بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی

دسته: جغرافیا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 4047 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

پایان نامه کارشناسی ارشد M. A

گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی

بخشی از متن پایان نامه:

بیان مسئله

اگر کسی از فضا به زمین نگاه کند، آن را یک سیاره آبی رنگ و پر از آب خواهد دید. آب حدود 75 درصد زمین را پوشانده است (یعنی چیزی حدود 4/1 میلیارد کیلومتر مکعب). امّا فقط بخش اندکی از آن برای انسان قابل استفاده است. حدود 97 درصد آب ها در دریاها وجود دارد که در هر تن آن ها 35 کیلو گرم انواع نمک حل شده است. درنتیجه این شوری هشت برابر بیش از مقداری است که بتوان آن را نوشید یا برای آبیاری محصولات کشاورزی به کار برد. فقط حدود 3 درصد آب های جهان آب شیرین اند و سه چهارم آن ها نیز در یخ پهنه های قطبی و یخچال های کوهستانی قرار دارند پس زندگی همه جانداران به مقدار اندکی آب وابسته است (یعنی چیزی کمتر از 1 درصد کل آب های جهان) که به شکل باران می بارد و رود ها و دریاچه ها را پر می کند. آب یکی از ضروریترین عناصر حیات بر روی زمین است و اگر چه بیش از 70 درصد از سطح کره زمین با آب پوشیده شده است اما کمتر از 3 درصد از آن آب شیرین میباشد. از این مقدار 79 درصد به قله های یخی تعلق دارد، 20 درصد آن آبهای زیر زمینی است که به راحتی قابل دسترسی نمی باشد و فقط 1 درصد آن شامل دریاچه ها و رودخانه ها و چاهها میباشد که به راحتی به دست می آید. در مجموع در هر زمان تنها یک ده هزارم ازکل آبهای کره زمین به سادگی در دسترس انسان قرار دارد.

رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی در جهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و خشکسالی های پی در پی از سوی دیگر، موجب شده که منابع موجود آب های شیرین سطحی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره داری خود برسد. و بالطبع فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. مضافا اینکه کشور ما هم اکنون جزو کشورهای است که برداشت آب از منابع زیرزمینی بیش از معیارها و استانداردهای بین المللی می باشد. رشد جمعیت شهری از سویی و بالا رفتن سطح بهداشت و آگاهی مردم از سوی دیگر، میزان مصرف آب را افزایش داده است. مصرف بالای آب صعود میزان فاضلاب را به دنبال خواهد داشت. رهاسازی فاضلاب خام در طبیعت باعث آلوده کردن محیط زیست می شود و تاثیر بدی در کیفیت جریانات سطحی و زیر زمینی می گذارد. بنابراین ضرورت کاربرد زنجیرهای آب متناسب با تغییر کیفیت ان در بخش های متنوع مصرف نمایان می شود. در مناطق خشک و نیمه خشک از آنجایی که که دسترسی به منابع آب با کیفیت خوب با محدودیت همراه است، لذا بهره برداری از پساب فاضلاب برای آبیاری بسیار با اهمیت است. البته هر چند پساب فاضلاب در مقایسه با حجم آب آبیاری مورد نیاز، مقدار کمی را شامل می شود ولی بهره برداری از همین مقدار، با عث می شود که آبهای با کیفیت بالاتر را بتوان در مصارف با اهمیت تری به کار برد (عابدی، 1380).

بهره برداری صحیح از قاضلاب شهری، مشکل آلودگی آبهای سطحی را برطرف می کند و نه تنها باعث حفظ منابع آب می گردد بلکه به علت وجود مواد وعناصر غذایی در آن، برای رشد گیاهان بسیار سودمند است. موجود بودن این پساب در کنار مراکز شهری، امکان افزایش محصولات کشاورزی، در اطراف این مناطق را فراهم می سازد. همچنین وجود نیتروژن و فسفر در فاضلاب، به حذف یا کاهش کودهای تجارتی مورد نیاز محصولات کشاورزی می انجامد. کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک، جایی که درجه حرارت زیاد و رطوبت کم است و در نتیجه تبخیر بالا است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، همچنین استحکام، تخلخل، ساختمان خاک و هدایت هیدروایکی نسبت به تبادل یون ها در آب آبیاری حساس هستند. بنابراین وقتی مسأله بهره بردازی از فاضلاب در کشاورزی مطرح می شود، چندین فاکتور با خواص خاک باید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع دیگر در ارتباط با کشاورزی، اثرات مواد محلول آب آبیاری در رشد گیاهان است. نمک های محلول، فشار اسمزی آب خاک را افزایش می دهند، و این افزایش، سبب افزایش مصرف انرزی گیاه برای جذب آب می شود، در نتیجه تنفس زیاد گشته و رشد و نهایتا عملکرد محصول آن به طور نزولی کاهش می یابد. در این میان بیشتر گیاهان نسبت به نمک های فعال در آب خاک که روی پتانسیل اسمزی اثر می گذارند، حساسیت نشان می دهند (عابدی، 1380). بنابراین محقق در پی پاسخ به این مسئله است که به چه طریقی بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر گرمی جهت استفاده از آن در کشاورزی میتوان انجام داد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

کشورایران، بااین که 1/1 درصدازوسعت خشکی های جهان رابه خوداختصاص داده، فقط 34/0 درصدازآب های موجوددرخشکیهای جهان رادراختیاردارد. ازسوی دیگردراغلب مناطق ایران، ریزش های جوی اکثردرفصل هایی صورت می گیردکه نیازچندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست (پاییزوزمستان). همچنین میزان ریزش های جوی به طوریکسان درکشورفرونمی بارندوبرخی مکان هابارندگی بیش تر و برخی بارندگی کم تری دریافت می کنند. محاسبات نشان می دهندکه میانگین مصرف سرانه آب درجهان (صنعتی، کشاورزی وآشامیدنی) حدود 580 مترمکعب برای هرنفراست. امامتاسفانه این رقم درایران که کشورکم آبی به حساب می آید، 1300 مترمکعب درسال است. این امرنشان دهنده اتلاف منابع آب واسراف بیش ازحداین منبع حیاتی است. مقدارمصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی درشهرهای ایران حدود 142 مترمکعب درسال است که ازمصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب مثل اتریش (108 مترمکعب درسال) وبلژیک (105 مترمکعب درسال) بیش تراست. شایدیکی ازعلل استفاده ازآب آشامیدنی تصفیه شده برای شست وشوی اتومبیل وحیاط، آبیاری باغچه ها، استحمام، لباسشویی وظرفشویی است درحالی که دربسیاری ازکشورها، آب آشامیدنی ازسایرآب های مصرفی جداست. برای بهره برداری درست ازآب های آشامیدنی بهداشتی، شایدبهترین راه جداکردن آب آشامیدنی ازآب های مصرفی دیگراست. درکشاورزی هم بایدازروش های آبیاری متناسب بامحیط ویاازروش های جدیدآبیاری بهره بردکه اتلاف آب در آنهاکم است. بررسی ها نشان داده است که ایران با دارا بودن 1/1 درصد از خشکی های جهان تنها به 34/0 درصد از آبهای موجود درسطح خشکی های زمین دسترسی دارد و حجم آبهای شیرین قابل استفاده کشور از0002/0 درصد از آبهای شیرین تجاوز نمی کند.

نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

دسته: جغرافیا

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 15673 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 152

پایان نامه کارشناسی ارشد «M. A»

گرایش: برنامه ریزی روستایی

نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه و پیشبرد کشاورزی منطقه رباط کریم

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش و تاثیر گذاری آموزشهای رسمی وغیر رسمی توسط هنرستان های کشاورزی برروی توسعه کشاورزی ناحیه رباط کریم صورت گرفته است.

تاشاید بتوان با تقویت نقاط قوت منطقه وبا محوریت آموزشهای نوین از طریق هنرستان کشاورزی به توسعه وپیشبرد کشاورزی منطقه دست یافت. دربحث کشاورزی سعی شده تا با بررسی موضوعاتی چون پراکنش محصولات کشاورزی ونقش آموزش وترویج درتوسعه کشاورزی به شاخصهای توسعه بپردازیم ودرخصوص هنرستان کشاورزی باید گفت با توجه به موقعیت ممتاز آن با داشتن نیروهای مجرب وکارآمد وتجهیزات مدرن کشاورزی با اموزش هنرجویان وکشاورزان منطقه درقالب آموزشهای رسمی و غیررسمی می تواند سهم عمده ای درتوسعه کشاورزی ایفا نماید.

دراین رساله به هنرستان کشاورزی وآموزشهای کشاورزی به عنوان یک سیستم نگریسته شده که می تواند با تغییر دردیدگاه کشاورزان ومسئولین، ترویج و ارائه راهکارهای مناسب درتوسعه کشاورزی ودامپروری به شیوه نوین درمنطقه ضمن ایجاد اشتغال نقش خود را در بهره وری بیشتر ایفا نماید وباعث تغییر وتوسعه کشاورزی ودرنهایت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی منطقه گردد.

