بررسی ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

این فایل پی در اف 60 صفحه ای به مبحث ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام پرداخته و بطور کامل مسئله را تشریح می کند

دسته: حسابداری

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 439 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

این فایل پی در اف 60 صفحه ای به مبحث ارتباط صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام پرداخته و بطور کامل مسئله را تشریح می کند.

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3096 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 142

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چکیده:

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد.

واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام

فهرست مطالب

چکیده …

فصل اول: کلیات تحقیق …

1-1مقدمه … 1

1-2تعریف و بیان مساله … 4

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق … 6

1-4اهداف … 8

1-5فرضیه ها … 9

1-6روش انجام تحقیق … 10

1-7جامعه ونمونه آماری … 10

1-8متغیرهای تحقیق … 11

1-9 قلمرو تحقیق … 12

1-9-1 قلمرو تحقیق … 12

1-9-2 قلمرو زمانی … 12

1-9-3- قلمرو مکانی … 12

1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق … 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق … 16

2-1مقدمه … 17

2-2 فرایندارزش گذاری … 19

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام … 20

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی … 20

2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت … 20

2-4-1 پیش بینی اقتصادی … 20

2-4-2 پیش بینی مالی … 21

2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری … 21

2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق … 21

2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری … 23

2-6 انتخاب مدل … 23

2-7 نقش تحلیلگر مالی … 23

2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت … 24

2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده … 24

2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو … 25

2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت … 26

2-9 ضریب قیمت به سود (P/E) … 27

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده … 29

2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی … 30

2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه … 31

2-9-2-2-1 مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه … 32

2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون … 33

2-9-2-3-1 مشکلات روش رگرسیون … 33

2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) … 34

2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده … 36

2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 37

2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 37

2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) … 38

2-11-1 محاسبه فروش … 39

2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده … 39

2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 40

2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 41

2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO) … 41

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده … 43

2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار … 43

2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 44

2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA 44

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده … 46

2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای … 46

2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار … 46

2-14 بازده سهام … 47

2-14-1 تفاوت قیمت … 48

2-14-2 سود نقدی هر سهم … 48

2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم … 48

14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی (سهام جایزه) … 49

2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده (داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت … 49

2-15-1 تحقیقات داخلی … 49

2-15-2 تحقیقات خارجی … 56

فصل سوم: روش تحقیق … 61

3-1- مقدمه … 62

3-2 روش تحقیق … 62

3-3 فرضیه ها … 63

3-4 متغیرهای تحقیق … 66

3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن … 66

3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن … 67

3-5 جامعه و نمونه … 68

3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات … 68

3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها … 68

3-8 روش آزمون … 69

3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف … 70

3-8-2 آزمون معنی دار بودن … 70

3-8-3 آزمون t … 71

3-8-4 همبستگی … 71

3-8-5 ضریب تعیین … 72

3-8-6 آزمون خود همبستگی … 73

3-8-7- مدل رگرسیون … 74

3-9 نرم افزارهای مورد استفاده … 75

فصل چهارم «یافته های پژوهش» … 76

4-1مقدمه … 77

4-2 آمار توصیفی … 78

4-3 آزمون نرمال بودن … 79

4-4 بررسی اعتبار مدل … 81

4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها … 81

4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش … 82

4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر … 85

4-8 رگرسیون چندگانه … 96

فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها» … 101

5-1مقدمه … 102

5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق …

5-3 پیشنهادها … 106

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی … 106

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی … 106

پیوست ها … 107

منابع وماخذ … 122

فهرست جداول

جدول4-1 آمار توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل … 77

جدول 4-2 آزمون نرمال بودن کلی داده ها بر اساس آزمون کولموگوروف-اسمیر نوف … 79

جدول4-3 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب قیمت وبازده سهام … 81

جدول 4-4 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/E … 85

جدول4-5 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/E وعرض از مبدأ … 85

