمانی بر اساس قابلیت ها و ابزارهای فناورانه و از لحاظ رسالت بر اساس ویژگی های جوامع عصر اطلاعاتی شکل گرفته اند. در ادامه انواع دانشگاه های عصر اطلاعات را از لحاظ ساختار ظاهری و رسالت های شان مورد بحث قرار می گیرد و سپس به ارائه یک تعریف از دانشگاه مجازی پرداخته و انواع آن مطرح می شود.

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- ادبیات موضوع. 4

1-3- بیان مسئله. 4

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-5-1- هدف اصلی.. 7

1-5-2-اهداف فرعی.. 7

1-6- تعریف سوالات ومسئله تحقیق.. 8

1-7- تعاریف واژه ها9

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- دانشگاه مجازی.. 12

2-2- دانشگاه مجازی یا الکترونیک … 15

2-3- تقابل دانشگاه مجازی و دانشگاه معمولی.. 18

2-3-1- نیاز نداشتن به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس: 18

2-3-2- وابسته نبودن کلاس درس به زمان خاص: 19

2-3-3- کیفیت بالاتر ارائه دروس: 19

2-3-4- پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک درس: 20

2-3-5- اعتبار علمی دانشگاه مجازی: 20

2-3-6- بالابردن سطح علمی جامعه: 20

2-3-7- دسترسی به کتاب خانه دیجیتال: 21

2-4- تحصیل همزمان در دو رشته: 22

2-5- نحوه تحصیل مجازی: 22

2-6- راهکار. 24

2-7- نحوه ارتباط دانشجو و استاد. 26

2-8- تفاوت دانشگاه مجازی و حقیقی.. 26

2-9- دانشگاه های مجازی ایران. 26

فصل سوم

نقش و اهمیت فناوری اطلاعات درتوانمندی اساتید و نیازمندی های آموزش مجازی

3-1- آینده فن آوری اطلاعات در آموزش … 29

3-2- نیازمندی های کلاس مجازی.. 32

3-3- ابزارهای آموزش از راه دور. 33

3-4- اجزای دانشگاه های مجازی و عوامل اصلی در فرآیند آموزش از راه دور. 33

3-5- عوامل اصلی در فرآیند آموزش از راه دور. 35

3-6- دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی.. 40

فصل چهارم

مسائل و چالش های پیش روی دانشگاه های مجازی

4-1- عدم وجود زیرساخت های مناسب … 48

4-2- فقدان وجود روش های مدیریتی نظارتی صحیح و کارآمد. 49

4-3- عدم وجود ارتباط رو در رو بین استاد و دانشجو. 50

4-4- نداشتن محتوای درسی کافی مطابق با نیازهای موجود. 51

4-5- وجود مشکلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه مانند قانون حمایت از مالکیت معنوی.. 52

4-6- دیگر چالش ها52

فصل پنجم

مدیریت زمان در دانشگاه مجازی

5-1- مدیریت زمان در دانشگاه مجازی.. 55

5-2- مبانی مدیریت زمان. 55

5-3- تعیین اهداف … 56

5-4- تعیین اولویتها57

5-5- تخصیص وقت برای مطالعه و تعامل درون شبکه ای.. 60

5-6- انجام کارهای کم اهمیت به شکل ضعیف … 61

5-7- انجام کارهای مهم به شکل ضعیف … 61

5-8- انجام درست کارهای کم اهمیت … 62

5-9- دوری از کار زیاد. 63

5-10- چگونگی ایجاد الزام، تعهد و مسئولیت … 65

فصل ششم

کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش

6-1- تعاملات آموزشی در فضای مجازی: 68

6-2- مشکلات آموزش از راه دور. 76

6-3- نتیجه گیری.. 77

6-4- نتیجه گیری از مرور ادبیات موضوع. 78

منابع. 80

منابع فارسی.. 80

منابع لاتین 81

پروژه شبکه های وایرلس- شبکه های وایمکس و امنیت در شبکه های وایمکس

وایمکس (WiMAX) یا هم کُنش پذیری جهانی برای دسترسی ریزموج (WorldWide Interoperability for Microwave Access)، پروتکل ارتباطی برای دسترسی پهن باند بی سیم بر پایه استا