فهرست مطالب

چکیده … 1

مقدمه … 2

فصل اول

طرح تحقیق

1-1بیان مساله … 4

2-1 اهداف تحقیق … 4

1-2-1-هدف کلی تحقیق … 4

2-2-1- اهداف اختصاصی تحقیق … 4

3-1- سئوالات تحقیق … 4

4-1- فرضیات تحقیق … 5

5-1-ضرورت واهمیت تحقیق … 5

6-1-پیشینه تحقیق … 5

7-1-مسائل ومشکلات تحقیق … 5

8-1- نوع تحقیق … 6

9-1- ناحیه جغرافیایی مورد مطالعه … 6

10-1- روش گرداوری اطلاعات … 6

11-1- روش تجزیه تحلیل … 6

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

1-2 – تعریف کشاورزی … 8

2-2توسعه چیست؟ … 8

3-2- توسعه کشاورزی … 9

4-2- توسعه کشاورزی و رابطه با توسعه روستایی … 10

5-2- توسعه کشاورزی پایدار … 12

6-2- ضرورت توسعه کشاورزی … 13

7-2- توسعه کشاورزی «ضرورتها و راهبردها» … 14

8-2- ضرورت های توسعه کشاورزی در برنامه پنجم … 15

9-2- ساز و کار تولی گری توسعه کشاورزی … 17

10-2- برنامه های اجرایی توسعه کشاورزی … 18

11-2- نقش توسعه کشاورزی در توسعه ملی … 19

12-2- دلایل رشد بطئی بخش کشاورزی … 20

13-2 – اهمیت آموزش و جایگاه آن در توسعه … 22

14-2- آموزش در نظریه های توسعه … 24

1-14-2- دیدگاه نوسازی … 24

2-14-2- نظریه نوسازی … 26

1-2-14-2- نوسازی اقتصادی … 27

2-2-14-2- نوسازی سیاسی … 27

4-14-2- نوسازی روانی … 28

15-2- مفهوم نوآوری … 29

1-15-2- احساس نیاز به تغییر … 30

2-15-2- اثرات فرهنگی … 31

3-15-2- تغییر فرهنگی … 31

4-15-2-عوامل موثر در تغییر … 32

16-2- چشم انداز آموزش کشاورزی در قرن 21 … 34

17-2- بازگشت کشورهای در حال توسعه به سوی آموزشهای کشاورزی … 35

18-2- تاریخچه آموزشهای کشاورزی در جهان … 36

1-18-2- تاریخچه آموزش های کشاورزی در ایران … 37

2-18-2- تاریخچه اجرای آموزش های کشاورزی در مناطق روستایی و کشاورزی … 37

3-18-2- اهداف آموزش های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی … 38

فصل سوم

شناخت ویژگیهای جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه

3-1- پیشینه تاریخی … 42

2-3 – موقعیت جغرافیای شهرستان رباط کریم … 44

1-2-3- تعداد شهرها و روستاها … 49

3-3- ویژگی های اقلیمی شهرستان رباط کریم … 51

1-3-3- درجه حرارت (دما) … 51

2-3-3- میانگین دمای سالانه … 52

3-3-3- رژیم حرارتی و دمای ماهانه … 52

4-3-3- بارش ماهانه … 53

5-3-3- جهات وزش باد … 55

6-3-3- تیپ آب و هوایی … 57

4-3- خاک و پوشش گیاهی منطقه رباط کریم … 57

1-4-3- دشت های دامنه ای (خاک های دشت های آبرفتی دامنه ای) … 60

1-1-4-3- سری خاک های آدران … 60

2-1-4-3- سری خاک های رباط کریم … 61

3-1-4-3- سری خاک های حصار مهتر … 61

2-4-3- دشتهای رسوبی و رودخانه ای (خاکهای مخروط افکنه ای آبرفتی سنگریزه دار) … 62

1-2-4-3- سری خاکهای پرندک … 62

2-2-4-3- سری خاکهای حصارساداتی … 62

5-3- پوشش گیاهی … 64

1-5-3- گیاهان بومی … 64

2-5-3- نباتات زراعی … 64

6-3- ویژگیهای انسانی … 65

1-6-3- مهاجرت … 66

2-6-3- ساختمان جنسی … 67

3-6-3- ساختار درونی جمعیت … 67

1-3-6-3- ساختمان سنی … 67

2-3-6-3- خصوصیات عمده جمعیت رباط کریم … 70

3-3-6-3- وضعیت سواد … 73

7-3- بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان رباط کریم … 74

1-7-3- وضعیت کشاورزی شهرستان رباط کریم … 75

1-1-7-3- زراعت و باغداری … 75

2-1-7-3- بررسی وضعیت دامپروری در شهرستان رباط کریم … 76

3-1-7-3- بررسی وضعیت صنعت شهرستان رباط کریم … 78

1-1-3-1-7-3- تاریخچه منگنز رباط کریم … 80

2-1-3-7-3- موقعیت جغرافیایی معدن … 80

3-1-3-7-3- مصارف و کاربرد منگنز در صنعت … 81

فصل چهارم

بررسی و شناخت ویژگیهای هنرستانهای کشاورزی و نقش آنها در توسعه کشاورزی

1-4- خلاصه ای از تاریخچه آموزش کشاورزی … 83

2-4- تعریف هنرستان کشاورزی … 87

3-4- هدف از آموزش کشاورزی در هنرستانهای کشاورزی … 93

4-4- شاخه های تحصیلی در هنرستانهای کشاورزی … 94

1-4-4- شاخه فنی و حرفه ای … 94

1-1-4-4- زمینه صنعت … 94

2-1-4-4- زمینه خدمات … 94

3-1-4-4- زمینه کشاورزی … 95

2-4-4- شاخه کاردانش) اهداف کاردانش) … 95

5-4- نحوه تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی درهنرستانهای کشاورزی وادامه تحصیل فارغ التحصیلان … 95

1-5-4-: رشته های تحصیلی – مهارتی شاخه کاردانش … 96

2-5-4- آموزش مهارت های کشاورزی در شاخه کاردانش … 98

3-5-4- ادامه تحصیل فارغ التحصیلان کشاورزی شاخه کاردانش … 98

6-4- قوانین آموزشی و واحدهای درسی، عناوین و جداول درسها … 99

1-6-4- قوانین آموزشی … 99

7-4-آمار هنرجویان استقبال کننده از رشته های کشاورزی در سطح استان تهران

ومنطقه رباط کریم درسال 88-1387 و 87-1386 … 109

1-7-4-آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی 88-77 … 110

2-7-4-نسبت دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی 88-87 … 111

8-4-ویژگیهای آموزش و نقش آن در توسعه کشاورزی در سطح کلان وکاربرد آن درناحیه مورد مطالعه … 111

9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان … 114

1-9-4- کشورهای توسعه یافته … 114

2-9-4- کشورهای در حال توسعه … 114

3-9-4- کشورهای انقلابی … 114

4-9-4- مفهوم آموزش بزرگسالان در ایران … 115

5-9-4-آموزش بزرگسالان در بعد شغل و حرفه … 115

6-9-4-آموزش کشاورزی ویژه بزرگسالان … 116

10-4- اثرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آموزشهای کشاورزی … 118

1-10-4- اثرات سیاسی آموزشهای کشاورزی … 118

2-10-4- اثرات اجتماعی آموزشهای کشاورزی … 118

1-2-10-4- آماده ساختن بزرگسالان (یا هنرجویان) برای درک تغییرات اجتماعی … 118

2-2-10-4- کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی … 118

4-2-10-4- تحول ارتباطات … 119

5-2-10-4- هماهنگ کردن ابتکارات و رهیافتها – مسئولیت پذیری … 119

3-10-4- اثرات فرهنگی و روانی آموزشهای کشاورزی … 121

1-3-10-4- ایجاد زمینه و امکانات بهتر از دانش، مهارتها و منابع موجود … 121

2-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای آگاهی از منزلت خود … 121

3-3-10-4- کمک به بزرگسالان برای درک مجموعه استعدادها، توانایی ها و محدودیت های خویش … 122

4-3-10-4- دانش و مهارت … 122

5-3-10-4- توصیه ها و اطلاعات فنی … 122

6-3-10-4- سطوح پدیداری تغییر … 123

11-4- اثرات اقتصادی – اثرات مستقیم آموزش های کشاورزی … 125

1-11-4- رابطه میان بهره وری و آموزش … 125

2-11-4- کمک آموزش به رشد اقتصادی … 127

3-11-4- کارکرد سرمایه گذاری آموزشی … 128

4-11-4- کشاورزی معشیتی به کشاورزی تخصصی … 129

5-11-4- تلاش برای دست یافتن به استراتژی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی … 131

1-5-11-4- عوامل پیشرفت کشاورزی در مقیاس کوچک … 131

2-5-11-4- شرایط پیشرفت عمومی روستا … 131

3-5-11-4- تکنولوژی و نوآوری … 131

6-11-4- اثرات اقتصادی – اثرات غیر مستقیم آموزش های کشاورزی … 132

12-4- اثرات آموزش های کشاورزی بر روی وضعیت اشتغال … 132

13-4- فراهم آوردن زمینه های تداوم آموزش کشاورزی برای توسعه و تثبیت شغلی … 133

فصل پنجم

1-5- نتیجه گیری … 136

2-5- آزمون فرضیات … 139

3-5- پیشنهادات … 141

4-5- نمونه پرسشنامه ها وجداول … 143

5-5- منابع … 146

فهرست جداول

____________________________________________________

1- جدول (3-1) آخرین آمار جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تقسیمات کشوری سال 1385 (شهرستان رباط کریم) … 49

2- جدول (3-2) گروه سنی شهرستان رباط کریم … 68

3- جدول (3-3) جمعیت استان تهران را بر حسب گروههای عمده سنی

به تفکیک جنسیتی در سال 1375 نشان می دهد … 68

4-جدول (3-4) روند تحولات شهرنشینی در منطقه کلان شهر تهران طی سالهای مختلف 69

4- جدول (3-5) خصوصیات عمده جمعیتی منطقه رباط کریم برابر آمار سال 1365 … 71

5- جدول (3-6) – مهاجرین وارد شده به شهرستان رباط کریم طی ده سال 1375 … 73

6- جدول (4-1): فهرست تعدادی از هنرستانهای کشاورزی سراسر کشور در سال 1376 … 84

7- جدول (4-2) رشته های تحصیلی – مهارتی زمینه کشاورزی شاخه کاردانش … 96

8- جدول (4-3) درسهای عمومی دوره متوسطه به تفکیک شاخه تحصیلی … 105

9- جدول (4-4) استانداردهای زمینه کشاورزی … 107

10-جدول (4-5) آمار دانش آموزان کاردانش زمینه کشاورزی (بدون بزرگسال) سال تحصیلی 88-87 … 109

فهرست نمودارها

1-نمودار شماره (3-1) نمودار شیب شهرستان رباط کریم … 47-2- نمودار شماره (3-2) شیبهای شهرستان رباط کریم … 48