جدول4-6 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/B … 88

جدول 4-7 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/B و عرض از مبدأ … 88

جدول4-8 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/S … 90

جدول4-9 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/S وعرض از مبدأ … 90

جدول4-10 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO … 92

جدول 4-11 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/CFO وعرض از مبدأ … 92

جدول4-12 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA 94

جدول 4-13 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ … 94

جدول4-14 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت … 96

جدول 4-15 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت وعرض از مبدأ … 96

جدول4-16 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت … 98

جدول4-17آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت و عرض از مبدأ … 98

جدول5-1 روابط بین متغیر های وابسته ومستقل مربوط به فرضیات اول تا پنجم … 104

عنوان: ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: doc

تعداد صفحات: 142

سهام (بورس)

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 39 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 53

رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی، خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.

فهرست مطالب

مقدمه

سرمایه گذاری

سرمایه

بازار سرمایه

سرمایه گذاری

انواع سرمایه گذاری

ریسک و بازده

بورس

بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها)

تاریخچه بورس اوراق بهادار

سابقه بورس در ایران

ارکان بورس

سازمان کارگزاران

هیأت داوری بورس

معافیت مالیاتی

حق رأی و اعمال مدیریت

تنوع سرمایه گذاری ها

حق تقدم

انجام معاملات توسط کارگزاران

تسریع در روند سرمایه گذاری

حفظ سرمایه از گزند تورم

انتخاب سهام و اوراق بهادار

نقدشوندگی

سهام در دست عموم

ترکیب سهامداران

روند قیمت سهام در گذشته

سود سهام پرداختی و روند آتی آن

بازار مواد اولیه و محصول شرکت

دید کلان اقتصادی و سیاسی

مدیریت شرکت

انتشار مستمر اطلاعات

ارزش ویژه هر سهم

وضعیت مالی شرکت

شاخص های بازار سهام

شاخص قیمت و بازده نقدی

اطلاع رسانی

کارگزاری و خرید و فروش سهام

حق کارگزاری

مالیات بر فروش

عوارض توسعه بورس

نحوه خرید و فروش سهام

دستور خرید و فروش

معامله سهام با قیمت باز

معامله با قیمت معین

معامله سهام به صورت همه یا هیچ

معامله سهام تا زمان مشخص

تابلوی قیمت سهام

ورقه سهم

پذیرش شرکت ها در بورس و مزایای آن

درجه اعتبار

افزایش کارآیی

نتیجه گیری

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 55 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 92

سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

واحدهای تجاری به منظور تولید وفروش کالا خدمات، در انواع مختلف دارائیها پولی

(وجوه نقد، حسابها واسناد دریافتی)، دارائیهای مولد مشهود (ماشین آلات و تجهیزات زمین) ودارائیهای نامشهود

(حق اختراع، حق امتیاز، علائم تجاری وسرقفلی) سرمایه گذاری می کنند علاوه بر این، واحدهای تجاری ممکن است

وجوهی را صرف خرید سهام واوراق بهادار سایر واحدهای تجاری نمایند

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1738 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 152

شرح مختصر:

بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجممعاملاتوتغییراتقیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهامدر شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:

