آشنایی با تاسیسات الکتریکی

دسته: برق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 31 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش دوم: وسایل کنترل ساده

بخش سوم: کلیدهای مرکب

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود:

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

همانطور که می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشکیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب که یکی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم کرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می کنیم. رابطه روبرو برقرار است:

موضوع کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی اختلاف فاز دارند تهیه می شود

دسته: کارآموزی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 291 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 35

بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً از سه نوع اتصال استفاده می شود:

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

همانطور که می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشکیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب که یکی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم کرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می کنیم. رابطه روبرو برقرار است:

اما جریانی که از هر کلاف عبور می کند همان جریان خط می باشد. یعنی در اتصال ستاره جریان خط مساوی جریان فاز است. IL=IP

محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال مثلث

در این روش کلافهای مصرف کننده یا مولد به شکل مثلث قرار می گیرند. همانطور که می دانیم ولتاژ خط UL در اتصال مثلث همان ولتاژی است که در دو سر کلاف قرار دارد یعنی در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است: UL = UP

اما جریانی که از هر خط می گذرد مجموع برداری جریان دو کلاف بعدی است. پس جریان هر خط 73/1 برابر جریان هر فاز است:

اتصال مختلط ترکیبی از اتصالهای ستاره و مثلث می باشد.

گزارش کارآموزی رشته برق

مقدمه امروزه، سه شبکه مختلف داریمشبکه فشار قوی، شبکه فشار متوسط (شبکه توزیع) وشبکه فشار ضعیف که با سطوح ولتاژ مناسب موجود می باشد، برای نمونه سطوح ولتاژشبکه های توزیع یا شبکه های فشار متوسط عمومی در ایران، ولتاژهای 33و20و11کیلو ولتی کار می کنندکه در این میان ولتاژ 20کیلو ولتی رایج ترین آنها می باشد، از طرفی در آینده در شهرهای بزرگ مانند تهران، ولتاژها

دسته: کارآموزی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 927 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 33

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه … 3

بخش اول:

آشنایی با شبکه برق … 4

شبکه فشار قوی عمومی … 4

شبکه فشار ضعیف عمومی … 4

انشعاب برق فشار ضعیف … 5

بهره برداری از شبکه فشارضعیف … 10

بخش دوم:

آشنایی با تاسیسات الکتریکی … 13

آشنایی با جریان سه فاز … 13

عایق کابلها … 15

فیوز … 17

تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع … 19

بخش سوم:

وسایل کنترل ساده … 21

کلیدها … 21

کنتاکتور … 23

آشنایی با قطع کننده ولتاژ (سکسیونرها) وکلیدهای قدرت (دیژنکتور) … 27

تایمر … 32

نتیجه گیری … 34

منابع و مآخذ … 34