3-نمودار شماره (3-3) میزان بارندگی طی ده ساله 1386-1376 ایستگاه مهرآباد … 54

4-نمودار (3-4) رگرسیون معادله خطی (ساده) میزان بارندگی در10 ساله اخیر … 54

5-نمودار (3-5) سیر صعودی جمعیت در دهه های 50 تا 70 … 71

6-نمودار (3-6) وضعیت اشتغال در شهرستان رباط کریم … 74

فهرست نقشه ها

1- نقشه استان تهران (3-1) … 43

2- نقشه تقسیمات سیاسی استان تهران (3-2) … 44

3- نقشه شهرستانهای استان تهران (3-3) … 45

4- نقشه شهرستان رباط کریم (3-4) … 46

5- نقشه شهرستان رباط کریم (3-5) … 46

6-نقشه شماره (3-6) طبقات ارتفاعی رباط کریم … 48

7-نقشه شبکه رودهای استان تهران (3-7) … 55

6- نقشه زمین شناسی ایران (3-8) … 58

7- نقشه توپوگرافی استان تهران (3-9) … 59

8- نقشه جهت کلی شیب زمین دراستان تهران (3-10) … 59

9- نقشه زمین شناسی استان تهران (3-11) … 60

10- نقشه پوشش گیاهی استان تهران شماره (3-12) … 63

فهرست تصاویر

1- عکس 4-1نمای درب ورودی هنرستان … 88

2- عکس (4-2) نمایی از کارگاه پرورش ماهیان سردآبی (هنرجویان درحال صید ماهی قزل آلا) … 88

3- عکس (4-3) نمایی از کارگاه پرورش مرغ گوشتی … 89

4- عکس (4-4) نمایی از کارگاه دامپروری (گاوداری هنرستان) … 89

5- عکس (4-5) نمایی از کارگاه دامپرو ری (گوسفنداری هنرستان) … 90

6- عکس (4-6) نمایی از تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی هنرستان … 90

7- عکس (4-7) نمایی از برداشت محصول گندم هنرستان … 91

8- عکس (4-8) نمایی از ساختمان خوابگاه هنرجویان وزمین چمن هنرستان … 91

9- عکس (4-9) نمایی ازکارگاه باغبانی (باغ انگور هنرستان) … 92

10- عکس (4-10) نمایی از مزرعه نمونه گندم هنرستان … 92

11- عکس (4-11) نمایی از گلخانه هنرستان (هنرجویان درحال اموزش) … 93

پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دسته: معارف اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 179 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

پایان نامه کارشناسی ارشد (M-A)

رشته الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

چکیده:

مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است. نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از نکات مهم این بخش به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی است که دادگاهها با توجه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص در هر رشته، و همچنین با توجه به حقوق عرض حکم صادر می کنند. و در بخش دوم که شامل چهار فصل است. از نکات مهّم این بخش که به اهمیّت ورزش در فقه و بازی شطرنج و نظرات مراجع تقلید و مسائلی در رابطه با سبق و رمایۀ و … مورد بررسی قرار گرفته است.

این پایان نامه، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی، تفسیری و حدیثی حاصل شده است.

کلید واژه ها: حقوق ورزشی، مقرّرات و جرایم ورزشی، مبانی فقهی، نظرات فقهای امامیّه

مقدمّه: طرح تحقیق

در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است، وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است. برای ورزش آغاز نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی، ورزش همسفر او خواهد ماند. در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است.

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند: «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ» به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است: «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»

آیت الله خمینی نیز فرموده اند: اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست، بلکه، ورزش پیشه، تجارت و صنعت است. ورزش، اکنون، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فردی است.

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها، ورزش دارای جایگاه والائی است. و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود. دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند. گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است. کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است. انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است. ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است. ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند. اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند: جامعه شناسی، پزشکی، مدیریت و … قرار گیرد. حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است. در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه قضایی، چندان که باید به این پدیده مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است.

1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم: پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحۀ، ص 413.

2- قمی، عباس، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل، ص 107.

3- آیت ا … خمینی، صحیفه امام ، 18/151.

1- درباره «حقوق ورزشی» در بخش اول توضیح خواهیم داد.

فهرست اجمالی مطالب

مقدّمه: طرح تحقیق … 1

بخش اول: حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول: حقوق ورزشی … 12

گفتار اول: منابع حقوق ورزشی … 13

فصل دوم: حقوق ورزشی کیفری … 16

فصل سوم: حقوق ورزشی خصوصی … 24

بخش دوم: ورزش در فقه اسلامی

فصل اول: سوابق فقهی ورزش … 33

فصل دوم: احکام فقهی مسابقه ها … 51

فصل سوم: سبق و رمایۀ … 54

فصل چهارم: مبانی فقهی بازی با شطرنج … 81

فصل پنجم: چهل حدیث در ورزش … 102

پیوست ها … 119

منابع و مآخذ … 124

چکیده انگلیسی … 136

(ج)

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه: طرح تحقیق … 1

بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل: حقوق ورزشی … 12

گفتار اول: منابع حقوق ورزشی … 13

مبحث اول: قانون … 13

بند اول: قانون اساسی … 14

مبحث دوم: قوانین عادی … 15

مبحث سوم: عرف ورزشی … 15

مبحث چهارم: آیین نامه ها … 15

فصل دوم: حقوق ورزشی کیفری … 16

گفتار نخست: مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی … 16

مبحث اوّل: مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص … 18

مبحث دوم: مسئولیت داوران … 19

مبحث سوم: مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی … 22

مبحث چهارم: مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … 23

فصل سوم: حقوق ورزشی خصوصی … 24

گفتار اول: مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی … 24

مبحث اول: رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … 25

مبحث دوم: رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران … 28 مبحث سوم: نقش رسانه ها در ورزش … 30

(چ)

بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی

فصل اول: ورزش در فقه اسلامی … 33

گفتار اول: سوابق فقهی ورزش … 33

مبحث اول: خرید و فروش عکسهای ورزشکاران … 40

مبحث دوم: نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی … 40

مبحث سوم: شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی … 41

مبحث چهارم: اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان … 42

گفتار دوم: دوپینگ … 43

مبحث اول: جنبه اخلاقی دوپینگ … 46

مبحث دوم: بیمه ورزشی … 47

مبحث سوم: اسپانسر و تبلیغات … 48

فصل دوم: احکام فقهی مسابقه ها … 51

مبحث اول: مسابقه برای تواناسازی … 52

فصل سوم: سبق و رمایۀ … 54

گفتار اول: مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی … 58

مبحث اول: فرق عقد و وعده … 58

مبحث دوم: پژوهشی درباره حدیث لاسبق … 61

مبحث سوم: مسابقه با ابزار قمار … 70

گفتار اول: مفهوم قمار در اصطلاح فقها … 71

مبحث اول: ادله حرمت قمار … 75

(ح)

بند اول: آیات … 75

بند دوم: روایات … 79

گفتار اول: شرط بندی در مسابقات … 80

فصل چهارم: مبانی فقهی بازی با شطرنج … 81

گفتار اول: مبانی حرمت بازی با شطرنج … 83

گفتار دوم: مبانی حلیّت بازی با شطرنج … 86

گفتار سوم: دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … 89

گفتار چهارم: نظر مراجع درباره بازی با شطرنج و پاسور … 100

فصل پنجم: چهل حدیث در ورزش … 102

جمع بندی و پیشنهاد … 116

پیوستها … 119

منابع و مآخذ … 124

چکیده انگلیسی … 136

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 233 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 142

پایان نامه کارشناسی ارشد: MA

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است. ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه: اشتباه، موضوع مورد معامله

مقدمه

درصحنه اجتماع، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود. و اشخاص نمی توانند بدین بهانه، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند، گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد. در روابط قرارداری، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده، دچار اشتباه می شوند، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند.

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ

دانست.

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است. اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد. پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است. به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده، اهمیت فوق العاده ای دارد. به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه … 1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه … 6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه … 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت … 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان … 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه … 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا … 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل … 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو … 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه … 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن … 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی … 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی (حقوقی) … 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی … 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی … 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع … 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا … 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر … 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده … 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده … 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک … 14

1-2-1-2- تدبر … 15

1-2-1-3- میل نفس … 15

1-2-1-4- قصد 15

1-2-1-5- قصد و رضا … 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری … 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه … 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی … 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی … 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری … 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده … 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده … 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله … 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص … 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر … 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع … 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) … 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) … 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن … 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله … 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه … 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران … 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین … 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن … 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط … 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع … 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله … 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله … 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت … 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد … 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله … 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد … 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) … 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی (مثلی یا قیمی بودن) … 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله … 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات … 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم … 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون … 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون … 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه … 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه … 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران … 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع … 46

2-1-1- نظریۀ نوعی … 47

نقد نظریۀ … 48

2-1-2- نظریۀ شخصی … 48

نقد نظریۀ … 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض … 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53

2-1-3- نظریۀ مختلط … 54

نقد نظریۀ … 55

2-1-3-1- حقوق اسلام … 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع … 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه … 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت … 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع … 57

2-1-3-2- حقوق ایران … 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه … 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع … 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع … 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع … 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع (غیر مذکور) … 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی … 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع … 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی … 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع … 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد … 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی … 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد … 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک … 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک … 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.. 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک … 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.. 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد … 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ … 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ … 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه … 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی (فرعی) … 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع … 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران … 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ … 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ … 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ … 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان … 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام … 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه … 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران … 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی (بر بطلان بعض) … 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع … 102

4-2-1- حقوق اسلام … 102

4-2-2- حقوق ایران … 103

4-2-3- حقوق فرانسه … 104

4-3- نتیجه … 105

منابع و مآخذ

فارسی … 107

عربی … 109

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل

دسته: مالی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 320 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 116

پایان نامه کارشناسی ارشد ( M. A )

گرایش: مدیریت مالی

بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر الگوی مصرف و میزان مصرف گاز شهر اردبیل