مدل رگرسیونی

ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه5

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- چارچوب نظری تحقیق. 9

4-1- بیان مسئله10

5-1- اهمیت تحقیق. 11

6-1- اهداف تحقیق. 12

7-1- فرضیات تحقیق. 13

1-7-1- فرضیه اصلی. 13

2-7-1- فرضیه های فرعی. 13

8-1- حدودمطالعاتی. 13

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه18

2-2- پیشینه تاریخی تحقیق. 18

3-2- رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بربازارهای مالی. 23

1-3-2- روانشناسی شناختی. 25

2-3-2- محدودیتهای آربیتراژ. 29

4-2- تاریخچه تحلیل فنی. 31

1-4-2-عنصر انسان. 31

2-4-2- موج چیست.. 32

3-4-2- زمینه تعیین قیمت.. 33

4-4-2-نظریه داو. 35

5-2- بازده سود سهام35

6-2- بازده مورد انتظار. 36

1-6-2- محاسبه بازده مورد انتظار. 36

7-2- مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه38

1-7-2-تولد مدل. 39

2-7-2- بتا چیست.. 40

3-7-2-معنی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای شما چیست.. 41

8-2- مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 42

1-8-2-مدل سازی آربیتراژ. 44

2-8-2- گام های اساسی برای به کارگیری آربیتراژ. 44

3-8-2- منابع ریسک در آربیتراژ. 44

4-8-2- مزایای آربیتراژ نسبت به مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای. 45

5-8-2- مشکلات و چالش های تئوری قیمت گذاری آربیتراژ. 45

9-2- پیشینه تحقیق. 46

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه48

2-3- روش تحقیق. 48

1-2-3- تعریف روش تحقیق. 48

2-2-3- هدف تحقیق. 48

3-2-3- روش جمع آوری داده ها49

3-3-مدل مفهومی تحقیق. 49

4-3-مشخصات فرضیه های پژوهش.. 50

5-3- جامعه و نمونه آماری. 50

6-3- روش نمونه گیری. 50

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها51

8-3- فرآیند اجرای تحقیق. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4مقدمه 54

2-4- نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها54

3-4- بررسی نرمال بودن داده ها55

4-4- فرضیه های تحقیق. 57

5-4- فرضیه های آماری تحقیق. 58

6-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها58

1-6-4- فرضیه اول. 58

2-6-4- آزمون فرضیه دوم ارتباط بین بازده مورد انتظار و حجم معاملات.. 66

3-6-4- فرضیه اصلی ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه83

2-5- نتیجه گیری: 83

3-5- محدودیت های تحقیق. 84

4-5- پیشنهادها: 85

1-4-5- پیشنهاد به بورس اوراق بهادار: 85

2-4-5- پیشنهاد به تحقیقات آتی: 86

پیوستها

تعیین اندازه حجم نمونه توسط نرم افزارNCSS. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 141

منابع لاتین: 143

چکیده انگلیسی: 144

جدول 1-4 نام گذاری و اندازه گیری متغیر ها55

جدول 2-4 نرمال بودن داده ها55

جدول 3-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال81.56

جدول 4-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال82.56

جدول 5-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال83.56

جدوبل6-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال84.56

جدول 7-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال85.57

جدول 8-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسال86.57

جدول 9-4آزمون کلموگروف اسمیرنوفسالهای 81 الی86.57

جدول10-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 59

جدول 11-4تحلیل واریانس.. 59

جدول 12-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 60

جدول 13-4تحلیل واریانس.. 60

جدول 14-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 61

جدول 15-4تحلیل واریانس.. 61

جدول 16-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 62

جدول 17-4تحلیل واریانس.. 63

جدول 18-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 64

جدول 19-4تحلیل واریانس.. 64

جدول 20-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 65

جدول 21-4تحلیل واریانس.. 65

جدول22-4ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وتغییرات قیمت.. 66

جدول23-4تحلیل واریانس.. 66

جدول 24-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 67

جدول 25-4تحلیل واریانس.. 67

جدول 26-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 68

جدول 27-4تحلیل واریانس.. 68

جدول 28-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 69

جدول 29-4تحلیل واریانس.. 69

جدول 30-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 70

جدول 31-4تحلیل واریانس.. 70

جدول 32-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 71

جدول 33-4تحلیل واریانس.. 71

جدول 34-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 72

جدول 35-4تحلیل واریانس.. 72

جدول 36-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی وحجم معاملات.. 73

جدول37-4تحلیل واریانس.. 73

جدول38-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام74

جدول 39-4تحلیل واریانس.. 75

جدول 40-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام75

جدول 41-4تحلیل واریانس.. 76

جدول 42-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام77

جدول43-4تحلیل واریانس.. 77

جدول 44-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام78

جدول 45-4تحلیل واریانس.. 78

جدول 46-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام79

جدول 47-4تحلیل واریانس.. 79

جدول 48-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام80

جدول 49-4تحلیل واریانس.. 80

جدول 50-4مقدار ضریب همبستگی بینریشه بازدهی با حجم معاملات وتغییرات قیمت سهام81

جدول 51-4تحلیل واریانس.. 81

جدول 2-5 مدل رگرسیونی. 84

نمودار 1-2 تحلیل موج. 33

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت های تعاونی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1833 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت های تعاونی