دسته: کامپیوتر

بازدید: 13 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 912 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 91

چکیده

شبکه های محلی برای خانه و محیط کار می توانند به دو صورت کابلی یا بی سیم طراحی گردند. در ابتدا این شبکه ها به روش کابلی با استفاده از تکنولوژی Ethernet طراحی می شدند اما اکنون با روند رو به افزایش استفاده از شبکه های بی سیم با تکنولوژی وای فای مواجه هستیم. در شبکه های کابلی (که در حال حاضر بیشتر با توپولوژی ستاره ای بکار می روند) بایستی از محل هر ایستگاه کاری تا دستگاه توزیع کننده (هاب یا سوئیچ) به صورت مستقل کابل کشی صورت پذیرد (طول کابل ازنوع CAT5 نبایستی 100 متر بیشتر باشد در غیر اینصورت از فیبر نوری استفاده میگردد) که تجهیزات بکار رفته از دونوع غیر مانند هاب، سوئیچ، روتر، کارت شبکه و … هستند. موسسه مهندسی IEEE استانداردهای 802.3u را برای Fast Ethernet و 802.3ab و802.3z را برای (مربوط به کابلهای الکتریکی و نوری) در نظر گرفته است. شبکه های بی سیم نیز شامل دستگاه مرکزی Access Point هر ایستگاه کاری می تواند حداکثر تا فاصله 30 متر آن (بدون مانع) قرار گیرد. همان طور که می دانید بعضی از فناوری های ارتباطی نظیر کابل های نوری، هزینه های بسیار بالایی دارند و این خود یک نقطه ضعف برای این نوع فناوری ها به حساب می آید. در کشورهای در حال توسعه که دارای اقتصاد خوبی نیستند، استفاده از چنین فناوری با این هزینه گزاف مقرون به صرفه نخواهد بود. این خود مسئله ای برای پیدایش نوع جدیدتری از فناوری های ارتباطی شد که هم هزینه کمتری داشت و هم سرعت تبادل اطلاعات بالاتر بود. این نوآوری وایمکس نام گرفت. در حقیقت وایمکس یک فناوری جدید ارتباطی از نوع بی سیم با پهنای باند وسیع می باشد. به بیان تخصصی تر، وایمکس نسل دوم پروتکل های ارتباطات بی سیم می باشد که از پهنای باند بالاتری استفاده می کند و از تداخل امواج جلوگیری می کند؛ که از این طریق می توان برای افزایش سرعت انتقال داده ها در مسافت های زیاد بهره برد.

فناوری اطلاعات

با دانلود این فایل نیاز به ویرایش ندارید چون یک فایل کاملا امادس

دسته: مدیریت

بازدید: 7 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 454 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 77

فهرست مطالب

عناوین صفحات

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهداف تحقیق.. 4

1-4 فرضیات تحقیق.. 5

1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-6 روش انجام تحقیق.. 5

1-7 واژگان کلیدی.. 5

1-7-1 توسعه منابع انسانی.. 6

1-7-2 فناوری اطلاعات.. 6

1-7-3 مزیت رقابتی.. 7

1-7-4 اینترنت … 7

1-7-5 یادگیری سازمانی.. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 10

2-2 تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی.. 10

2-2-1 مکتب روابط انسانی.. 11

2-3 تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات.. 11

2-3-1 نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف) مدیریت منابع انسانی.. 12