*ضمیمه: فایل اکسل دمای هوا و بارندگی و مصرف آب شهر اردبیل از سال 1386-1392

چکیده

واژه یارانه ( subsidy ) در لغت نامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه مالی دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاص و در برخی موارد کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها. پرداخت یارانه دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند: پایین نگه داشتن قیمت کالاهای مصرفی و یا حفظ روند تولید یک کالای معین. پرداخت یارانه نقش دوگانه ای را می تواند ایفا کند هم موجب کمک به رفاه عمومی می شود و هم موجب تحریف قیمت های بازار شده، منابع را به صورت نامطلوب توزیع می کند. با توجه به همین جنبه منفی پرداخت یارانه ها بود که لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بوسیله دولت از آذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طرح هدفمندی یارانه ها به علل مختلفی از جمله به منظور بهینه کردن مصرف حامل های انرژی از جمله گاز تصویب و اجرا شده است این موضوع انتخاب شد تا با روش علمی مشخص گردد آیا اجرای این طرح در عمل بر الگوی مصرف گاز در شهر اردبیل تاثیر گذاشته است یا خیر؟

این تحقیق از نوع کاربردی است که با روش علّی- مقایسه ای انجام خواهد شد. به این دلیل علی است که تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را در بهینه سازی مصرف گاز بررسی می کند که اجرای قانون هدفمندی به عنوان متغیر مستقل و بهینه سازی الگوی مصرف گاز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به این دلیل مقایسه ای است که میزان مصرف گاز در دو دوره یعنی دوره دو ساله قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دوره دو ساله بعد از اجرای قانون مذکور مقایسه خواهد شد.

روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از فرمهای 15و17 صادره از اداره گازمیزان مصرف به دست خواهد آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های آمار توصیفی مانند جدول و نمودار و فراوانی و درصد و میانگین و واریانس استفاده خواهد شد و برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس چند متغیره ( MANOVA ) برای مقایسه میزان مصرف در دو دوره قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده خواهد شد. همچنین از آزمون ( F ) برای مقایسه مصرف سه گروه از مصرف کنندگان (خانگی، صنعتی و عمومی) استفاده شده است.

کلمات کلیدی: یارانه، هدفمندی یارانه، الگوی مصرف، میزان مصرف 

فهرست مطالب

فصل اول 1

کلیات تحقیق 1

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مسئله پژوهش 3

1-3-اهمیت موضوع وضرورت انجام پژوهش 4

1-4-پیشینه پژوهش 4

1-5-فرضیات پژوهش 11

1-6-اهداف پژوهش 11

1-7-نوع وروش پژوهش 11

1-8-قلمروپژوهش 12

1-8-1-قلمرو موضوعی 12

1-8-2-قلمرومکانی 12

1-8-3-قلمرو زمانی 12

1-9-روش گردآوری اطلاعات 12

1-10-ابزار گردآوری اطلاعات 12

1-11-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 12

1-12-تعریفهای عملیاتی 13

1-12-1- قانون هدفمندی یارانه ها 13

1-12-2-الگوی مصرف (تابع تقاضا) 13

فصل دوم 15

ادبیات تحقیق 15

2-1-بخش اول: هدفمندی یارانه ها والگوی مصرف 16

2-1-1- مقدمه 16

2-1-2-تعریف یارانه و انواع آن 16

2-1-3-یارانه چیست؟ 16

2-1-4-انواع یارانه 16

2-1-5-یارانه دولتی چیست و چرا دولت ها یارانه پرداخت می کنند؟ 18

2-1-6-ویژگی کالاهای مشمول یارانه 19

2-1-7-تاریخچه پرداخت یارانه در جهان 19

2-1-8-دولت برای چه چیزهای یارانه می پردازد؟ 19

2-1-9-اشکالات ومعایب پرداخت یارانه قبل از هدفمندی 20

2-1-10-تاثیر یارانه بر مصرف انرژی 21

2-1-11- اثرات پرداخت یارانه انرژی 21

2-1-11-1- آثار اقتصادی 21

2-1-11-2- آثار اجتماعی یارانه های انرژی 22

2-1-11-3- آثار زیست محیطی یارانه های انرژی 22

2-1-12-قانون هدفمند سازی یارانه 23

2-1-13-مفهوم هدفمند سازی 23

2-1-14-اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها 24

2-1-15-مزایا و مشکلات هدفمند کردن یارانه ها در کشور 24

2-1-16-مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت 25

2-1-17-تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف 26

2-1-18-بهینه سازی مصرف انرژی 32

2-1-19-مصرف انرژی در جهان 32

2-1-20-دستورات مصرف در اسلام 33

2-1-21-لزوم اصلاح الگوی مصرف به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی 34

2-1-22- رویکردهای مختلف به مسئله اصلاح یارانه های انرژی 35

2-1-22-1-تحلیل تعادل جزئی 35

2-1-22-2-تحلیل تعادل عمومی 36

2-1-22-3- تحلیل تعادل جزئی گسترش یافته 37

2-1-22-4- مدل سازی داده – ستانده 38

2-1-23-مدلهای تقاضای انرژی 38

2-1-23-1- الگوی نظری تحلیل تقاضای انرژی 40

2-1-24-متغیرهای مؤثر در تقاضای آب 41

2-1-25-ارائه الگوی تحلیلی تابع تقاضای آب 41

2-2-بخش دوم: آشنایی با صنعت آب 42

2-2-1-مقدمه 42

2-2-2-درباره آب 42

2-2-3- تاریخچه صنعت آب در ایران 44

2-2-4- جایگاه ایران بین کشورهای مصرف کننده آب 47

2-2-6-خالص تجارت گازدرجهان ونقش ایران 51

2-2-6-1-جایگاه ایران از نگاه سازمان ها و مؤسسات پژوهشی بین المللی 51

2-2-6-2-تجارت جهانی گاز در گرو توسعه ال ان جی و جی تی ال 53

2-2-6-3-افزایش سهم 8 درصدی در تجارت جهانی گاز 55

2-3-پیشینه تحقیق 56

2-3-1-پیشینه پژوهشهای درون کشور 56

2-3-2-پیشینه پژوهشهای خارج کشور 60

2-3-3- وجه تمایز این تحقیق 62

فصل سوم 69

روش اجرای تحقیق 69

3-1-مقدمه 70

3-2-روش تحقیق 70

3-3-متغیرهای تحقیق 70

3-3-1- متغیر مستقل 70

3-3-1-1-متغیر مستقل اصلی 70

3-3-1-2-متغیر مستقل فرعی 70

3-3-2-متغیر وابسته 70

3-4-جامعه آماری 70

3-5-نمونه وروش نمونه گیری 71

3-6-روش گردآوری اطلاعات 71

جدول 3-1- متوسط مصرف مصرف کنندگان صنعتی (متر مکعب) 72

جدول 3-2- متوسط مصرف مصرف کنندگان عمومی (متر مکعب) 72

جدول 3-3- متوسط مصرف مصرف کنندگان خانگی (متر مکعب) 72

جدول 3-4- متوسط دمای هوا (سانتیگراد) 73

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات 73

3-8-روایی وپایایی ابزار 73

3-9-روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات 73

فصل چهارم 75

تجزیه و تحلیل داده هاو یافته های تحقیق 75

جدول 4-1- آمار توصیفی دما 76

نمودار 4-1- هیستوگرام توزیع دما 76

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 76

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف خانگی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 77

جدول 4-4- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل اثر دمای هوا 78

جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف عمومی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 78

جدول 4-6- نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با کنترل اثر دمای هوا 78

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار میزان مصرف صنعتی قبل و بعد هدفمندی یارانه ها 79

جدول 4-8- نتایج آزمون t با دو گروه مستقل جهت تعیین معنی داری تفاوت میانگین 79

جدول 4-9- نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( anova ) جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین 80

جدول 4-10- نتایج آزمون دانکن 80

فصل پنجم 81

نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- مقدمه 82

5-2- خلاصه ونتیجه پژوهش 82

5-2-1- اهدافتحقیق 84

5-2-2- فرضیه های تحقیق 84

5-3- پیشنهادهایپژوهش 87

5-4- محدودیتهایپژوهش 89

منابع 90

پیوست 91

مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

دسته: زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 388 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 164

پایان نامه کارشناسی ارشد (M. A)

رشته زبان و ادبیات فارسی

مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

چکیده:

انسان، همواره برای بهبود کیفیت زندگی و مقابله با مشکلات پیش روی خود و در نهایت رسیدن به کمال وجودیش که همانا هدف خلقت اوست، ناگزیراز به کار بستن مهارت هایی است تا او را در پیمودن این مسیر یاری کند.

عارفان مسلمان توانسته اند با گویاترین زبان به تبیین ژرفای وجود آدمی و نیازهای ثابت و متغیّر وی بپردازند. و این نتیجه تأثیرپذیری آن ها از اصول و مبانی تربیت دینی است. مولوی بلخی در زمره عارفان بزرگی است که نیازهای زیست فردی واجتماعی انسان را در قالب حکایات و تمثیل برای ایجاد و استمرار حیاتی سالم و طیّبه گوش زد کرده است.

شناخت خطّ سیر اندیشه های تعلیمی مولوی، بیان مهارت های زندگی به شیوه های مختلف در مثنوی از اهداف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پایان نامه جلوه های مهارت های زندگی در مثنوی معنوی شامل؛ مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی، مهارت های روابط بین فردی، مهارت های شناختی، مهارت های اجتماعی، مهارت های بهداشت، سلامت روان وجسم و هم چنین مهارت های معنوی و اخلاقی، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که مولوی ضمن ترجیح دادن بعد روحی انسان بر بعد جسمی او، مهارت های بی شماری را جهت داشتن یک زندگی سالم و مفید در مثنوی ارائه می دهد؛ امّا بیشترین تأکید او بر مهارت های ارتباطی، اجتماعی و سلامت روان است و خطّ سیر فکری واحدی را در این زمینه دنبال می کند. هم چنین آراء این عارف انسان شناس مسلمان و پرورش یافته در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی در زمینه های بسیاری، نظیر تقویت مهارت ارتباط مؤثّر، روابط بین فردی، عزّت نفس، خودآگاهی و کنترل هیجانات منفی، شباهت های حیرت انگیزی با افکار روان شناسان انسان گرای معاصر دارد، که باز گویی آن ها می تواند در بهبود کیفیت زندگی افراد به کار آید.