چکیده:

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است. موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد. انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص کند والا، نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش کار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

الف) بیان مساله واهمیت آن

سهم یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می کند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است که در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی که در قرن نوزدهم درکلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم کفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند که سرمایه های کوچک وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شرکتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی کشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شرکتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی که تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود که به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یکی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید. واز دیدگاه حقوق کلاسیک پدیده نوینی است که درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم 2

بند اول – تعریف سهم 2

الف- تعریف لغوی سهم 2

ب- تعریف اصطلاحی سهم 3

بند دوم- تعریف سهم در شرکت تعاونی 4

مبحث دوم – اقسام سهم 5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده 5

الف- سهم سرمایه 5

ب- سهم انتفاعی 6

ج- سهم موسس 8

بند دوم – اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن 10

الف- سهم ممتاز 10

ب- سهم عادی 13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال 14

الف- سهم با نام 14

ب- سهم بی نام 16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم 17

بند اول – مبنای حقوقی سهم 17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم 21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم 22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم 25

ج- ماهیت خاص سهم 29

فصل دوم: شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 34

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد های مشابه 36

الف – بیع 36

ب- تبدیل تعهد 39

ج- انتقال دین و طلب 41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 47

بند اول – قصد و رضا 48

بنددوّم – ایجاب و قبول 50

فصل سوم: انتقال سهام در شرکت های تعاونی 51

مبحث اول – انتقال سهام 53

بند اول: انتقال اختیاری سهام 58

بند دوم: انتقال قهری سهام 60

مبحث دوم – موضوع انتقال 63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن 64

1- گواهینامه موقت سهم 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 66

بند سوم- قیمت سهام 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 68

1- حقوق غیر مالی 69

2- حقوق مالی 71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت های تعاونی 73

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 74

فصل چهارم: آثار حقوقی انتقال سهام 76

مبحث اول – انتقال مالکیت سهام 77

بند اول – حدود و قلمرو مالکیت سهام 78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم 78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم 80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شرکت 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه 83

بند اوّل – وظایف و تکالیف انتقال دهنده 84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال 84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم 85

مبحث سوم – وظایف و تکالیف منتقل الیه 86

بند اول- تادیه قیمت سهام 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شرکت 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شرکت 88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شرکت 91

نتیجه گیری و پیشنهادات 91

فهرست منابع و ماخذ 95

کتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها 95

گزارش کارآموزی شرکت بهره برداری و آبیاری و زهکشی مغان

مقدمهمغان جلگه وسیعی است که در شمال استان اردبیل و در غرب دریای خزر بر روی مدار 48547 درجه شرقی و 20394239 درجه نصف النهار شمالی واقع شده و به واسطه عبور رودخانه مرزی ارس این دشت به دو قسمت مغان ایران و میل جمهوری آذربایجان تقسیم گردیده است دشت مغان در ساحل راست رودخانه ارس واقع شده که از شمال به رود اس و دشت میل در جمهوری آذربایجان و از شرق د

دسته: کارآموزی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 30099 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 51