2-3-2 عملکردها (وظایف) مدیریت منابع انسانی.. 12

2-3-3 نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی.. 13

2-4 مفهوم جدید توسعه منابع انسانی 13

2-4-1 ابعاد توسعه منابع انسانی.. 14

2-4-2 نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان.. 16

2-4-3 مدل توسعه منابع انسانی.. 18

2-5 جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی.. 21

2-5-1 ماهیت فناوری اطلاعات.. 21

2-5-2 استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار 23

2-5-3 استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی.. 24

2-5-3-1 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان.. 25

2-5-3-2 تغییر در سبک رهبری.. 26

2-5-3-3 تغییر نقش کارکنان.. 26

2-5-3-4 تغییر شیوه کنترل کارکنان.. 27

2-5-3-5 تغییر انگیزش کارکنان.. 27

2-5-3-6 تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش … 28

2-6 جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن.. 29

2-7 کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی.. 30

2-7-1 ماهیت مزیت رقابتی.. 30

2-7-2 راهکارهای کسب مزیت رقابتی.. 30

2-7-3 توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی.. 31

2-8 پیشینه تحقیق.. 35

2-9 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 35

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه. 39

3-2 روش انجام تحقیق.. 39

3-3 جامعه آماری.. 40

3-4 نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 40

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 40

3-7 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 41

3-7-1 روایی.. 41

3-7-2 پایایی.. 42

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ 43

3-7-2-2 ضریب پایایی تصنیف … 43

3-8 روش تجزیه و تحلیل دادها 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه. 45

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 45

4-3 تحلیل های توصیفی.. 46

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 48

4-3-4 نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 49

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 50

4-5 آزمون فرضیه ها 51

4-5-1 آزمون فرضیه اول.. 52

4-5-2 آزمون فرضیه دوم. 53

4-5-3 آزمون فرضیه سوم. 54

4-5-4 آزمون فرضیه چهارم. 55

4-6 خلاصه فصل چهارم. 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 58

5-2 نتیجه گیری.. 58

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 58

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 59

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 59

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه چهارم. 59

5-3 نتیجه گیری کلی.. 60

5-4 راهکار ها و پیشنهادات.. 60

منابع فارسی.. 63

منابع لاتین.. 64

پرسشنامه. 66

1-1 مقدمه

تقریبا تمامی اندیشمندان و صاحب نظران علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته اند که منابع انسانی با کیفیت بالا، رکن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و کلان است. لذا سازمانها باید همانگونه که برای منابع مالی و سرمایه های فیزیکی) کارخانه، تجهیزات و..) دارای طرحهای توسعه می باشند، بایستی طرحهایی را نیز برای توسعه منابع انسانی سازنده، آن هم با دیدگاهی متفاوت و برتر نسبت به سایر منابع در دسترس سازمان، دربرنامه های استراتژیک خود بگنجانند. مقوله توسعه منابع انسانی به عنوان یک موضوع کلیدی، با اهمیت و اساسی، از جمله ضروری ترین اقداماتی است که در سازمان ها و در حوزه مدیریت منابع انسانی مطرح است. به طور کلی و بر طبق مطالعات فراوان صورت پذیرفته در مبحث توسعه منابع انسانی، دو دیدگاه اساسی به توسعه منابع انسانی مطرح می باشد: اول اینکه گفته می شود که توسعه منابع انسانی در توسعه دانش، توسعه مهارت، تغییر نگرش و تغییر رفتار خلاصه می شود و این چهار مفهوم از طریق یک مکانیزم موثر آموزش محقق خواهد شد. دوم اینکه: توسعه منابع انسانی سیستمی است که زیر سیستم هایی چون برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و تأمین نیروی انسانی، آموزش، نظام ارزیابی عملکرد، نظام پرداخت و مزایای شغلی، انگیزش و رضایت شغلی و غیره را در خود جای داده است [1].

منابع و عوامل ناشی از ثروت های گوناگون همچون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ماشین آلات، سطح فناوری و … ، درحرکت و توسعه کشورها موثر می افتاده است، امروزه انسان به عنوان یگانه عامل تأثیر گذار بر توسعه شناخته می شود. از این روست که کرامت انسان به عنوان شریف ترین عامل زندگی توسعه یافته است. امروزه، تمامی سازمان ها ادعا می کنند که نیروی انسانی بزرگترین سرمایه آنهاست؛ چرا که بر همگان آشکار شده است که انسان عامل اصلی توسعه است و توسعه یافتگی تنها بر شانه های انسان پیش می رود. فرایند توسعه و رشد، بدون مشارکت انسان به جایی نمی رسد؛ زیرا انسان هم هدف و هم وسیله نیل به توسعه است. در عصری که با یک غفلت کوچک، رقبا پیشی گرفته و مشتریان خواسته های پیچیده و متنوعی را مطرح می کنند، توسعه منابع انسانی به یکی از مهمترین مزیت های رقابتی این دوران مبدل شده است [2].