کلید واژگان: مثنوی معنوی، مولوی، مهارت های زندگی، انسان، روان، رابطه، فرد، اجتماع.

مقدّمه:

یکی از عوامل رشد و کمال آدمی، استفاده از تجربه های گذشته خود و دیگران است. انسان آن گاه که وارد زندگی این دنیا می شود، به تعبیر قرآن کریم، معلومات و سرمایه علمی ندارد: «وَاللهُ أََخرَجَکُمْ مِن بُطُونِ أُُمَّهاتِکُم لا تَعلَموُنَ شَیئاً؛ خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید.» (نحل: 78)

با استفاده از آیه فوق، انسان به هنگام تولّد، معلومات آگاهانه ندارد؛ بلکه به تدریج قدرت اندیشه و فهم حقایق را به دست می آورد. نیروی عقل انسان کم کم تقویت می شود و در اثر برخورد با مسائل مختلف، معلومات بیشتری می اندوزد.

«آدمی در مسیر تکاملی خود، مالک منابع و وسایلی برای زندگی مؤثّر است، اوست که می تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی وقایع به تجربه در آورد و از طریق همین آگاهی ها و تجارب خود، قادر به انتخاب باشد و مسئولیّت رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانایی آن را به دست آورد که پاسخ های مناسبی به محرّک های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم، هیجانات، افکار، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفایی برساند.» (آقازاده، 1379: 52)

برای دست یابی به فضایل، موانع و درد ها و رنج های فراوانی در برابر انسان است. اگر آدمی بتواند به مشکلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد، نگه داشتن و پایداری فضیلت های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدّمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله 5

1-2. ضرورت و هدف تحقیق 6

1-3. فرضیه های تحقیق 6

1-4. پیشینه تحقیق 7

1-5. روش تحقیق 7

فصل دوم: شرح حال مولوی

2-1. جایگاه مولوی 9

2-2. وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان مولوی 10

2-3. شرایط ایدئولوزیک جامعه 11

2-4. تولّد، تخلّص و فوت 12

2-5. نزدیکان مولوی 12

2-6. تحصیلات مولوی 13

2-7. عقاید و تصوّف مولوی 13

2-8. آثار مولوی 14

فصل سوم: مهارت های زندگی، تعاریف و مروری بر سیر تکامل آن ها

3-1. مقدّمه 17

3-2. مفهوم لغوی و اصطلاحی مهارت های زندگی 18

3-3. اهمیت مهار های زندگی 18

3-4. تاریخچه مهارت های زندگی 19

3-5. مهارت های زندگی در آموزه های دینی 20

3-6. مهارت های زندگی در ایران کهن 21

3-6-1. قابوس نامه 21

3-6-2. اخلاق ناصری 22

3-6-3. مرزبان نامه 23

3-6-4. کلیله و دمنه 23

3-7. قلمرو مهار های زندگی 24

فصل چهارم: بررسی مهارت زندگی در مثنوی معنوی مولوی

4-1. مهارت های شناختی 28

4-1-1. مهارت تفکّر انتقادی از دیدگاه روان شناسان 28

4-1-1-1. تفکّر انتقادی و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی 28