فهرست

فصل اول. 7

مقدمه. 7

خلاصه ای از تاریخچه شبکه آبیاری و زهکشی مغان. 8

آشنایی با شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان. 9

سرفصل فعالیت های شرکت بهره برداری.. 10

فصل دوم. 12

مشخصات کلی شبکه آبیاری و زهکشی مغان. 12

سد انحرافی میل و مغان. 13

مشخصات تاسیسات و ابنیه های شبکه آبیاری مغان. 14

مشخصات ایستگاه های پمپاژ. 15

وضعیت آب و هوا 16

درجه حرارت.. 16

تبخیر. 17

فعالیت های تعمیرات و نگهداری شبکه مغان. 17

عملیات لایروبی کانالها و زهکشها 17

لایروبی ماشینی کانالها و زهکشهای شبکه. 18

نی برداری و دفع علفهای هرز. 20

لایروبی آبگیرها و حوضچه های رزروار ایستگاه های پمپاژ. 21

عملیات لایروبی دستی کانالها و زیرگذرها 23

عملیات گابیون بندی.. 28

اساسنامه شرکت.. 29

سرمایه و سهام شرکت. 30

ارکان شرکت.. 32

مقررات مالی شرکت.. 41

ایستگاه پمپاژ یک … 48

ایستگاه پمپاژ سه. 50

ایستگاه پمپاژ شش … 51

ایستگاه پمپاژ هفت.. 54

ایستگاه پمپاژ شماره هشت.. 56

خرید و دانلود پروژه بررسی کارایی بازار سرمایه

سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری، موضوع بازار سرمایه کارا1

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 67 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81

بررسی کارایی بازار سرمایه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه 2

تعریف موضوع 3

فرضیات تحقیق: 4

استفاده کنندگان از تحقیق 5

قلمرو تحقیق 5

هدف و علت انتخاب موضوع 6

تعریف واژه ها و اصطلاحات: 6

محدودیت های تحقیق 7

روش تحقیق 7

فصل دوم

مقدمه 10

پیشینه تحقیق: 12

بازار و انواع طبقه بندی آن 15

بازار سهام 16

سرمایه گذاری و روشهای آن: 17

روشهای سرمایه گذاری 18

روش اصولی 18

روش نموداری 19

نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار 19

مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام 20

مدل بازده مورد انتظاریا مدل Fair game 20

مدل Submartingale 21

مدل گشت تصادفی 22

فرضیه بازار کارا 23

ویژگیهای بازار کارا 25

انواع کارائی 28

کارائی تخصیصی 29

کارائی عملیاتی 31

کارائی اطلاعاتی 32

سطوح مختلف کارائی اطلاعاتی 34

شکل ضعیف کارایی 35

شکل نیمه قوی کارائی 37

شکل قوی کارائی 38

رابطه بین سطوح مختلف کارائی 39

انواع تحلیل ها در بازار سرمایه 40

اطلاعات و کارائی 41

فصل سوم

مقدمه 45

مراحل تحقیق 46

مسأله پژوهش (طرح موضوع) 46

تدوین فرضیه 47

فرضیه اصلی 47

فرضیه فرعی 48

جامعه و نمونه آماری 49

روش جمع آوری اطلاعات 50

متغیرهای تحقیق و اصلاح داده ها 52

اصلاح داده ها 52

روشهای آماری مورد استفاده 55

أزمون کولموگروف – اسمیرنوف 56

آزمون خود همبستگی – سریهای زمانی 58

فصل چهارم

مقدمه 62

انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به منظور تست نرمال بودن توزیع داده ها 63

انجام آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمان به منظور تعیین استقلال داده ها 64

فصل پنجم

مقدمه 67

خلاصه فصول گذشته 68

نتایج حاصل از آزمون تحقیق 69

پیشنهاداتی در رابطه با تحقیق انجام شده 71

محدودیت و تنگناهای تحقیق 72

پیشنهاد برای تحقیقات اتی 73

منابع: 74

فصل اول

مقدمه

سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است. با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است. یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری، موضوع بازار سرمایه کارا [1] می باشد. فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد:

کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد.

فرضیه بازار کارا [2] براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهنده تمامی اطلاعات می باشد. به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد. لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد.

تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی [3] بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلات

حاکم بر آن را بازگو کند.