1-2 بیان مسئله

به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف، هیچ نوع فناوری ای نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملت ها را در یک جامعه جهانی گرد هم می آورد.

شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح نماید. به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و حسادت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هر چیزی عملکرد های مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکرد های مدیریت منابع انسانی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم [3].

بنابراین بدون رشد و بالندگی استعدادها و قابلیت های منابع انسانی در تمام حوزه های جامعه نمی توان به هدف های توسعه، سازندگی و ایجاد شرایط مناسبی برای یک زندگی متعالی نائل آمد. در این تحقیق ابتدا به بررسی جامع تر مفاهیم توسعه منابع انسانی می پردازیم. در ادامه به مبحث فناوری های اطلاعاتی و به ویژه اینترنت می پردازیم و جایگاه را در توسعه منابع انسانی به تصویر می کشیم. و نقش این موضوع را در کسب مزیت رقابتی برای سازمانها تشریح می کنیم. فناوری اطلاعات و بویژه اینترنت، نحوه زندگی، یادگرفتن، کارکردن و گذراندن اوقات فراغت را دگرگون کرده است. به طور اساسی، اینترنت همه جنبه های جامعه انسانی را کم و بیش تغییر داده است. به طور مفصل تر در رابطه با تاثیر اینترنت و فناوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی بحث خواهد شد، و سعی می شود نوآوری های مهم و حتی الامکان تغییرات در سطوح کارکنان، انگیزش و رهبری بررسی گردد [4].

1-3 اهداف تحقیق

 1. تعیین ارتباط بین استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی
 2. تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و انتخاب نیروی انسانی برتر
 3. تعیین ارتباط بین توسعه منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی
 4. تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی

هدف کاربردی این تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی با مطالعه موردی در با نک های شهرستان خرمشهرمی باشد و عوامل اثر گذار روی منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار را شناسایی و اهمیت هریک را مشخص می کند و بدنبال آن تاثیری که فناوری اطلاعات روی منابع انسانی دارد نیز مطالعه می شود که از نتایج آن می توان برای ایجاد مزیت رقابتی و جذب و انتخاب نیروی انسانی برتراستفاده کرد.

کاربرد علمی این تحقیق در سازمان مذکورو دیگر سازمانها که در این راستا فعالیت می کنند این است که میزان بهره وری و تسهیل فعالیت ها و همچنین هنگام جذب و گزینش نیروی کار، میزان صلاحیت و کفایت نیروی کار مورد دلخواه راسنجید و منجر به انتخاب نیروی کار اصلح شود.

1-4 فرضیات تحقیق

1- بین استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین فناوری اطلاعات و انتخاب نیروی انسانی برتر رابطه مثبتی وجود دارد.

3- بین توسعه منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی رابطه مثبتی وجود دارد.

1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

از آنجاییکه استفاده از فناوری اطلاعات در بسیاری از سازمان ها به عنوان ابزاری موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه منابه انسانی بوده است، اما این فناوری اطلاعات در بعضی از سازمان ها به دلایل زیادی از جمله عدم ایجاد مزیت رقابتی پایدار و موثر، نتوانسته است بصورت قابل قبولی به رسالت خود که همان توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان بوده اند دست پیدا کند، لذا ضروری است که تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.


[1] داوودی، 1378

[2] Baldwin, T. , &Ford, J. K, 1988

[3] پورکیانی، 1391

[4] Woodard, I. , and Knee bone, P. & Lee, D