4-1-1-1-1. مشاهده دقیق موقعیت ها و ارزیابی دلایل و شواهد 29

4-1-1-1-2. پرهیز از ظاهربینی 31

4-1-1-1-3. پرهیز از قیاس به نفس 33

4-1-1-1-4. پرهیز از تقلید کور کورانه 33

4-1-1-1-5. افزایش علم و آگاهی 33

4-1-1-1-6. سؤال مناسب 34

4-1-1-1-7. استدلال 34

4-1-1-1-8. عاقبت بینی 35

4-1-1-1-9. پاکی دل از هواهای نفسانی 37

4-1-2. مهارت تفکّر خلّاق 38

4-1-2-1. تفکّر خلّاق و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی 38

4-1-2-1-1. افزایش علم و آگاهی 40

4-1-2-1-2. پیروی از استاد 40

4-1-2-1-3. جست و جوی اطّلاعات جدید 41

4-1-2-1-4. دوراندیشی 41

4-1-2-1-5. خوردن لقمه حلال، پرهیز از انباشتن شکم و پرهیز از گرسنگی 42

4-1-2-1-6. تقوی 43

4-2. مهارت های فردی 44

4-2-1. خودآگاهی 44

4-2-1-1. خودآگاهی از دیدگاه مولوی 44

4-2-1-1-1. آگاهی از نقاط ضعف و قوّت خویش 46

4-2-1-1-2. تلاش و کوشش 47

4-2-1-1-3. داشتن نگرش مثبت و لذّت بردن از زندگی 48

4-2-2. عزّت نفس 48

4-2-2-1. عزّت نفس و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی 50

4-2-2-1-1. کمال جویی 51

4-2-2-1-2. افزایش آگاهی 52

4-2-2-1-3. خودباوری 52

4-2-2-1-4. انس با خدا 52

4-3. مهارت های بهداشت و سلامت روان و جسم 54

4-3-1. مهارت سلامت روان 54

4-3-1-1. شناخت و کنترل هیجان های خود و دیگران از دیدگاه مولوی 54

4-3-1-1-1. غم 57

4-3-1-1-1-1. توجّه به ناپایدار بودن تعلّقات 57

4-3-1-1-1-2. سپاسگزاری و توکّل 58

4-3-1-1-1-3. یاری جستن از خدا و پذیرفتن حقیقت 58

4-3-1-1-1-4. در نظر گرفتن حکمت خدا 59

4-3-1-1-1-5. صبر و تسلیم در برابر رضای الهی 60

4-3-1-1-2. حرص و طمع 60

4-3-1-1-2-1. بیزاری و دوری از طمع 63

4-3-1-1-2-2. قطع تعلّقات 63

4-3-1-1-2-3. پرهیز از آرزوهای دور و دراز 63

4-3-1-1-2-4. قناعت 63

4-3-1-1-2-5. عشق الهی 64

4-3-1-1-3. حسد 64

4-3-1-1-3-1. استعانت از خدا 66

4-3-1-1-3-2. خضوع در برابر اولیاءاللّه 66

4-3-1-1-4. خودخواهی 66

4-3-1-1-4-1. تواضع و فروتنی 66

4-3-1-1-5. خشم 66

4-3-1-1-5-1. ایمان و تقویت رابطه با خدا 68

4-3-1-1-5-2. مدیریت خشم 68

4-3-1-1-5-3. مهرورزی و اجتناب از کینه توزی 68

4-3-1-1-5-4. حلم و بردباری 69

4-3-1-1-5-5. خضوع و خشوع 69

4-3-1-1-5-6. گذشت و احسان 69

4-3-1-2. عشق های حقیقی موجب سلامت روان 70

4-3-2. مهارت سلامت جسمانی 71

4-3-2-1. پرهیز از شکم بارگی 71

4-3-2-2. تمرین گرسنگی 71

4-4. مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی 73

4-4-1. ارتباط کلامی مؤثّر 74

4-4-1-1. هم حسّی 75

4-4-1-2. گوش دادن 75

4-4-1-3. لحن مناسب 75

4-4-1-4. جلب اعتماد مخاطب 76

4-4-1-5. سنجیده سخن گفتن 76

4-4-1-6. سخن متناسب با مخاطب 77

4-4-1-7. پرهیز از کلام متکبّرانه 77

4-4-1-8. اشتیاق گوینده 77

4-4-1-9. کمال وجودی و مقبولیت گوینده 78

4-4-1-10. اشتیاق شنونده 78

4-4-1-11. دلپذیری و دل انگیختگی کلام 79

4-4-1-12. کلام صادقانه و جذّاب 79

4-4-2. مهارت ارتباط غیر کلامی مؤثّر 80

4-4-2-1. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در طرز نگاه 80

4-4-2-2. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در حالت چهره 81

4-4-3. مهارت ابراز وجود و جرأت مندی 82

4-4-3-1. خداشناسی و تقوی 82

4-4-3-2. رعایت ادب و احترام و پرهیز از گستاخی 83

4-5. مهارت های روابط بین فردی 85

4-5-1. مهارت دوست یابی 85

4-5-1-1. معیار های انتخاب دوست از دیدگاه مولوی 88

4-5-1-1-1. دوست مؤمن 88

4-5-1-1-2. دوست کریم 89

4-5-1-1-3. دوست صالح 89

4-5-1-1-4. دوست عاقل 89

4-5-1-2. نگهداری دوستان 89

4-5-1-2-1. پرهیز از سخن ناصواب 89

4-5-1-2-2. پرهیز از تکبّر 90

4-5-1-2-3. ابراز محبّت و خوش خلقی 90

4-5-1-2-4. انتقاد پذیر بودن 91

4-5-1-3. حفظ استقلال در بین دوستان 91

4-5-1-3-1. حفظ راز 92

4-5-1-3-2. جدایی از دوستان نامناسب 93

4-5-2. پرهیز از دشمن تراشی 93

4-5-2-1. صبر و مدارا با دشمنان 95

4-5-2-2. پرهیز از کینه توزی 95

4-5-2-3. پرهیز از مشورت با دشمنان 95

4-5-3. مهارت همدلی و دیدگاه مولوی 96

4-5-3-1. امیدواری 97

4-5-3-2. مصاحبت با دوستان 97

4-5-3-3. بهره جویی از محضر اهل دل 98

4-5-3-4. کناره جویی از مجالست با نااهلان 98

4-6. مهارت های اجتماعی 100

4-6-1. مهارت تصمیم گیری و دیدگاه مولوی 100

4-6-1-1. توجّه به مختار بودن و مسئو لیّت پذیر بودن انسان 101

4-6-1-2. وجود تقوی 102

4-6-1-3. وجود عقل و خرد 102

4-6-1-4. افزایش آگاهی 103

4-6-1-5. عاقبت بینی 103

4-6-1-6. مشورت 103

4-6-1-6-1. شرایط مشورت 104

4-6-1-7. صبوری 106

4-6-1-8. در نظر گرفتن توجّه و مشیّت پروردگار 106

4-6-1-9. توکّل 107

4-6-1-10. تلاش و پرهیز از کاهلی 107

4-6-1-11. امیدواری 108

4-6-2. مهارت حلّ مسأله 110

4-6-2-1. درک و تحلیل ماهیّت مسائل و مشکلات 110

4-6-2-2. داشتن امید و افکار و خیالات مثبت 111

4-6-2-3. صبوری 111

4-6-2-4. پرهیز از خودخواهی 114

4-6-2-5. قانع بودن 114

4-6-2-6. صدقه و احسان 114

4-6-2-7. شکرگزاری و عبرت آموزی 114

4-7. مهارت های معنوی 116

4-7-1. مهارت ارتباط با خدا 116

4-7-1-1. شناخت خدا 116

4-7-1-1-1. توجّه به فطرت انسان 118

4-7-1-1-2. تفکّر در آثار خلقت 118

4-7-1-1-3. توجّه به هدف آفرینش 119

4-7-1-1-4. توجّه به نظم آفرینش 119

4-7-1-1-5. پرهیز از جست و جو در ذات خداوند 120

4-7-1-2. اطاعت و عبادت خدا 120

4-7-1-2-1. انجام فرایض دینی 120

4-7-1-2-2. دعا و نیایش 122

4-7-1-2-3. شکرگزاری 123

4-7-1-4. توبه 124

4-7-1-5. تقرّب به خدا 125

4-7-2. ترک تعلّقات 125

4-7-3. همراهی با اهل کمال 126

4-7-4. عشق 127

4-8. مهارت های اخلاقی 128

4-8-1. اخلاق از دیدگاه مولوی 128

4-8-1-1. انسان مسئول اعمال خویش 128

4-8-1-2. توجّه به عیوب خویش و پرهیز از بد گویی نسبت به دیگران 129

4-8-1-3. مدارا و حلم 129

4-8-1-4. خوش خلقی 130

4-8-1-5. حمل بر برائت و پرهیز از بهتان 130

4-8-1-6. خدایی بودن 130

4-8-1-7. مهارت داشتن ادب 130

4-8-1-8. پرهیز از دروغ 130

4-8-1-9. اغتنام فرصت 130

فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهاد، فهرست منابع و مآخذ

5-1. نتیجه گیری 132

5-2. پیشنهاد 134

5-3. فهرست منابع و مآخذ 135

5-4. چکیده انگلیسی 141

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 139 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 110

پایان نامه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 3

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 5

د) فرضیه ها 7

و) اهداف تحقیق.. 8

ه) روش تحقیق.. 8

ی) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول: بلوغ. 10

مبحث اول: معنای بلوغ. 10

مبحث دوم: بلوغ در قرآن.. 11

بند اول: بلوغ حلم.. 11

بند دوم: بلوغ نکاح.. 16

بند سوم: بلوغ اشد. 19

مبحث دوم: سن.. 20

مبحث سوم: مسئولیت … 20

بند اول: مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم: مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم: اقسام مسئولیت … 22

بند چهارم: تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری … 23

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: کیفر. 24

بند اول: مسئولیت کیفری … 25

بند دوم: سن مسئولیت کیفری … 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول: قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول: عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول: دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم: دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم: دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم: عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات … 31

مبحث سوم: احتلام. 32

بند اول: دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم: احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم: احتلام از منظر روایات … 35

مبحث چهارم: حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض … 37

بند دوم: عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم: حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم: حیض از دیدگاه فقهای مذاهب … 41

بند پنجم: حمل.. 44

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت کیفری … 45

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول: عنصر قانونی.. 47

بند دوم: عنصر مادی … 48

بند سوم: عنصر معنوی … 49

مبحث دوم: اهلیت جزایی.. 50

بند اول: بلوغ از شرایط عمومی تکلیف … 52

بند دوم: عقل از شرایط عمومی تکلیف … 52

بند سوم: اختیار از شرایط عمومی تکلیف … 53

مبحث سوم: اسباب مانع مجازات … 54

بند اول: معاذیر قانونی.. 54

بند دوم: علل موجهه جرم. 55

بند سوم: علل رافع مسئولیت کیفری … 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول: بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری … 58

مبحث اول: بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول: حدود. 60

بند دوم: تعزیرات … 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم: قصاص … 72

بند چهارم: دیات … 73

مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304.73

بند دوم: قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338.74

بند سوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.76

مبحث سوم: سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.77

بند دوم: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم: بررسی سن مسئولیت تام کیفری … 81

مبحث دوم: سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم: سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.85

بند دوم: لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم: سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم: سن مسئولیت کیفری در سُنّت … 90

نتیجه گیری … 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع مقدس با ورود شخص به این مرحله، احکام و تکالیفی را بر شخص مکلّف واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله (بلوغ) با یک سری علائم و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد.

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات، روایات فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ جنسی» است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی» است، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب می شود.

به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال پاسخ به این مسأله می باشد که اگر منظور از بلوغ، بلوغ جنسی (تکوینی) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است، براین اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود: 1) رأی مشهور 2) آراء غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است.

کلمات کلیدی: بلوغ – سن – مسئولیت کیفری – رشد – قوه تمییز

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر اکرم (ص) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات ائمه (علیهم السلام)، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند.

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود.

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به «کلیات و مفاهیم» و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است.

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 452 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 97

پایان نامه کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته روانشناسی بالینی

موضوع

ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی می­باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دیابت شهرستان اردبیل می­باشند. تعداد نمونه پژوهش 80 نفر از بیماران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه های نظم­جویی شناختی هیجان، امید به زندگی و شادکامی استفاده شد. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد (01/0 p<). بنحوی که بین راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادکامی رابطه مثبت و بین راهبردهای منفی نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی رابطه منفی معنادار بدست آمد. در مجموع می­توان عنوان نمود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در زمره مهمترین عوامل وابسته به امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی می باشد و نیازمند توجه مسئولان، مراکز درمانی و ... جهت به کارگیری موثر راهبردهای مثبت و به طبع آن افزایش امید به زندگی و شادکامی در این بیماران می باشد. کلمات کلیدی: دیابت، نظم­جویی­ شناختی هیجان، امید به زندگی، شادکامی در بیماران دیابتی فهرست مطالب چکیده ... 1 فصل اول: کلیات 1-1-مقدمه ... 2 1-2-بیان مسأله ... 5 1-3-اهمیت و ضرورت ... 7 1-4-اهداف پژوهش ... 8 1-4-1-هدف کلی ... 8 1-4-2-اهداف جزئی پژوهش ... 8 1-5-فرضیه های پژوهش ... 8 1-6-سوال­ های پژوهش ... 9 1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ... 9 1-7-1-دیابت ... 9 1-7-2-امید به زندگی ... 9 1-7-3-شادکامی ... 9 1-7-4-نظم جویی شناختی هیجان ... 10 فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه ... 12 2-2-دیابت ... 12 2-2-1-انواع دیابت ... 12 2-2-2-علائم دیابت ... 15 2-2-3-علل بروز دیابت ... 16 2-2-4-دیابت و عوامل روانشناختی ... 18 2-3-شادکامی ... 18 2-3-1-تعریف شادکامی ... 20 2-3-2-نظریه های مرتبط با شادکامی ... 22 2-3-2-1-نظریه مقایسه اجتماعی ... 22 2-3-2-2-نظریه سطح سازگاری ... 23 2-3-2-3-نظریه شناختی ... 23 2-3-2-4-نظریه عاطفی ... 24 2-3-2-5-نظریه های میان فرهنگی ... 24 2-3-3-انواع شادکامی ... 24 2-3-4-دیدگاه ها مربوط به شادکامی ... 25 2-3-5-عوامل مؤثر بر شادکامی ... 27 2-3-6-سلامت روانی و شادکامی ... 28 2-3-7-ویژگی­های شخصیتی و شادکامی ... 28 2-3-8-شادکامی و موفقیت ... 29 2-3-9-شادی و اهداف ... 29 2-3-10-شادکامی و نیازها ... 30 2-3-11-ارزشها و شادکامی … 30

2-3-12-سازگاری و شادکامی … 31

2-4-امید به زندگی … 31

2-4-1-امید در زندگی … 34

2-4-2-خوش بینی، امید و سلامت … 35

2-4-3-زندگی دلپذیر و افزایش میزان امید به زندگی … 36

2-4-4-امید به زندگی در زندگی پر خطر … 36

2-4-5-امید به زندگی … 36

2-4-6-امید به زندگی در ایران … 37

2-4-7-ابعاد امید … 38

2-4-8-مفروضه های امید درباره­ی آدمی … 40

2-5-نظم جویی شناختی هیجان … 40

2-5-1-ابعاد نظم جویی شناختی هیجان … 41

2-5-2-نظم جویی هیجان … 42

2-5-3-مدل فرایند نظم جویی هیجانی گروس … 45

2-5-4-نظم جویی شناختی هیجان و اختلالات اضطرابی … 46

2-6-پیشینه پژوهش … 49

2-6-1-پیشینه­های مرتبط با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی 49

2-6-2-پیشینه­های مرتبط با نظم جویی شناختی هیجان … 51

2-6-3-جمع بندی پیشینه پژوهش … 52

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه … 55

3-2-روش پژوهش … 55

3-3-جامعه آماری … 55

3-4-روش نمونه گیری و حجم نمونه … 55

3-5-روش گردآوری داده ها … 55

3-6-ابزارگردآوری اطلاعات … 55

3-7-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها … 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از پژوهش