تعریف موضوع

بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد. آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد. یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند. یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد. هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد.

نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد، کارایی اطلاعاتی [4] است. این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف [5]، نیمه قوی [6]، و قوی [7] بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد. اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است. اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیز

باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی، جاری و محرمانه باشد در این صورت، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود. سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

فرضیات تحقیق:

در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است:

فرضیه اصلی: بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد.

فرضیه فرعی: تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد.

این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد. بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد.

به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد:

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد.

اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت.

Efficient Capital Market -1 Efficiency Market Hypothesis -2

Week From of Efficiency -3

Information Efficiency -1

Week Form of efficiency -2

Semi Strong Form of Efficiency -3

Strong From of Efficiency -4

استفاده کنندگان از تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند:

  • سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • سازمان بورس اوراق بعادار
  • شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • کارگزاران بورس
  • تحلیل گران مالی
  • مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
  • دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی

قلمرو تحقیق

محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد. محدوده مکانی تحقیق عبارتست از شرکنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد.

هدف و علت انتخاب موضوع

با توجه به اینکه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های کوچک و تخصیص آنها به امر اقتصاد، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیکه ممکن است در جهت هر چه کاراتر شدن آن تلاش شود. هر چه میزان کارایی بازار سرمایه افزایش پیدا کند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. بطوریکه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود، به تناسب آن امکان جذب پس اندازها و سرمایه های کوچک از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود. به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد که اولا میزان کارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حرکت از عدم کارایی [1] به سمت هر چه کاراتر شدن بازار ارائه گردد. بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است که آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف کارایی برخوردار می باشد یا نه که نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندرکاران آن روشن نماید.

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

بازار سرمایه: بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود که در آن بدهی های بلند مدت و سهام شرکتها خرید و فروش می شود [2].

تحلیل گران مالی: افراد کارشناس و خبره ای هستند که با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند.

بررسی کارایی بازار سرمایه…فصل اول – کلیات تحقیق

بازار کارا: یعنی بازاری که در آن قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات باشد.

بازار اولیه: به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکتها برای اولین بار فروخته می شود.

بازار ثانویه: به بازاری گفته می شود که در آن سهام موجود شرکتها خرید و فروش می شود.

ریسک: عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور کلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود [3].

بازده: شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی می باشد.

محدودیت های تحقیق

محدودیت در امر تحقیق، امری طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتناب می باشد. تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می نمائیم:

  • محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • محدودیت در معاملات بدین معنی که بعضی از شرکتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند.

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها، سازمان بورس، شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی مقاله های موجود در این زمینه جمع آوری شده است. در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده، ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق

بررسی کارایی بازار سرمایه… فصل اول – کلیات تحقیق

مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم که در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است [4].

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی [5] که یک روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد استفاده خواهد شد. در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین کننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلکه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعکس.

فصل دوم

مقدمه

تاریخ حیات بشری، شبیه آیینه تمام قدی است که تلاش های او را برای غلبه کردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی، اجتماعی، معیشتی و غیره. ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است که همچنان ادامه دارد. یکی از مسائلی که از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است، مسأله معیشت می باشد. موفقیتها، ناکامی ها و مخاطراتی که در این عرصه از زندگی پیدا شد، موجب تکاپوی بشری برای درک حقیقت وقایع و کشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناکون دانش بشری گردیده است. در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یک طرف و کمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شکل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد.

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود که اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد که دستیابی به کارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید [6].

وقوع انقلاب صنعتی و کتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر، رفاه نسبی، …و چالشهایی همچون تورم، هدر رفتن منابع، دگرگونیهای زیست محیطی، …

با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت، بازارهای جدید شکل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالکیت ومدیریت به عمل آمد و در نهایت مالکیت از مدیریت جدا شده، تولید مرکزیت پیدا کرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی، منابع طبیعی، تکنولوژی، مدیریت، سرمایه، …اهمیت پیدا کردند. با کمی تعمق متوجه می شویم که از بین عوامل متعدد یاد شده، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است. سرمایه گذاری دارای یک معادله دو طرفه است که طرف اول آن استفاده کنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند که اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فکری و اقتصادی در برمی گیرد. این سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه کرده اند همواره با این خطر روبرو هستند که سرمایه و سود آنان از بین برود. دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند که ماحصل این اقدامات تشکیل بازارهای مخصوص سرمایه است، بطوریکه در اکثر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد. بازارهای سرمایه در شکل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شکل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا کرد و هزاران نفر به امید کسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری کردند. اما دیری نپائید که عوامل متعددی از قبیل تورم، سیاست دولتها و…بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت. اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند. بطوریکه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین این نظریات، نظریه کارایی بازار سرمایه می باشد و تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اکثرکشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامه

دارد. تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار کارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد.

پیشینه تحقیق:

همانطوریکه اشاره شد در بخش مقدمه، تحقیقات وسیعی در کشور های مختلف دنیا در خصوص بازار کارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف کارایی، سطح نیمه قوی کارایی و سطح قوی کارایی) بعمل آمده است که البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شکل ضعیف کارایی بوده است که ذیلا به برخی از آنها که در کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود.

مهمترین تحقیق در خصوص کارایی بازار سرمایه توسط فاما [7] در سال 1970 صورت گرفته که نتیجه آن نشان می دهد، بورس اوراق بهادار از شکل ضعیف کارایی برخوردار می باشد.

از جمله تحقیقات دیگری که در کشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد [8]:

ریچمن [9] مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود که تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد.

آلن لیتل [10] و ویچوسکی [11] با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش، سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار لندن (LCE) مورد بررسی قرار دادند.

در زمینه کارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

Inefficiency-1

2-جی، فردوستون وابکن، اف، بریکام، محمد شریعت پناهی (مترجم)، ((مدیریت مالی))، انتشارات جهان نو، چاپ اول، سال 76

1-جهانخانی، علی و پارسائیان، علی، ((بورس اوراق بهادار))، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ دوم، آبانماه 75

Kolmogorov – Smirnov-1

Time Series-2

1-یوهانسون، لیف، عبدالعلی توکل (مترجم)، گفتارهایی در باره برنامه ریزان اقتصادی در سطح کلان، سازمان برنامه و بودجه 66

Fama , F. Eugene , Efficient Capital Market: A Review of theory and Emprieal Work Jornal of Finance , May 1970-1

2-فدایی نژاد، اسماعیل بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت،

نوسانات بازارهای اقتصادی

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 50 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 46

مقاله رشته اقتصاد با عنوان نوسانات بازارهای اقتصادی

* چگونگی کارکرد بازارها

بازارهای اقتصادی همیشه در تجارت نقش مهمی را ایفا کرده اند. ر سالهای اخیر این نقش حتی مهمتر نیز شده است در نتیجه در حال حاضر بازارهای اقتصادی در هر سطحی از تجارت اثر گذار هستند. علاوه بر آن اگر تاکنون سرمایه گذاری نکرده اید حتی در حین شاغل بودن ممکن است با سرمایه شرکت یا خودتان این کار را انجام دهید. به علاوه بازارهای اقتصادی فشار سنج های روانی تجارت و نمایش دهنده روزانه اقتصاد در عمل هستند. برای دریافتن (فشار/ تماس) زیاد یا حتی سرمایه گذاری خردمندانه نیازمند اطلاعات تخصصی و زیادی از بازارهای اقتصادی نیستید. (اما لازم است فعالیت کلی بازارها و شاخصه ای اکثریت انواع سهام ها را بدانید.)