4-1-مقدمه … 59

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1-بحث و نتیجه گیری … 65

5-2-نتیجه گیری کلی … 69

5-3-محدودیت های پژوهش … 69

5-4-پیشنهادات … 69

5-4-1-پیشنهاد کاربردی پژوهش … 70

فهرست منابع … 71

ضمایم … 77

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت … 59

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل … 59

جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد نوع دیابت … 59

جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات … 60

جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد سن و مدت بیماری … 60

جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای تنظیم هیجان، امید به زندگی و شادکامی … 60

جدول 4-7: نتایج ضریب همبستگی پیرسون … 61

جدول 4-8: نتایج ضریب همبستگی پیرسون … 62

جدول 4-9: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری … 62

جدول 4-10: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری … 63

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار2-1 ابعاد امید … 39

بررسی احکام فقهی ظروف طلا و نقره

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: word

حجم فایل: 158 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 113

پایان نامه کارشناسی ارشد « M. A »

رشته: الهیات

گرایش: فقه و حقوق اسلامی

موضوع: بررسی احکام فقهی ظروف طلا و نقره

چکیده:

احکام و مقررات دینی هم نسخه هایی است که پیامبران الهی و پیشوایان دینی از طرف خدا برای بشر آورده اند تا سعادت و خوشبختی آنان را از هر جهت تامین نمایند. کسانی که پایه توحید خود را محکم ساخته اند و طبق دلایل قطعی عقیده دارند که قانونگذار اسلام یعنی، خداوند متعال، بی نیاز مطلق و دارای علم و حکمت بی پایان است، هیچ گونه تردیدی نخواهند داشت که تمام احکام و مقررات و دستورهای اسلامی که پیامبر اسلام از طرف خدای متعال برای بشر آورده است، دارای مصالح و فوایدی می باشد، زیرا علم و حکمت خدای بزرگ ایجاب می کند که هیچ فرمانی را بدون رعایت مصالح بندگانش ندهد و چنین افرادی همیشه در صدد پیروی از دستورهای الهی هستند احکام استعمال ظروف طلا و نقره نیز از این جهت مستثنی نیستند در برخی از احکام علما چنین آمده است خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است ولی استعمال آن ها در مثل زینت اطاق حرام نیست و نگاه داشتن آن نیز حرام نمی باشد, ساختن ظرف طلا یا نقره و مزدی که برای آن می گیرند و خرید و فروش آن ها حرام نیست، گیره استکان که از طلا یا نقره می سازند اگر بعد از برداشتن استکان ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد، استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند اشکال ندارد، اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه مقدار آن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعی ندارد، استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد و همچنین عطردان و سرمه دان و مثل اینها، خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره در حال ناچاری اشکال ندارد و استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد.

کلمات کلیدی: احکام-ظروف-طلا-نقره

مقدمه

قوانین الهی دارای فلسفه و حکمت های گوناگونی هستند و به هیج وجه بی پایه و بی حکمت وضع نشده اند. دستورات اسلامی تابع علل واقعی هستند و ریشه در واقعیات جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و … دارند. اصولاً ارزش اعمال انسان به میزان آگاهی و ایمان او وابسته است و این مستلزم بررسی و کاوش از فلسفه احکام و قوانین دینی است که بدانیم این قوانین برای چه نهاده شده و ما را به چه سمت و سویی هدایت می کنند. منتها در شناخت اسرار و فلسفه احکام نباید کشفیات علوم جدید را کافی دانست و بر اساس آخرین دست آوردهای علمی جهان دانش به قضاوت درباره احکام و قوانین الهی نشست؛ چون اولاً: قوانین الهی با توجه به تمام جنبه های روحی و جسمی و … انسان بنا نهاده شده اند. ثانیاً: باید اعتراف کنیم که شناخت ما از جهان پیرامون و از جمله درک و اطلاعات علمی بشر از واقعیات پیچیده روحی و روانی … انسان، بسیار اندک است.

حکم در اصطلاح به صورتهای مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است، بعضی گفته اند حکم آن است که شارع مقدس حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعل ممنوع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند»

شهید اول و میرزای نائینی در تعریف حکم چنین می گویند که: «حکم خطابی است از جانب شارع که به گونه اقتضائی یا تخییری به افعال مکلفین تعلق می گیرد. عده ای هم گفته اند؛ حکم، انشاء یک امر تکلیفی یا وضعی است از جانب قانونگذار (شارع) به این گونه که انجام یا ترک فعلی را اقتضاء کند یا رخصت دهد و یا اثری عملی بر آن مترتب شود. یکی از این احکام در مورد استعمال ظروف از جمله طلا و نقره جهت آشامیدن و خوردن است.

فقها و علمای دینی احکام متفاوتی از استعمال این ظروف یاد کرده اند از جمله

آیات عظام امام، بهجت و خامنه ای: نگه داری و به کارگیری آنها در زینت اتاق اشکال ندارد؛ ولی استفاده های دیگر از آنها (مانند خوردن و آشامیدن) حرام است.

فهرست مطالب

مقدمه 5

الف) بیان مساله 7

است. 7

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق 10

و) سوالات پژوهش: 12

سوال کلی: 12

سوالات جزئی: 12

ز) روش تحقیق 14

ی) سازمان دهی تحقیق 14

فصل اول

1-1-1-1تعریف حکم 10

1-1-1-2-حکم شرعی و تعاریف آن 12

1-1-1-3-شیخ بهائی و تعریف حکم شرعی 13

1-1-1-4-برخی اصولیان متأخر امامی، در تعریف 13

1-1-1-5- تعریف فقه 13

1-1-2-1-فقه در اصطلاح 14

1-1-2-2- طلا و ظروف از جنس طلا 15

1-1-2-3- نفره و ظروف نقره 17

1-2-1- کلیات 19

1-2-1-1- واژه حکم در منابع فقهی و اصولی 19

1-2-1-2- مراد از حکم شرعی در زبان فقها و اصولیان 19

1-2-1-3- معنای دیگر واژه حکم در منابع فقهی و حقوقی 19

1-2-1-4- حکم ولایی 19

1-2-1-5- کم حکومتی 20

1-2-1-6- واژه احکام 20

1-2-1-7-احکام شرعی از دیدگاه فقهی 20

1-2-1-8-اصولیان و تشریع احکام شرعی 21

1-2-1-9-مبنای تشریع احکام شرعی 21

1-2-1-10-مبنای شناخت احکام شرعی 21

1-2-1-11-اشکال مهم اصولیان بر حکم ظاهری 22

1-2-1-12-آخوند خراسانی و بررسی اشکالات تعبد به ادله غیرعلمی 22

1-2-1-13-حکم واقعی نزد اصولیان شیعه 23

1-2-1-14-تقسیمات حکم واقعی در منابع اصولی امامی 23

1-2-1-15- تقسیمات حکم به اعتباری دیگر 24

1-2-1-16-مقایسه حکم وضعی با حکم تکلیفی 25

1-2-1-17-گستره و تعداد احکام وضعی 25

1-2-1-18-أحکام وضعی مستقلّند یا منتزع؟ 26

1-2-1-19-منتزع بودن أحکام وضعی در نزد شیخ أنصاری 26

1-2-1-20-اهمیت فراگیری احکام 27

1-2-1-20-1از نظر قرآن 27

1-2-1-20-2-از نظر سنت 27

1-2-1-20-3-از دیدگاه مراجع و علمای اسلام 27

1-2-1-21-قلمرو احکام 28

1-2-1-22-جایگاه علم فقه نزد مسلمانان 29

1-2-2-کلیات مربوط به فقه 30

1-2-2-1-تاریخچه علم فقه 30

1-2-2-2-کلمه فقه در اصطلاح علماء 35

1-2-2-3-موضوع علم فقه 36

1-2-2-4- مذاهب مختلف در فقه 36

1-2-2-5-برجسته ترین دانشمندان اسلام در علم فقه 37

1-2-2-6-ستره فقه و جامعیت آن 39

1-2-2-10-تقسیمات فقه 41

1-2-3-کلیات طلا و نقره 43

1-2-3-1-ویژگی ها 43

1-2-3-2- تولید و ارزش 44

1-2-3-3-کاربردها 45

فصل دوم

2-1- احکام ضروف 47

2-2- در سایر احکام متعلق به ظروف 51

2-3-نکات مهم در مورد احکام ظرف ها 53

2-4- احکام کلی ظروف طلا و نقره 54

2-5-چرا استفاده از ظروف طلا برای زن و مرد حرام است؟ 64

2-5-1- پاسخ اجمالی 65

2-5-2-پاسخ تفصیلی 65

2-6- علت حرام بودن آشامیدن آب از ظرف طلا، چیست؟ 66

2-7- استفاده از طلا و نقره از دیدگاه قرآن 69

فصل سوم

3-1- بیان برخی از روایات تحریم استفاده از طلاو حریر و ظرف طلا و نقره 72

3-2- بحث استفاده از ظروف طلا و نقره از دیدگاه آیت اله مظاهری 76

3-3- نهایت حکم استفاده از ظروف طلا و نقره 85

3-4- نتیجه گیری 95

3-5- پیشنهادات پژوهش 97

Abstract

Laws and regulations, copies of which are religious prophets and religious leaders have turned from God to mankind to prosperity and happiness of each to provide them. Those who have built a solid foundation of its unity and the exact cause of the opinion that the legislator Islam, God, the absolute need to have knowledge and wisdom is endless. All laws, regulations, and orders of the Prophet of God has given to man. A material benefit, because the knowledge and wisdom of God requires that any decree without observing materials and such people are not servants of God are always trying to follow the instructions. Some scholars such orders come from eating and drinking is prohibited in gold and silver. But it is not forbidden to use them as an ornament of the room and keep it as it is not forbidden. Within the gold or silver and reward them and for which they are not forbidden to buy and sell, clip cup of gold or silver; and if it be said container cup after removal, it used to be on their own or to prohibited cup. Smoking pot of water on it in gold or silver are okay. If the metal is mixed with gold or silver, and if the container to make it in gold or silver metal is so high that it does not prevent its use in the countryside. Smoking hookah wind knife and scabbard and gold or silver frame of the Koran if there is no objection. Censer, and like them, eat and drink, container, gold and silver are not forced to use a container which is not known forms of gold or silver or something else is fine .