کلمات کلیدی:

سهام

نوسانات

بازارهای اقتصادی

بازارهای اقتصادی چیست؟

به طور کلی بازارهای اقتصادی، بازارهای سازمان دهی شده ای برای خرید و فروش سهام و کالاهای اقتصادی دیگر از قبیل ارزهای خارجی هستند. سهام ها اسنادی هستند که گواه بر مالکیت سهام شرکت، بدهی شرکت یا موسسه دولتی می باشند. در واقع بازارهای اقتصادی در بر گیرنده میلیونها زنجیره خریدار و فروشنده بوسیله شبکه ارتباطی داخلی و جهانی هستند. یک بازار اقتصادی عملکردی را برای تضمین معاملات انجام شده در برنامه ای منظم را فراهم می کند و آنرا به دقت گزارش داده و دنبال می نماید. یک بورس از قبیل این مکانیمز (عملکرد) است.

برای مثال بورس سهام نیویورک گزارش از قیمت (ارزش) سهام ها که در بورس قرار گرفته اند (لیست شده اند) رای دهد. بازار بورس نیویورک قدیمی ترین بورس سهام در ایالات متحده است و از لیست های دقیق تقاضا که شامل کمترین سطح درآمد سهام های معوقه و ارزش کلی سهام برای شرکت های تجاری در سطح وسیع است نگهداری می کند. که به طور عادی به عنوان بازار بورس نیویورک نامیده می ود. برای حفظ نظم (قدرت) N/SE می تواند تجارت بعضی از سهام های خاص یا تمامی سهام ها را متوقف نماید. همان گونه که این کار بعد از حمله تروریستی به مرکز تجاری جهانی و پنتاگون در 11 سپتامبر سال 2001 انجام داد.

فهرست مطالب

نوسانات بازارهای اقتصادی 1

* چگونگی کارکرد بازارها 2

مقدمه 2

بازارهای اقتصادی چیست؟ 3

بازیگران (دلالان) در بازار: 4

چرا شرکت ها سهام می فروشند و سرمایه گذاران خریداری می نمایند. 6

مطالعه موردی 9

(مهارت MBA) 12

اطلاعات و بازار 13

انواع سرمایه گذاران و بازرگانان 16

گزینه ها: (خریدو فروش) 19

تحلیل های بنیادی. تحلیل های فنی 24

اوراق مشارکت 27

اوراق بازرگانی (تجاری) 29

اوراق بهادار دولتی 30

هشدار MBA 32

حادترین سهام خزانه داری آمریکا عبارتند از: 32

مهیا کردن – هدف فروش 35

داد و ستد – فروش – تفاوتشان در چیست؟ 35

مهارت MBA 38

ذخیره سازی تجاری – فروش به مشتریان 38

اساس استراتژی دادو ستد. 39

شیوه های فروش، مختصر کردن 40

برگرداندن اهداف فروش به برنامه های بازاریابی 41

افزایش قیمت: 42

زبان تخصصی مدیریت MBA 42

تحقیق شاخص های قیمتی سهام

دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 51

دانلود تحقیق در مورد شاخص های قیمتی سهام، در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از مقدمه تحقیق: کلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به کار برده می شود. شاخص ها برای اندازه گیری تأثیر سیستم های آموزشی، شاخص عوامل ناراحت کننده …

دانلود تحقیق در مورد شاخص های قیمتی سهام،

در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از مقدمه تحقیق:

کلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به کار برده می شود. شاخص ها برای اندازه گیری تأثیر سیستم های آموزشی، شاخص عوامل ناراحت کننده بشری به کار می روند و ترکیب اثر حرارتی و رطوبت، شاخص های کارآیی (بخش6) شاخص های قیمتی و دسته های دیگر را اندازه می گیرد. در این بخش ما باید سه نوع از شاخص های اصلی که مورد توجه مدیران می باشد را حساب کنیم. این ها شاخص های قیمتی، کیفیتی (تولید یا فروش) و شاخص های تولیدی می باشند. شاخص های عددی اندازه هایی هستند که قیمت، کمیت یا سطح توحید در مقاطعی از نکات فیکس شده و مناسب در زمانی که دوره اصلی نامیده می شوند را بیان می کنند …