Keywords: porcelain-gold-silver-orders

منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم)

دسته: زبان و ادبیات فارسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 299 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 129

پایان نامه کارشناسی ارشد (M. A.)

«رشته زبان و ادبیات فارسی»

منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم)

چکیده:

از دوران باستان ایران مهد پرورش ادب و فرهنگ اصیل بین جوامع بوده است. چنان که از شواهد به جای مانده به این دوران مشهود است در همه کتب کهن تمام سعی کاتبان بر تعلیم و تربیت مردم و شناساندن فرهنگ ناب ایرانی به تمامی جوامع آن روزگاران بوده است، ادیبان و مشاهیر ایران در میان تمام ملل به فهم و درایت معروف بوده اند چنان که در این دوران نیز، کتب قدیمی ما در کشورهای غربی در حال تدریس است.

یکی از پرچم داران این ادب وهنر ایرانی مولانا است که در میان اغلب فرقه های مردمی این جهان دارای احترام خاصی است، چنان که اغلب مضامین شعری وی همچون قران کریم بسیار آموزنده است و بسیار مددکار، مولانا در آثار خود همیشه تلاش در بهبود حال زندگانی مردم را دارد

و خود را همانند کسی می داند که به هدایت مردم گمارده شده است، لذا در گفتار خود همیشه راه اعتدال را در پیش می گیرد و در پند و نصیحت از سایر ادبا پیشی گرفته است؛ چنان که همه اموراتی که در زندگی انسان می تواند برای وی مشکل ساز باشد را با شواهدی بسیار و زیبا به خواننده توضیح می دهد و راه مقابله با آن را نیز در گوش شنونده زمزمه می کند، در این پایان نامه سعی کرده ام تا تمام منهیّات مولانا در سه جلد اول مثنوی وی مورد بررسی و تحقیق قرار دهم، غرض از منهیات همان مفاهیمی است که مولانا در آثار خود خواننده را از آن ها نهی و منع کرده است و اجرای آن احکام را برای شخص مشکل ساز قلمداد می کند و مخاطب را به بیزاری از آن ها امر می کند، مفاهیمی مانند؛ نفس پرستی، پر خوری، خشم، شهوت، کینه، طمع، ریا، تکبر و مفاهیم مرتبط با اینها که زندگانی و موجودیت هر فردی را می تواند به مخاطره بیاندازد و باعث آزار و اذیت دیگران شود. پس در این پایان نامه هدف ما بررسی و تحلیل این محدودیت ها و منهیات در آثار این شاعر گرانقدر می باشد. بدین صورت که تمامی منهّیات شرعی و اجتماعی از سه جلد اول جدا خواهد شد و همراه با توضیح کامل در باب آنها تقریر خواهد شد، و با تشویق مردم به مطالعه آن، به جامعه ای سالم می توان امیدوار بود.

کلید واژگان: مولوی، منهیّات، مثنوی، فرهنگ ایرانی.

مقدمه:

مولانا

درباره مولوی بسیار گفته اند و حکایات متعددی را به او منسوب کرده اند، اما آثاری وجود دارد که تا حدودی زندگی و رویداد های تعیین کننده سر نوشت عجیب او را مشخص می سازد. نامش محمد و لقبش در دوران حیات خود جلال الدین و گاهی (خداوندگار) و مولانا بوده است و لقب مولوی در قرن های بعد از نهم برای وی به کار رفته است و ادب نام های مولوی و مولانا و ملای روم و مولوی رومی و مولانای روم و جلال الدین محمد رومی و بلخی شهرت یافته است. وی در سال 604 هجری در بلخ ولادت یافت. (پدرش بهاء ولد648-543) ملقب به سلطان العلماء هم از روءسای شریعت بود و هم از روءسای طریقت (شمیسا، سیروس، 1387: 9). یکی از حوادث مهم زندگی وی، سفر مولوی و خانواده اش و مقیم شدن در قونیه بود. در سال 617، سلطان العلماء به همراه خانواده اش از بلخ مهاجرت کردند. حکایت مشهوری که در طی این سفر روایت شده است این است که روزی عطار، مولوی را دید و درباره مولوی به پدرش گفت (این فرزند را گرامی دار، زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند) (صفا، ذبیح الله، 1332: 451).

در طول این سفر آن ها مدتی را در وخش و سمرقند گذرانیدند. سپس به حج رفتند و نیشابور را دیدند و به بغداد رسیدند. مدتی در حجاز ماندند و هنگام بازگشت مکه چندی نیز در شام بودند. چند سالی را نیز در لارنده به سر بردند که در همین شهر، جلال الدین با گوهر خاتون، دختر شرف الدین لالا، ازدواج کرد. پس از آن بهاء ولد به قونیه رفت و در همان جا وفات یافت (زرین کوب، 1343، 228).

مولوی پس از فوت پدر، در سن 24 سالگی به تدریس و وعظ پرداخت و سپس، سید برهان الدین محقق ترمذی که از شاگردان و مریدان سلطان العماء بود به قونیه آمد. و مولوی شاگرد و مرید وی گشت و بر اثر این ارادت، با معارف و علوم عرفانی مأنوس شد.

و پس از آن نیز با سفر به حلب و دمشق مطالعات خود را گسترش داد، گفته شده است که برهان محقق، پس از آن که به تربیت مولوی پرداخت و او را کامل و تمام عیار دید، دست از تدریس برداشت و گوشه گیری کرد. و سر انجام در سال 628 در گذشت. زندگی مولوی از همین جا رنگی دیگر به خود گرفت.

استادی که مولوی از چشمه دانش او جرعه ها نوشید، وفات یافت و مولوی پس از جستجو و کندوکاو سر انجام خود را در میان متشرعان و فقیهان و دانشمندانی که به اندک جاه و مقام دنیا دل خوش کرده اند تنها دید. بیراه نیست اگر بگوییم در وجود مولوی آتشی برای دیدن شخصی شعله گرفت تا درون چند توی او را به او بشناساند. و اگر بگویم او در انتظار عشقی به غایت بزرگ بود تا حقیقت برا و روشن شود، باز

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. اهداف تحقیق 10

1-2. پیشینه تحقیق 11

1-3. روش تحقیق 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران با درون مایه پند و تعلیم 15

2-1-1. مثنوی و تربیت و فرهنگ جهان اسلام 16

2-1-2. مثنوی و نقش جوانان در به کارگیری آموزه های آن 17

2-1-3. مثنوی و زندگی ما 17

2-1-4. ایران و ایرانی و مثنوی 18

2-1-5. ما از مثنوی چه می آموزیم؟ 18

2-1-6. ایران و مثنوی 19

2-1-7. استحکام پایه های گفتاری و استحکامی مثنوی 19

2-1-8. مسیر و اهداف مثنوی 20

2-2. معنی و مفهوم نهی از منکر و امر به معروف 21

2-2-1. منهّیات 23

2-2-2. ماهیّت مثنوی و ضرورت نهی 23

2-2-3. هوا پرستی عامل اصلی کج روی 31

2-2-4. نظر قرآن کریم درباره حدود شرعی و منهّیات الهی 32

2-2-5. امّت برتر 33

2-2-6. مراتب نهی از منکر 34

2-2-7. تعلیم و تربیت 35

2-2-8. ماهیت گناه از دیدگاه مولوی 36

2-2-9. شکوه از کژ فهمی مخاطبان 39

2-3. نهی در طول تاریخ 39

2-3-1. امر به معروف و نهی از منکر از نگاه معصومین (ع) 40

2-3-2. نهی از منکر از نگاه شاعران و اهل قلم 41

2-3-3. نمونه های نهی در شعر شاعران 42

2-3-4. بازتاب مثنوی در دنیا و نهی کلی 42

2-3-5. هفت نصیحت مولانا، امری به نهی 43

2-3-6. حکایات و داستآن های مثنوی و نکته های آموزنده آن 44

2-3-7. مثنوی در حوزه خراسان و پیروان آیین 45

2-4. پیام و انتظارات مثنوی 46

2-4-1. آینه تمام قد زندگی 46

فصل سوم: بحث و نتایج

3-1. نفس پرستی 48

3-1-1. خشم 51

3-1-2. شهوت و هوس 51

3-1-3. کینه 54

3-1-4. بخل 54

3-1-4-1. بخل از منظر آیات و روایات 55

3-1-5. طمع 56

3-1-6. ریا 58

3-1-7. تکبر 59

3-1-8. حسد 60

3-1-9. جاه دوستی 61

3-1-10. گمان و سوء ظن 63

3-1-11. بدخویی 64

3-1-12. نا امیدی 65

3-1-13. نفس امّاره 66

3-1-14. صفات مادی و دنیوی 67

3-1-15. فضولی 68

3-1-16. انتظار بی جا داشتن 69

3-1-17. تهمت 69

3-1-18. تمسخر 70

3-1-19. ستم 71

3-1-20. فریب و حیله 72

3-1-21. لاف زنی 73

3-1-22. رازگویی 74

3-1-23. تأخیر امور 76

3-1-24. تقلید 77

3-1-25. عدم سلوک بر پیر 79

3-1-26. عشق به امور فانی 80

3-1-27. مصاحب بد 82

3-1-28: ظاهر بینی و در بند صورت 83

3-1-29. استعانت از غیر خدا 84

3-1-30. گریه و زاری 85

3-1-31. شکمبارگی 86

3-1-32. غرور و خود بینی 87

3-1-33. تفرقه 89

3-1-34. تملق و چاپلوسی 90

3-1-35. نا امیدی از رحمت الهی 90

3-1-36. تعجیل در کار 91

3-1-37. نفاق 92

3-1-38. مبارزه با قضا و قدر و حکم الهی 93

3-1-39. یاوه گویی 94

3-1-40. قیاس اشتباه 95

3-1-41. اعتماد 98

3-1-42. سلطه¬گری 99

3-1-43. خواب 99

3-1-44. تنبلی 100

3-1-45. جهل و نادانی 100

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1. نتیجه گیری 103

4-2. پیشنهادات 108

منابع و مأخذ 109

چکیده انگلیسی 111